Väder Lidingö

Lidingö tisdag 5 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Paul Lindquist: Nya bron bör vara en lågbro

söndag 12 juli 2015 16:15

För en månad sedan gick samrådstiden ut för nya Lilla Lidingöbron, som år 2020 ska ersätta Gamla Lidingöbron. Stockholms Spårvägar, som trafikerar Lidingöbanan när den kommer igång "i höst", ansåg i sitt samrådssvar att bron ska ha en lutning från Ropsten så den kan landa vid Torsvik på Lidingö. Då finns en möjlighet att i framtiden kunna dra Lidingöbanan genom centrum. Spårområdet vid Torsvik säljs i så fall för att finansiera omdragningen. Lidingösidan återgav Stockholms Spårvägars svar den 16 juni, se denna länk.

Stockholms Handelskammare vill å sin sida att Lidingöbanan läggs ner och ersätts med tunnelbana till Lidingö.

Den 1 juli gick staden ut med en "bred förfrågan" till företag inom anläggningsbranschen att lämna anbud på byggandet av den nya bron. I oktober vill man ha fått intresseansökningarna och under våren 2016 görs utvärdering av anbuden. Hösten 2016 skrivs kontraktet. Byggstart beräknas till våren 2017.

Paul Lindquist (M), tidigare kommunstyrelseordförande på Lidingö och nu Fastighets- och investeringslandstingsråd i Stockholms län, skriver på sin blogg att "den nya spårvägs-, gång- och cykelbron bör dock helst bli en lågbro. Det blir billigare att bygga, passar bättre för nuvarande spårtrafik och framförallt är det bättre för gående och cyklister".

Men han påpekar också att det är fullt möjligt att i framtiden kunna köra Lidingöbanan upp till Torsvik, om man så beslutar. Detta eftersom spårvagnarna klarar stigningen liksom att planeringen för Lidingö centrum kan anpassas till den förändringen.

Paul Lindquist nämner också att en förlängning av tunnelbanan till Lidingö Centrum kan bli verklighet, om Lidingö stad vill. Fast det är i så fall något som ska avhandlas i de kommande Sverigeförhandlingarna.
Det är Stockholms Läns Landsting (SLL) som bestämmer om en tunnelbaneförlängning, i samråd med kommunen. Staten kan eventuellt vara medfinansiär men då måste de regionala (SLL) och lokala (Lidingö stad) huvudansvariga visa att infrastrukturinvesteringen tillför nyttor i form av bostäder och restidsvinster samt nyttor för arbetsmarknaden, näringsliv, miljö och den sociala miljön. Dessa nyttor ska redovisas för Sverigeförhandlingen senaste den 1 oktober i år. Förhandlingar om en eventuell medfinansiering påbörjas sedan under första kvartalet 2016.

Vid AGA kommer de nya spårvågnshallarna bli klara 2017. Sammanbindningen av Lidingöbanan och Spårväg City kommer sedan, som Lidingösidan tidigare skrivit, att ske efter 2019. Då sammankopplingen är klar blir de nya hallarna nattkvarter för 23 spårvagnar, utöver de 7 som ska trafikera Lidingöbanan och redan har sin vagnhall.

Dela Paul Lindquist: Nya bron bör vara en lågbro

Kommentarer

Paul Lindquist 2015-09-09 12:10

Bo Widerström!

Det är som om du inte vill förstå det jag skriver.

Det är inte Stockholms stads spårvagnar det är SL:s (dvs Stockholms läns landstings). Därför kan Lidingö inte ställa krav på Stockholms stad i en förhandling med landstinget.

Tågen är avsedda att gå på en hopbyggd Lidingöbana-Spårväg City. Med andra ord så kommer tågen att gå både på Lidingö och i Stockholm.

Någonstans längs linjen måste depån ligga. Teoretiskt hade det naturligtvis kunnat vara i Stockholms innerstad, men då innerstaden är så oerhört mycket mer tättbebyggd hade det i praktiken krävt en underjordisk depå till mångdubbelt högre kostnad än den som nu byggs i Dalénum. Det hade inte varit försvarbart gentemot skattebetalarna när det nu fanns en befintlig depå att använda.

När det gäller infartsparkeringen har jag känt till Stockholms intentioner i många år och har därför haft en dialog med deras kommunledning under flera år. Dock lyckades inte jag under mina år som KSO få till stånd ett avtal som säkrar infartsparkeringen. Det kanske beror på att jag är en dålig förhandlare, men det är inte så lätt när motparten har ett starkt egenintresse och vi inte har så mycket att erbjuda i gengäld.

Förhoppningsvis lyckas min efterträdare bättre, för ännu är inte sista ordet sagt i denna fråga. Det är möjligt att man kan få till stånd parkeringsplatser under jord, i ett bergrum eller kanske på en pråm under Lidingöbron (såsom i Göteborg). Eller så kanske tunnelbanan kan dras till Lidingö (som en del av Sverigeförhandlingen) så kan vi lösa infartsparkeringen på ön.

Bo Widerström 2015-09-08 23:31

Paul Lindquist.

Det är självklart att du skulle ha kunnat ställt krav på både Stockholms stad och Stockholms läns landsting att de gemensamt måste lovat att Lidingö stad får behålla en infartsparkering i Ropsten annars säger Lidingö stad nej till att Stockholm får parkera och underhålla sina 23 spårvagnar för stockholmarna på Lidingö.

Inser du inte vilka stor estetisk och miljömässig skada denna enormt stora och fula depå orsakar på Lidingö. Lidingöborna kommer att för all framtid drabbas av ökade miljöstörningar när stockholmarnas 23 tågsätt skall gå tomma tur och retur över Lidingö till sin trafik i Stockholm. Spårvagnarna Det kommer att gå ca 2000 tomma spårvagnssätt/år över Lidingö. Tänk om dessutom Lidingöbanan kommer att dras genom centrum vilka stora onödiga miljöstörningar dessa 2000 årliga tåg kommer att orsaka i Centrum.

Inser du inte att den fortsatta byggnationen av depån för stockholmarnas 23 spårvagnar skulle omgående ha stoppats eftersom vi inte vet om det någonsin blir en sammankoppling med Lidingöbanan. I vart fall blir spårvagnsdepån stående TOM i minst sex år. Detta är en stor skandal som du bär ett stort ansvar för.

Som lidingöbo var det pinsamt att uppleva ditt möte med Ulla Hamilton om infartsparkeringen i Ropsten. Du hade absolut inget att komma med. Vad har du och Anna R Kihlman reellt åstadkommit för att försvara parkeringen i Ropsten? Hur länge har du och Anna vetat om att parkeringen i Ropsten är starkt hotad? Varför byggs det inte ett stort P-hus i Ropsten?

Du skriver att förseningen av sammankoppling med Lidingöbanan beror på förseningar i utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden. Det är märkligt att du som är investeringslandstingsråd inte vet att det på Stockholms läns landstings hemsida anges att “av budgetskäl (SLL:s dåliga ekonomi) kan SLL inte påbörja arbetena mellan Frihamnen och Ropsten förrän 2020”.

Du säger att du inte har sett den samhällsekonomiska kalkylen för Spårväg City. Då kräver jag, och många anda lidingöbor, att du begär att få se den och redovisar resultatet av den för oss.

Paul Lindquist 2015-08-26 17:20

Bo Widerström!

Jag ska efter bästa förmåga försöka besvara alla dina synpunkter och frågor.

Lidingö stad fick alltså veta var de nya trängselstationerna skulle stå EFTER beslutet var taget, trots löften om motsatsen. Du kan för övrigt vara övertygad om att Anna Rheyneuclaudes Kihlman är på såväl Trafikverket som regeringen för att försöka få en ändring till stånd. Tycker det är trist att du med din härskarteknik försöker förminska henne.

Däremot kan vi inte, som jag tidigare förklarat för dig flera gånger, villkora tågdepån med en infartsparkering eftersom den ena är landstingets ansvar och den andra Stockholms stads. Att vi bidrog med möjlighet att bygga ut depån var ett av villkoren för att landstinget skulle rusta upp Lidingöbanan. I huvudsak bygger landstinget på egen mark (en mindre markreglering gjordes med Lidingö stad), så vad är problemet?

Dessutom ligger det i vårt intresse att Lidingöbanan kopplas ihop med Spårväg City och då måste det finns tåg till detta och någonstans ska de stå.

Mötet med Ulla Hamilton var initierat av Lidingö Villors Samarbetsnämnd (numera Lidingövillor). Inbjudan skedde i samarbete med stadens informationsavdelning.

Även om vi är partikamrater har Ulla och jag haft olika åsikter om infartsparkeringen hela tiden och jag hade inte förväntat mig att vi skulle förhandla om densamma på detta öppna möte om du nu trodde det, utan att hon skulle ge sin syn på saken och få ta del av ett antal lidingöbors argument varför den behöver vara kvar.

Vidare beskyller du mig för att sprida desinformation när det gäller sammankopplingen av Lidingöbanan och Spårväg City, men observera att det är Lidingösidan, inte jag, som påstår att det kommer att ske efter 2019.

Uppgiften är i sig inte felaktig, men otydlig. Det som är sant är att i investeringsplanen för 2015-19 finns den inte med. Den finns inte heller med i den nya investeringsplanen för 2016-20 som nyligen antogs. Sen är det helt korrekt som du påpekar att när bygget väl startar tar det några år innan spårvägen är färdigbyggd.

Du har också ställt tre konkreta frågor:

1. Hur mycket kostar renoveringen av Lidingöbanan inkl. AGA-depån för 30 st. spårvagnar som skall vara klar 2017?

SVAR: Slutkostnaden för Lidingöbanan och depån är beräknad till 1845 mkr.

2. Varför bygger man färdig AGA-depån redan 2017 för 30 st. spårvagnar när de 23 st. spårvagnarna för stockholmstrafiken tidigast kan köras till depån 2023 om det ens någonsin blir en ihop koppling med Lidingöbanan?

SVAR: Förskjutningen av tidplanen för Stockholms stads utbyggnad av Norra Djurgårdsstaden är något som successivt blivit ett faktum och entreprenaderna för byggandet av depån var till stor del redan upphandlade när beslut om senareläggning av sammanbindningen av Spårväg City med Lidingöbanan togs av LF. Depån kommer inte heller att byggas helt färdigställd utan kommer att vara delvis klar 2017. Dock kommer själva byggnaden vara på plats.

3. Vad kommer hela Spårväg City att kosta och finns det en samhällsekonomisk kalkyl för hela projektet och vad säger då den?

SVAR: De genomförandebeslut som tagits för Spårväg City ger totalt en budget på 4.606 mkr utan indexuppräkning. Slutkostnaden kommer att påverkas av de merkostnader som är förknippade med nya uppstartkostnader m m samt indexuppräkning.

Vad gäller frågan om samhällsekonomisk kalkyl har jag inte sett den. Beslutet togs långt innan jag blev landstingsråd och jag har dessvärre inte alla underlag.

Med detta hoppas jag att du känner att dina frågor har blivit besvarade.

Med vänlig hälsning
Paul Lindquist

Bo Widerström 2015-08-16 13:51

Paul Lindquist,

Det är många lidingöbor som vill ha svar på de synpunkter och frågor jag framförde till dig den 22 juni.

Att du varit naiv i din tro att lidingöborna skulle få behålla en infartsparkering i Ropsten visar t.ex. mötet med din partikamrat Ulla Hamilton som jag hänvisar till.

Svara också, som investeringsborgarråd i Landstinget, på de tre frågor som jag ställde till dig.

Anders Odéen 2015-07-22 22:19

Bra Bo Widersrström.. Nu väntar vi på uppriktiga svar...

Bo Widerström 2015-07-22 19:18

Paul Lindquist!

Bra att få veta att Lidingö stad i juni fick kännedom om den nya trängselskatt för resor till- och från Ropsten. Det framgår att din efterträdare inte skrivit något brev till Trafikverket efter detta besked. Att din efterträdare skulle vara kapabel att prata Trafikverket tillrätta är jag tveksam till.

Det är självklart att du skulle ha kunnat ställt krav på både Stockholms stad och Stockholms läns landsting att de gemensamt måste lovat att Lidingö stad får behålla en infartsparkering i Ropsten annars säger Lidingö stad nej till att Stockholm får parkera sina spårvagnar för stockholmarna på Lidingö. Dessa spårvagnar kommer att dagligen gå tomma fram och tillbaka över Lidingö och orsaka onödiga miljöstörningar på Lidingö.

Angående lidingöbornas infartsparkering i Ropsten bjöd Lidingö stad/du in till ett informationsmöte i Ansgarskyrkan 2012 05 10 där vi Lidingöbor utlovades få besked om hur infartsparkeringen i Ropsten skulle anordnas. Din partikamrat Ulla Hamilton gav då det klara beskedet att marken i Ropsten är för värdefull för att användas som infartsparkering för lidingöborna och att vi därför istället måste anordna en egen infartsparkering på Lidingö. Detta visar att du var naiv som trodde att du skulle få ett positivt besked från Eva Hamilton. Att du inte hade pratat ihop dig med din partikamrat Hamilton före mötet var uppseendeväckande. Det enda du hade att säga på mötet om infartsparkeringen var att du tyckte att Stockholm “binder ris åt egen rygg" om inte Lidingöborna fick behålla en infartsparkering i Ropsten.

Paul du skriver att en sammanbindning av Lidingöbanan och Spårväg City kommer att ske efter 2019. Läser man däremot Stockholms läns landstings hemsida anges att av budgetskäl (SLL:s dåliga ekonomi) kan SLL inte påbörja arbetena mellan Frihamnen och Ropsten förrän 2020. Detta betyder att en sammankoppling kan tidigast ske ca 2023. Du borde veta mer vad som gäller som investeringslandstingsråd i SLL och inte sprida desinformation till Lidingöborna.

Du borde inse att det är osäkert om SLL någonsin kommer att koppla ihop Lidingöbanan med spår på andra sidan av Lidingöbron.


Paul du som är investeringslandstingsråd tala om följande för Lidingöborna:

1. Hur mycket kostar renoveringen av Lidingöbanan inkl. AGA-depån för 30 st. spårvagnar som skall vara klar 2017?

2. Varför bygger man färdig AGA-depån redan 2017 för 30 st. spårvagnar när de 23 st. spårvagnarna för stockholmstrafiken tidigast kan köras till depån 2023 om det ens någonsin blir en ihop koppling med Lidingöbanan?

3. Vad kommer hela Spårväg City att kosta och finns det en samhällsekonomisk kalkyl för hela projektet och vad säger då den?

Hans Lefvert 2015-07-21 16:02

Paul Lindquist har på sin blogg skrivit att Lilla Lidingöbron helst bör vara en lågbro. Som motiv för detta framförs följande som är citerat:

"Den blir billigare att bygga."

Merkostnaden för en högre bro beror i huvudsak på högre bropelare, men denna kostnad utgör en mindre del. Höjden över vattnet påverkar dock möjligheten att utforma bron så att den passar omgivningen. En låg bro kräver en smäcker utformning som är betydligt dyrare att bygga än en bro på högre höjd som mer kan likna bilbron. D.v.s. En högre bro kan mycket väl bli billigare än en lågbro.

"Den passar bättre för nuvarande spårtrafik"

Nuvarande spårtrafik och spår mellan Torsvik och Baggeby ligger utanför centrum och bebyggelse. Denna sträckning gör att Lidingöbanan trots en upprustning på 1.5 till 2 miljarder, inte kan utvecklas i framtiden, när resmönster ändras med ökad användning av kollektivtrafiken. Hur detta kan vara ett motiv för att förespråka en låg bro är svårt att förstå.

"Det är framförallt bättre för gående och cyklister"

Lilla Lidingöbron kan luta 2% och ansluta högt mot Lidingö/Torsvik och fortfarande vara acceptabelt för gång -och cykeltrafiken. Om Mark -och Miljödomstolen kräver högre fri höjd för sjöfarten, kommer den låga bron behöva höjas med en puckel med lutning 2%.

"Det är fullt möjligt att i framtiden kunna köra Lidingöbanan upp till Torsvik, om man så beslutar."

Javisst, det är tekniskt möjligt med hänsyn till nivåskillnader mellan nuvarande spår i Torsvik och Torsviks Torg. Men detta innebär mycket stora merkostnader, 150 till 200 miljoner vilket i praktiken kommer att hindra ett beslut i framtiden att dra om Lidingöbanan via centrum/Torsvik. De förslagsskisser som Lidingö Stad nyligen redovisat för alternativa dragningar av Lidingöbanan upp till Torsviks Torg är inte utredda för att belysa konsekvenser och kostnader. (länk till kommentar till annan artikel Lidingöbanan via centrum.)

Det bästa för Lidingös utveckling är nu att Lidingö Stad tillsammans med Stockholms Läns Landsting(SLL) söker stöd i kommande Sverigeförhandlingen för finansiering av Lilla Lidingöbron med hög anslutning till Lidingö och en kostnadseffektiv omdragning av Lidingöbanan via centrum/Torsvik. Nyttor i form av restidsvinster samt nyttor för arbetsmarknader, näringsliv, miljö och den sociala miljön är inte tidigare inräknade i den samhällsekonomiska bedömningen. SLLs idestudie 2012 omfattar endast trafikala aspekter och var dessutom baserad på felaktiga förutsättningar när det gäller restider med Lidingöbanan för boende på södra Lidingö bortom Baggeby.

Paul Lindquist 2015-07-19 20:37

Bo Widerström!

Som framgår av Lidingösidans artikel den 17 juli http://www.lidingosidan.se/politik/trangselskatten-lidingo-sa-ifran-redan-ar-2013/) så fick Lidingö stad inte förrän i juni i år reda på att Trafikverket avsåg att flytta betalstationerna så att Lidingöborna får betala trängselskatt för resa till och från Ropsten.

Eftersom jag avgick som kommunstyrelsens ordförande redan i november förra året har jag inte agerat på beslutet. Det har däremot min efterträdare, Anna Rheyneuclaudes Kihlman gjort, vilket också framgår av ovan nämnda artikel.

När det gäller infartsparkeringen kontra spårvägsdepån så har de inte med varandra att göra. Infartsparkeringen ägs av Stockholms stad medan landstinget är huvudman för spårvägen. Man kan alltså inte förhandla med landstinget för att få Stockholm stad att göra som man vill eller vice versa.

Dessutom äger landstinget den nuvarande depån så det är knappast någon större uppoffring för Lidingö att de moderniserar den depå de redan har. Och den stora vinsten för Lidingöborna är ju att den möjliggör för Lidingöbanan att kopplas ihop med Spårväg City och därmed förbättrar våra förbindelser med innerstan.

Jan-Erik Swan 2015-07-13 12:26

Tunnelbana till Lidingö centrum, var ska bussterminalen placeras? Tunnelbaneutbyggnad till Lidingö innebär ju att bussarna stannar på Lidingö eftersom SL inte kommer att godta parallelltrafik Ropsten-Lidingö centrum? Jämför Gullmarsplan, Brommaplan, Liljeholmen med flera.

Tunnelbaneutbyggnader samplaneras ju med nya stadsdelar och bostadsområden, till exempel Blå linjen och Skarpnäck. Nya bostäder i Lidingö centrum är inget megaprojekt. Man vill ju behålla småskaligheten och då faller detta med tunnelbana som kräver stort underlag.

Om projektet med tunnelbana till Nacka blir verklighet blir det förmodligen ingen bussterminal vid Slussen. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar.

Vi som bor på södra Lidingö har inte något större behov av Lidingö centrum. Alla myndigheter har lämnat ön, det är bara Stadshuset och de kommunala förvaltningarna som är kvar. Snabb förbindelse till Ropsten är viktig och det behovet uppfyller Lidingöbanan.

Bo Widerström 2015-07-13 10:35

Paul L. skriver "En eventuell förlängning av tunnelbanan till Lidingö Centrum skulle kunna bli verklighet i de kommande Sverigeförhandlingarna om kommunen så vill. Den måste dock gå på en egen bro, vilket det faktiskt finns ett reservat för." Det är uppseendeväckande att Paul skriver att det "kan bli verklighet" med två parallella spårbroar till Lidingö.

Att som Lidingö stad nu gjort gå ut till entreprenörer med förfrågningar om att bygga en bro som det finns mängder av frågetecken runt visar att de ledande politikerna på Lidingö inte är mogna för sin uppgift. Lägg byggandet av Lilla Lidingöbron på is tills alla alternativ och parametrar är genomtänkta.

En sammanbindningen av Lidingöbanan och Spårväg City kommer troligen aldrig att ske då detta är ett samhällsekonomiskt vansinnigt projekt.

Att Paul L tillät att 30 st. spårvagnar för Spårväg City skall få parkeras på Lidingö och dagligen tomma köras fram och tillbaka över Lidingö samtidigt som vi blir av med infartsparkeringen i Ropsten visar på hans bristande förhandlingsförmåga.

Paul berätta också för Lidingöborna när du först fick reda på de nya föreslagna till trängselskatterna för Lidingöborna? Hur har du handfast agerat i denna fråga?

Anders Ulfvarson 2015-07-13 04:50

En dubbeldäcksbro i stål och akryl, som jag föreslagit i samrådet, där spårväg och framtida tunnelbana går på övre däcket och en väderskyddad GC på det undre skulle kunna bättre lösa såväl nuvarande behov och framtida.

Anders Bergstedt 2015-07-12 21:54

Eftersom man lurat Lidingö beträffande Spårväg City och möjligheterna i Ropsten är det enda vettiga att redan nu bygga en Tunnelbanebro som fortsätter på samma höjd mot Lidingö. Tills vidare får man köra Lidingös spårvagnar på denna bro och lägga upp den på pelare i Ropsten. Då utjämnas stigningen mot Baggeby. Alternativet är att spränga in Lidingöbanan jämsides med Södra Huvudleden fram till Baggeby. Spårväg City kanske aldrig blir verklighet.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google