Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Samråd i oktober för Lidingö centrum

måndag 16 maj 2016 00:01

TÄNKT BYGGSTART 2017. Arbetet med att ta fram underlag till samrådet om Lidingö centrum pågår för fullt. I slutet av oktober räknar miljö- och stadsbyggnadskontoret med att utställningen kan starta. Fungerar det som tänkt blir det byggstart i slutet av 2017 och allt klart cirka 2025, alltså ungefär samma tidsschema som för Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden. Lidingösidan har träffat Gustav Elfström som är projektkoordinator för centrumutbyggnaden.

Gustav Elfström, projektledare för centrumutbyggnaden.Gustav Elfström, projektledare för centrumutbyggnaden. Byggnationen är tänkt att börja på Centrumparkeringen.Byggnationen är tänkt att börja på Centrumparkeringen.

Var startar byggnationen när allt är godkänt och klart, på Stadshusparkeringen eller Centrumparkeringen (utanför Coop och Systembolaget)?
- Det börjar på Centrumparkeringen. Vi kan inte starta byggandet på bägge parkeringarna samtidigt. Det skulle bli en ohållbar situation för alla handlarna i Centrum. Företaget Vencom äger nästan hela området utanför Coop och de är med i detaljplaneringen och som en part i förhandlingen.

Man börjar bygga på Centrumparkeringen för att komma igång med en vitalisering av Centrum. Vencom har också fått många förfrågningar från intresserade företag som vill etablera sig i Centrum. Enligt tidigare planer blir det bostäder och butiker i gatuplan. Parkeringsplatser byggs under jord, i alla fall i två plan. Dels för boende, dels för besökare. Att bygga ännu längre ned är en kostnadsfråga.

I startuppdraget för ett utvidgat Centrum är planen att bygga 7000 kvm handelsyta. Men enligt beräkningar skulle Centrum kunna utvidgas med totalt 10000 kvm handelsyta för att i första hand kunna locka lidingöborna att handla mer på ön. Hela tiden finns ju "hotet" från Värtan i form av det stora handelskvarteret Valparaiso som planeras.

- En del företag har visat intresse och sagt att de behöver lite större lokaler än de som finns nu. Det är företag som drar besökare till andra butiker. Därför är det bra att börja med just Centrumparkeringen. Vencom är en tydlig och bra medpart i planeringen, säger Gustav Elfström.

Vencom har även intresserat sig för baksidan på det nuvarande centrumkvarteret. Utmed Odenvägen finns idag lastområde på affärerna. Där kan man tänka sig att bygga bostäder och skapa ett nytt handelsstråk.

En sak som som projektgruppen på fem personer arbetar med är att studera folks rörelsemönster i Centrum, hur de hittar in och ut. Tanken är att göra s.k. stråkanalyser för att få till mer tillgängliga öppningar mellan de två utvidgade områdena.

Den tänkta gång- och cykelpassagen, sedd från Lejonvägen. Illustration: Lidingö stadDen tänkta gång- och cykelpassagen, sedd från Lejonvägen. Illustration: Lidingö stad Samma passage, även den sedd från Lejonvägen. Illustration: Lidingö stadSamma passage, även den sedd från Lejonvägen. Illustration: Lidingö stad Bibliotekstrappan som i så fall tas bort.  Illustration: Lidingö stadBibliotekstrappan som i så fall tas bort. Illustration: Lidingö stad

Den som idag vill flytta sig från torget till exempelvis biografen går genom den smala gången mellan Butik Grön och Audio Video. Kommer alla i framtiden att använda den smala gången eller gå sig via bibliotekstrappan? Inte troligt. Istället funderar gruppen på att öppna en passage för gående och cyklister mellan biblioteksbyggnaden och Centrumparken, där Wallenbergmonumentet står. Därför skissar man på ett hus på samma sida som Centrumparken och låta parken fortsätta en bit över taket på det nya huset. Det blir ett inskjutet handelsstråk som kan ge mycket stor effekt på flödena.

- Det är inte en jättebillig lösning, man får inte så mycket handelslokaler, men effekten kan bli stor för centrum. Många väljer idag bort att gå uppför trappan så detta kan bli en lösning. Men det finns också problem. Idag ligger biografen delvis under kullen utanför biblioteket, liksom en nätstation för områdets elförsörjning. I gengäld kan det bli butiker på båda sidorna om stråket. Det finns mycket ytor utanför biblioteket och bästa solläget inne i parken. Kanske kan det bli ett café där. Idéerna kring detta har funnits med i planprogrammet, men kanske mer som en idé. Nu arbetar vi lite mer med det hela.

Idéskiss över Lidingö centrum, sedd från en plats ovanför Centralpalatset och Vasaborgen. Illustration: Lidingö stadIdéskiss över Lidingö centrum, sedd från en plats ovanför Centralpalatset och Vasaborgen. Illustration: Lidingö stad

Något som projektgruppen också arbetar mycket med är korsningarna mellan Lejonvägen, Vasavägen och Kyrkvägen. Där är just nu två stycken trevägskorsningar. Kan man få ihop de två till en och kanske istället bygga en rondell, eller cirkulationsplats som det heter på fackspråk?

- En cirkulationsplats är inte det bästa för cyklister och gångtrafikanter. Men just dessa korsningar är viktigt att få en bra lösning för. Vi skissar nu på att dra Lejonvägen lite närmare huset där polisen och bl.a. gymmet finns. Men vi har inget färdigt förslag.

När det gäller Lejonvägen omfattar planuppdraget tidningshuset (där Lidingö Tidning finns) och området t.o.m. det ruckel där caféet Tindra låg. Men gruppen har även i sin planering tagit med vad som kan hända i hörnet av Lejonvägen och Vasavägen, alltså mitt emot Centrumpalatset. I en framtid är det troligt att det byggs bostäder även där. Vad gäller tidningshuset är det beslutat att huset inte ska rivas. Däremot kommer man frigöra marken runt huset så även den del som ligger under jord blir synlig.

Pendlarparkeringar är ju ett ämne som många har en uppfattning om på Lidingö.
- Mycket tyder på att Stockholm inte vill ha några pendlarparkeringar i Ropsten. Tar man bort Ropstensparkeringen med sina knappt 500 platser betyder inte det att man måste ha lika många på Lidingö. För mönstret ändras. Man kommer ju inte direkt till tunnelbanan från Lidingö om man inte drar t-banan hit. Vi har räknat med att 280 platser behöver tillskapas. Hur många behövs i centrum? Det är enklare att skapa pendlarparkeringar på andra platser än i centrum. Kanske man samutnyttja parkeringarna så att de är pendlarparkering på dagen, och boendeparkering på kvällar och nätter? Planprogrammet säger att 200 pendlarplatser behövs i centrum. Det blir i så fall en kommunal investering. Är det rätt investering att göra, frågar Gustav Elfström.

- Blir det ett beslut om tunnelbana får vi börja planera för den. Men vi har inget direktiv nu att planera för t-bana. I så fall pratar vi antagligen om uppgångar närmare stadshuset. Och det behövs inte nödvändigtvis flera 1000 kvm som tas upp av bussar som väntar. Men det är viktigt att ha bussar som kommer nära Lidingö centrum.

Arbetsskiss över centrum. De blåa fälten visar var man diskuterar att bygga. Illustration: Lidingö stadArbetsskiss över centrum. De blåa fälten visar var man diskuterar att bygga. Illustration: Lidingö stad

Dela Samråd i oktober för Lidingö centrum

Kommentarer

John Pedersen 2016-09-21 18:34

Marianne R, Jag tycker inte att det du säger stämmer. Det här förslaget ser mycket bra ut. Det öppnar upp mot Bion och den sidan av området. Och det är ju jätte bra. Nu ska man gå igenom en tunnel för att komma in till Centrumet. Inte så trevligt. Jag bara undrar hur många P platser det blir i området? Det brukar alltid vara fullt!

Marianne Råberg 2016-05-21 12:14

Lidingö Hembygdsförening har reagerat allvarligt över ett av de skisserade förslagen ovan, passagen mellan biblioteket och centrumparken. Lidingö centrum fick vid sin tillkomst på 1990-talet en genomtänkt utformning som uppskattas mycket för sina kvaliteter. Föreningen anser att man bör visa stor respekt för den ursprungliga gestaltningen. En mycket viktig del av denna är hur gångstråket mellan torget och stadshuset utformats med bibliotekets sydvästra del, trappan och parken. Det skisserade förslaget bryter helt sönder denna stadsbild. Föreningen avstyrker sålunda att man går vidare med detta förslag.

Anders Wennberg 2016-05-16 10:21

Det blir spännande att få se planerna mer i detalj till hösten.

Samråd har fått lite trist klang efter tjänstemännens och kommunalrådens fusk med sammanställningen förra gången, jag hoppas verkligen att det går mer schysst till denna gång. Kan någon ansvarig tjänteman, tex Anna Hadenius, ge garantier för det och gärna också berätta vad man lärt av sina tidigare misstag?

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google