Väder Lidingö

Lidingö söndag 13 juni 2021 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

S om översiktsplanen: Håll öppet för tunnelbana

onsdag 21 december 2011 00:18

Ungefär 800 synpunkter hade lämnats på förslaget till översiksplan för Lidingö, när tiden gick ut i söndags. Just nu arbetar miljö- och stadsbyggnadskontoret med att registrera alla inkomna svar. En av många skrivelser som kommit har lämnats av Lidingös socialdemokrater. Här är en sammanställning av deras uppfattningar:

Socialdemokraterna i Lidingö delar många av de mål som satts upp i översiksplanen men man vill se en mer ambitiös vision för det framtida Lidingö än vad den poltiska majoriteten visat.

När det gäller bostäder anser man det viktigt att det kommunägda Lidingöhem bygger nya hyresbostäder så att bl.a. unga på ön kan få en första bostad innan de hunnit spara ihop kapital för en bostadsrätt. Man vill ha fler trygghets-, senior- och gruppboenden så att “större bostäder frigös för yngre familjer”.

I Centrum-Torsvik vill man enstaka riktigt höga hus tillåts, gärna som pendang till det höghus som ska byggas på gasklocketomten i Värtan. I Näset och Rudboda vill man förtäta.

I området vid Missionsskolan bör man inte tillåta utbyggnad som leder till förorening av Kottlasjön, liksom inte heller vid Norra Skärsätra. I Stockby måste ordentlig dagvattenrening byggas innan området utvidgas med miljöstörande verksamhet.

Området vid Inre Kyrkviken bör utvecklas som ett lokalt centrum för idrotten på Lidingö och på Bosön, i området vid Bosöhamnen, vill man gärna utveckla en gästhamn eller campingplats.

Det är viktigt att staden satsar på spårbunden kollektivtrafik i Centrum-Torsviksområdet. Fram till dess att landstinget övertygats om att dra om spårvägen måste Lidingöbanan funger på nuvarande spår. Man bör även hålla öppet för möjligheten att dra tunnelbanan till Lidingö Centrum istället för att flytta spårvägen, och utreda ett spårbilsnät på Lidingö.

Där det är möjligt bör gång- och cykeltrafiken separeras eftersom många cyklar för fort på de gemensamma vägarna och kör om gående alltför snävt.

Vi vill ha ett eller flera Folkets Hus/Föreningsgård/Kulturhus/Ungdomshus/ Allaktivitetshus eller vad man vill kalla det, dvs hus med lokaler för olika aktiviteter, som är öppna för alla åldrar och stora delar av dygnet, där det finns rum för olika former av kultur, där det finns möjlighet för föreningslivet att hyra in sig med sina aktiviteter, men också en mötesplats för icke organiserade”, skriver man i sitt svar.

Mark bör reserveras för att inte försvåra ett framtida beslut om byggande av en simhall, eftersom det finns en stark efterfrågan.

Fler båtplatser behövs, antingen i befintliga hamnar eller i en ny båthamn. En ny hamn behöver inte vara ett hinder för allmänhetens tillträde till stränderna då många tycker om att promenera längs bryggor och titta på båtar. Det kan också kombineras med uthyrning av segeljollar och kanoter,m och caféverksamhet.

“Något måste göras för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar. Dessa åtgärder är kanske inte i första hand en översiktsplanefråga. Men innan föroreningsproblemet lösts bör inte ytterligare utbyggnad och hårdgöring av mark ske inom sjöarnas avvattningsområde”, skriver Lidingös socialdemokrater.

Antalet återvinningsstationer på Lidingö är fortfarande för lågt och fler platser för stationerna bör reserveras. Samtidigt bör möjligheterna att ta emot avfall från avfallskvarnar studeras.

Dela S om översiktsplanen: Håll öppet för tunnelbana

Kommentarer

Tore Kullgren 2011-12-21 10:21

Många goda synpunkter, som ligger nära Yimbys yttrande om översiktsplanen: http://www.yimby.se/2011/12/yimby-lamnar-in-yttrande-_1167.html

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google