Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Planen för Norra Skärsätra minskas med 30 procent

måndag 16 december 2013 00:01

Planområdet. Den vita streckade linjen visar det ursprungliga planområdet enligt start-PM från 2011. Den gula
heldragna linjen visar det aktuella minskade planområdet. Illustration: Lidingö stad

Planområdet. Den vita streckade linjen visar det ursprungliga planområdet enligt start-PM från 2011. Den gula heldragna linjen visar det aktuella minskade planområdet. Illustration: Lidingö stad

Kommunstyrelsens planutskott på Lidingö beslutade i torsdags om ett reviderat planuppdrag för området Norra Skärsätra. I december 2011 beslutades att Norra Skärsätra skulle detaljplaneläggas för att reglera den befintliga och tidigare oreglerade bebyggelsen, men också för att skydda värdefull natur och kulturhistoriskt intressanta byggnader. Det nya reviderade planområdet är cirka 30 procent mindre än förslaget från 2011.

I de ursprungliga planerna ingick flera av Lidingö stads och Tomtbolagets fastigheter. Nu är åtta av dessa fastigheter bortplockade och planområdet har minskat från drygt nio hektar till knappt sex och en halv hektar.

När den första planen beslutades (i januari 2012) reserverade sig Centerpartiet. I april 2013 lämnade partiet en motion till kommunfullmäktige att den mark som Lidingö Stad och Lidingö Tomt AB äger norr och nordväst om befintlig bebyggelse i området, inte skulle bebyggas. Partiet ville också att naturreservatets gräns skulle flyttas närmare befintlig bebyggelse.

Centerpartisterna Kent Ivarsson och Christer Mohlin säger i ett pressmeddelande att det är bra att den politiska majoriteten “lyssnat på de boende samt ställer sig bakom Centerpartiets förslag i motion till kommunfullmäktige”. Men eftersom majoriteten varken föreslagit att gränsen för naturreservat flyttas eller sagt att de tomter som inte ska bebyggas istället köps in av staden, anser partiet att det inte räcker. “Vi anser detta vore naturligt, om man nu är seriös med att dessa tomter inte ska bebyggas. Risken är annars att man över tid och med nya politiker kommer på idén att exploatera igen”.

– Genom att minska utbredningen av planområdet skapar vi en buffertzon så att vi på bästa sätt kan säkerställa områdets karaktär, säger ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) i ett annat pressmeddelande.

– I och med detaljplaneuppdraget kan vi möjliggöra för några nya villor på obebyggda privata tomter och en begränsad mängd markbostäder på den gamla färgfabrikstomten i ett område som har nära till både kollektivtrafik och rekreationsområden. säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M) i samma pressmeddelande.

– Vi är glada för att de politiska partierna på ön har lyssnat in folkopinionen. Det är tydligt hur mycket medborgarna vill bevara sin ö med såväl kultur- som naturvärden. Att bebygga jungfrulig grönmark ska inte vara ett alternativ i framtida utvecklingsplaner, säger Nils Ronge från kampanjgruppen Rädda Kottla- och Stockbyskogen som en kommentar till det ändrade planuppdraget.

Om miljö– och stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta den nya start-PM:en är tidplanen följande:
Samråd hösten 2014
Granskning våren 2015
Antagande hösten 2015

Kottla gård, på Storgårdsvägen, ingår i det reviderade planområdet. Arkivbild

Kottla gård, på Storgårdsvägen, ingår i det reviderade planområdet. Arkivbild

Dela Planen för Norra Skärsätra minskas med 30 procent

Kommentarer

Jossan 2014-01-21 12:25

Frågan om kvarteret Isstacken inom Norra Skärsätra blir en mycket viktig värdemätare på hur moderaterna (och FP och KD) i kommunfullmäktige staller sig I en fråga som direct är sammankopplad med bevarandet av natur- och kulturmiljöer. Här ställs frågan på sin spets. Alla väsentliga fakta talar emot en exploatering. Det enda som talar för är en exploatör som köpt marken på ren spekulation och vill exploatera. Moderaterna (inkl FP och KD) har sagt ja i första instansen. Under våren avgörs frågan i Kommunfullmäktiga. Detta blir en verklig värdemätare på hur partierna respektive enskilda partimedlemmar väljer väg! Perfekt tidpunkt inför höstens val.

Jossan 2014-01-08 12:34

Villa Söderåsen och Isstacken vid Kottlasjön är två exempel på där lidingös styrande politiker (M,FP och KD) helt tappat greppet och låter unika lidingömiljöer förstöras. Villa Söderåsen är ett flagrant exempel på hur tandlöst man agerar – hur kan det ens vara möjligt att man faller så många träd. Min enda förklaring är att exploatörer på Lidingö har lärt sig att deras egenintressen alltid sätts i första rummet och därför agerar man självsvådligt utan hänsyn till natur- och kulturmiljöer.

Kvarteret Isstacken är ett annat sådant exempel där politikerna kunnat stoppa exploateringen av en unik och välbevarad natur- och kulturmiljö. Argumenten för ett bevarande av miljön var oehört starka på alla områden, ändå väljer M,FP och KD att låta en exploatör förstöra hela områdets karaktär – för all framtid!

I år – 2014 – har vi vår chans att stoppa majoritetens ansvarslösa hantering av våra viktigaste tillgångar. Lidingös natur- och kulturtillgångar måste bli en av valets viktigaste frågor! Den berör oss alla!

Ella S 2013-12-18 11:03

Agerandet av politiker och tjänstemän i ärendet kvarteret Isstacken i Skärsätra är inget annat än en praktskandal! Nu är allt förtroende för ledande moderater förverkat när det gäller bevarandefrågor och miljöhänsyn. Miljö och kultur har inget att hämta under nuvarande styre – det står nu helt klart! Det här måste bli en stor valfråga i lokalvalet 2014!!

Charlotte 2013-12-18 09:12

Om ni tittar på bilden ovan i artikeln så är kvarteret Isstacken den del som ligger utanför den gula linjen längst ned i det sydöstra hörnet. Denna del har man på M,FP och KDs initiativ brutit ut och detaljplanerat för sig pga av att ett byggbolag som förvärvat mark på ren spekulation – utan löfte om att någonsin få bygga – drivit frågan. Det har funnits överväldigande skäl och argument att hindra bebyggelse på denna naturliga äng som är en förlängd del av Långängens naturreservat. Några av skälen är:

1. Ängen är centralpunkt i området som är klassat som “kulturhistoriskt omistligt och intressant”
2. Kraftfull förtätning av området som kommer att förlora sin karaktär för all framtid
3. Riskerar att menligt påverka vattenkvaliteten i Kottlasjön.
4. Väsentlig påverkan på djurlivet – stänger effektivt av en grön korridor åt väster
5. Helt ignorerat att ängen är full av rödlistade arter som vattensalamander, åkergroda och padda.
6. Flera tusen lidingöbor har skrivit på protestlistor för att bevara ängen

Ovan är bara några av många argument mot en bebyggelse av ängen. Allt detta har ignorerats för att låta en spekulativ exploatör få möjlighet att bygga och sälja – på bekostnad av allmänna natur- och kulturvärden.

Machiavelliskt är bara förnamnet på politikernas agerande……..!!

Anders Wennberg 2013-12-17 22:37

Detta liknar M’s hanterande av Lidingö Centrum. Man skär symboliskt ner området som skall bebyggas något och drar också ner antalet lägenheter något, och så säger man att man “lyssnat på allmänheten”. Sedan går man runt i Lidingö Centrum och delar ut lappar med budskapet “vi vill bygga småskaligt och anpassat”. Men egentligen vill man fortfarande bygga storskaligt och helst riva den existerande miljön. Paul Lindquist twittrar glatt ut triumferande att de vill bygga 800 – 1 000 lägenheter i Lidingö Centrum (givetvis en omöjlighet om man vill behålla karraktären och bygga småskaligt). Jag är ledsen att höra att Skärsätra och Kottla behandlas lika illa av M.

Anders Wennberg

Anna-Klara J 2013-12-17 19:47

Det här är riktigt Machiavelliskt hanterat av politikerna. Man skär symboliskt ned i ytterkanterna av Norra Skärsätra området samtidigt som man sticker kniven i hjärtat på Kottlagårdsområdet och bebygger ängen som utgör områdets centralpunkt och ger det dess karaktär. Dessutom går man ut med ett pressmeddelande kring Norra Skärsätraområdet för att ta bort uppmärksamheten kring Kvarteret Isstacken (bl a ängen). Värst av allt är att det enda man tar hänsyn till är en exploatörs intressen – som dessutom köpt marken på ren spekulation utan minsta löfte om att få bygga. Allt annat ignorerar man Detta är en ren och skär skandal!.

Johanna 2013-12-17 13:34

Jag blir verkligen ledsen och upprörd när jag ser att man fattat detta beslut. Här kör man över ett stort antal lidingöbor som engagerat sig för en viktig historisk miljö med stort allmänintresse. Dessutom bortser man från fakta som tydligt talar MOT en bebyggelse. Förstår inte hur man tänker!

Anna Karlsson 2013-12-17 13:19

Nedan följer Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Anna Rheyneclaudes Kihlmans (M) uttalande avseende Norra Skärsätra:

“Genom att minska utbredningen av planområdet skapar vi en buffertzon så att vi på bästa sätt kan säkerställa områdets karaktär“´.

Vid samma möte har hon klubbat igenom exploateringen av kv. Isstacken som utgör själva hjärtat i området, men som strategiskt brutits ut och behandlats separat vis a vis Norra Skärsätra – trots att det är samma område! De pluspoäng politikerna nu försöker ta, skall de inte få! Tvärtom. I och med detta beslut visar de tydligt att de går i exploatörernas ledband. I samband med utredningen av kv. Isstacken – där samtliga fakta talade mot en byggnation – kunde de tagit ställning för natur- och kulturmiljöer och låtit ängen förbli obebyggd. Istället valde de att exploatera!!

Anna Rhyeneclaudes Kihlman (M) vi väntar på ditt pressmeddelande om Kv. Isstacken – ett område där fler än 3000 lidingöbor skrivit under protestlistor att låta ängen förbli obebyggd!

Johan 2013-12-17 12:30

Hela det berörda området utgör viktiga grönområden och en stor del av området är klassat som kulturhistoriskt intressant. Att det nu sker en begränsning är bra – men långt ifrån tillräckligt.

Nyligen klubbade byggnadsnämnden igenom en bebyggelse av kv. Isstacken inom området. Här tillåter man ett byggbolag att bebygga en jungfruelig äng mitt i området. Byggbolaget förvärvade ängen på ren spekulation för över 40 år sedan. Paul Lindqvist(M) och Anna Rheyneclaudes Kihlman(M) har låtit driva igenom denna plan helt utifrån parollen att “privata ägare till mark skall få bebygga sin mark – oavsett konsekvenser”. Det hade funnits åtskilliga sakliga och tungt vägande skäl till att stoppa planen för kv. Isstacken. Istället river man upp strandskydd, äventyrar Kottlasjöns vattenkvalitet, försvårar för djurlivet och ändrar för all framtid områdets karaktär – oåterkalleligt!

De begränsningar man genomför inom ramen för Norra Skärsätra är endast kosmetik i sammanhanget. Kärnan i området dvs den gamla bebyggelsen (bl a Kottla Gård), de smala vägarna, de stora luftiga trädgårdstomterna och ängen som är områdets naturliga centralpunkt förvanskar man för all framtid. Kort och gott – man tar inte sitt natur- och kulturhistoriska ansvar! Man låter särintresset (en exploatör) köra över allmänintresset. Tragiskt! Ytterligare en gång visar “betongmoderaterna” var de tycker att skåpet skall stå. Om 9 månader kan vi alla låta dem veta vad vi tycker om det………!

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google