Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Snabbcykelväg längs Norra Kungsvägen

måndag 29 augusti 2016 00:01

TRE STORA VÄGARBETEN INLEDS. Under september månad börjar bygget av en snabbcykelväg utmed delar av Norra Kungsvägen. Mellan Ägirvägen och Grönstavägen, en sträcka på 1140 meter, kommer en ny väg med mötande cykeltrafik att anläggas, parallellt med körbanan för bilar och bussar. Cykelvägens utrymme på 4,4 meter tar man från "gatans överbredd", som det står i tjänsteskrivelsen. Snabbcykelvägen avgränsas med ett räcke mot biltrafiken. Den nuvarande gång- och cykelbanan behålls.

Norra Kungsvägen. Den nya snabbcykelvägen går på bildens högra sida mellan Ägirvägen (ungefär där bussen befinner sig) och Grönstavägen.Norra Kungsvägen. Den nya snabbcykelvägen går på bildens högra sida mellan Ägirvägen (ungefär där bussen befinner sig) och Grönstavägen. Snabbcykelvägens sträckning. Illustration: Lidingö stadSnabbcykelvägens sträckning. Illustration: Lidingö stad

Norra Kungsvägen utgör redan idag ett huvudcykelstråk för cyklister. I rusningstid anses den befintliga gång- och cykelbanan vara för smal för att rymma cyklister i båda riktningarna plus gående. Förhoppningen är nu att en ny snabbcykelväg ska höja standarden och förbättra framkomligheten för cyklister.

Korsningspunkten Norra Kungsvägen/Källängsvägen anpassas för att ge en högre säkerhet för gående och cyklister. Byggtiden beräknas till två månader och den är då klar lagom till det första snöfallet. De årliga driftskostnaderna för vinterväghållning kommer att öka eftersom snövallar längs Norra Kungsvägen och i anslutning till den nya cykelvägen behöver transporteras bort. Kostnadsökningen beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor per år.

23 juni i år föreslog Göran Tegnér (L) på Lidingösidan att man skulle utreda frågan att anlägga ett busskörfält på Norra Kungsvägen eftersom det långa sträckor finns plats för detta på den breda vägen. Nu blir det snabbcykelväg på en del av vägen.

Timglashållplats. Foto: Trafikverket, ExempelbankenTimglashållplats. Foto: Trafikverket, Exempelbanken

Andra stora vägarbeten
Inom kort startar byggandet av en s.k. timglashållplats för busstrafik på Kottlavägen, vid Skärsätra skola. Med en timglashållplats smalnas vägen av så att endast ett fordon kan passera. Därmed får mötande och bakomvarande bilar vänta tills bussens passagerare stigit på och av.

Denna rondell ska byggas på Södra Kungsvägen för trafiken till och från Aga och Dalénum. Ett Bergsätrahus syns till höger, Childhoodhallen högst upp. Mjölksurrevägen går upp mot bildens överkant. Illustration: HMXW ArkitekterDenna rondell ska byggas på Södra Kungsvägen för trafiken till och från Aga och Dalénum. Ett Bergsätrahus syns till höger, Childhoodhallen högst upp. Mjölksurrevägen går upp mot bildens överkant. Illustration: HMXW Arkitekter

På Södra Kungsvägen, korsningen Mjölksurrevägen, börjar man också bygga en rondell så trafiken till och från Aga och Dalénum får en mer naturlig utfart, istället för att alla behöver åka Agavägen och Larsbergsbron för att komma till Södra Kungsvägen. Byggstart i början av september. Beräknad tidpunkt när allt ska vara klart är vid årsskiftet 2017-2018. In- och utfarten till Aga och Dalénum kommer ske via en särskild körfil i höjd med Mjölksurrevägen. Sträckan görs så lång att fällda bommar på Lidingöbanan inte medför att bilar blir stående på Södra Kungsvägen och hindrar trafiken som ska vidare österut.

Dela Snabbcykelväg längs Norra Kungsvägen

Kommentarer

Anders Jensson 2016-10-26 12:29

På vilket av Tekniska nämndens möten togs beslut om timglashållplats vid Skärsätra skola? Har letar igenom de protokoll som finns publicerade på kommunens hemsida, men hittar inget beslut där. Hur kan Tekniska förvaltningen påbörja ett så stort arbete som berör så många trafikanter utan ett beslut i Tekniska nämnden? Eller har ett beslut tagits utan att det går att hitta i protokollen på hemsidan?

Göran Tegnér 2016-10-12 15:49

Svar till Mats Rosenqvist

Hej Mats!

Din fråga om hur många som får nytta av denna snabbcykelbana och hur mycket den kostar är ytterst berättigad!

Tekniska förvaltningen har inte gjort några sådana riktiga kalkyler. Majoriteten i Tekniska Nämnden klubbade snabbt igenom denna satsning på 4,5 Mkr på snabbbcykelbanan i juni 2016 utan att lyssna på oss inom oppositionen.Vi liberaler m fl hade velat prioritera de mångdubbelt flera bussresenärerna genom att satsa på ett reserverat busskörfält i rusningstid mot Stockholms innerstad i stället. Det reser minst 3.500 dagliga bussresenärer utmed Norra Kungsvägen – många fastnar i bilköer in mot stan.

Enligt stadens trafikräkningar för några år sedan var det 700 cyklister utmed Norra Kungsvägen vid Grönstavägen under sommarhalvåret. Detta motsvarar cirka 480 cyklister per dygn räknat på helårsbasis. Antag att en tredjedel väljer att ta den nya snabbcykelvägen (det är bara 30 % av sommarhalvårets cyklister som cyklar året runt) och att dessa då tjänar ca 1,3 minuter vardera (25 km/tim jämfört med 17 km/tim för en vanlig cykelbana). Tidsvinsten gör att man kan räkna med att ca 54 nytillkommande cyklister väljer snabbcykelbanan. Detta blir ca 833.000 kr i investering per daglig nytillkommande cyklist. Grattis till dessa tappra 54!

Anders Bergstedt 2016-10-09 18:07

Högnäsvägens busshållplats är nu provisoriskt mitt i gatan i utförsbacken. Jag pratade i förmiddags med ett antal uppgivna boende som menade att ingen bryr sig om det massiva motståndet.

Jag frågar varför man inte har lagt några aspekter på olycksriskerna.I backen ner mot den gamla busshållplatsen är det fritt fram att med cykel blåsa på i 70 km/tim medan bilister bötfälls om de kör mer än 30 km/tim.

Hur kan man på Norra Kungsvägen mot Ägirvägen sätta upp dessa metallräcken som kommer att bli trafikfällor för cyklister som måste väja ? Cyklisterna kommer att haka i och dras omkull. Om det inte blir några slags skivor på insidan är det fullständigt vansinnigt.

Gång efter gång kommer politiker och tjänstemän med beslut som inte är förankrade hos de som berörs. Vi får bara titta på då våra skattemiljoner slösas bort. Jag har själv drabbats av detta och fått påskrivet att man skall hålla käften och inte lägga sig i.Det är inte underligt att de flesta inte orkar engagera sig i politik ! Det måste gå att påverka utan att vara politiker !

Mats Rosenqvist 2016-10-09 11:40

Nu har bygget fortgått en tid och det ser ut som kommunen lägger en del resurser på detta. Förutom de 100 tkr mer i snöröjning per år - är det någon som vet hur mycket skattemedel vi lägger på detta?
Det skulle vara intressant att se en kalkyl där vi sätter investeringen mot hur många som kommer nyttja denna snabbcykelbana.

Precis som Tommy Olsson skriver är jag lika frågande till att kommunen - varför lägga ut en stor investering på både nybyggnad och underhåll för en relativt liten trafikantgrupp.

Anders kåberg. 2016-08-30 22:30

Låt det vara som det är på Näset. Det finns gott om plats både för gående, cyklar, bussar och bilar på befintliga gång- och körbanor. Det det är stor brist på är parkeringsplatser för att antalet bilar är mycket större än tillgången av allmänna och privata P-platser. Det finns faktiskt också folk som är beroende av bil i sitt arbete och dessa måste också få en möjlighet att parkera. Dessutom kommer problemet att bli större under snöröjningsperioden.Nej lägg pengarna på något viktigare.

Petter Hedberg, ledamot för Centerpartiet i Tekniska nämnden 2016-08-30 12:01

Jag håller med er.
Dessutom kommer projektet skapa ett stort parkeringskaos på Näset där parkeringsbeläggningen redan är 110 % p.g.a. att folk boende i andra kommuner (inklusive folk i förvaltningen) använder boendeparkeringar på Lidingö för långtidsparkering av bilar då det inte är avgiftsbelagt på Lidingö. En utredning visar att en mycket stor del av de parkerade bilarna på Lidingö är från andra kommuner.

Det finns tyvärr en uttalad mobility-management strategi som syftar till att folk skall cykla istället för att ta bilen, oavsett vad denna bil drivs av. Som Centerpartist anser jag att avgaser är problemet och inte bilen, och jag tycker den här satsningen är felgjord då man tar av vägen istället för sidan av cykelbanan.

Vad gäller Mosstorpsvägen var samtliga partier närvarande och samtliga godkände den satsningen. Det är en privatperson som kommunen har åtagit sig att bygga en ny utfart åt som är främst berörd av den satsningen. Enligt besked från TF på beredningen har man redan lagt ned avsevärda belopp på denna person genom att anlägga 2 dagvattenbrunnar och erbjuda en ny utfart.

Endast ledamöter från M, KD, LP och V var närvarande vid beslutet om N Kungsvägen. Tyvärr var jag som ordinarie ledamot för C sjuk och kunde inte opponera, liksom vår ersättare.

Christer Mohlin 2016-08-30 11:14

Använd "gatans överbredd" till att skapa en bussfil istället. Värdet måste vara större av att förenkla för det stora flertalet som åker kollektivt. Särskilt när det redan finns en cykelväg!
Christer Mohlin (C)

Anders Håkansson 2016-08-29 22:40

Det är viktigt att vi har en säker trafikmiljö för barn, vuxna, cyklister, bilister ja alla som jag räknat upp plus några till som jag missat.
Men går det inte till överdrift ibland?
Är Lidingös trafikanter så vansinnigt dåliga i trafiken att det måste läggas miljonbelopp på nya cykelbanor, chikaner, hastighetsskyltar som ställs ut på sommaren och tas bort på vintern?

Hur mycket av tekniska kontorets budget läggs på åtgärder för att Lidingö ska börja cykla, sänka farten med bilar?

Enligt uppgift från en boende på mosstorpsvägen så har staden anlagt cykelbana för 7 miljoner utanför hans fastighet.
Det hade inte skett några olyckor som lett fram till beslutet?
Fastighetsägaren som varit bosatt åtskilda år på mosstorpsvägen undrade vad staden håller på med när det behövs fler händer på äldreboenden och fler vuxna i skolan och hyresbostäder till de som ska in på bostadsmarknaden.

Anders Håkansson (S)

Tommy Olsson 2016-08-29 22:17

Varför lägga ut en massa pengar både nybyggnad och sedan underhåll för en liten trafikantgrupp. De cyklister som vill köra Giro Rudboda är inte så många att det motiverar denna åtgärd. Det finns betydligt viktigare åtgärder som behöver utföras. Korsningen Kyttingevägen Norra Kungsvägen tex, cirkulationsplats kanske. Det är inte med här men jag läste att gångbanor skall breddas och cykelbanor skall anläggas på Källängsvägen som också är en onödig kostnad, hur många promenerar på gångbanorna som motiverar en breddning. Eller är det återigen cyklisterna som skall ha cykelbanor här också vilket i så fall är en dålig idé att blanda cyklister, som ofta visar dålig hänsyn, med fotgängar. Eftersom det numera är 30 på hela Näset så bör cyklister och bilar/bussar kunna fortsätta att samsas på körbanorna och inte kasta ut en massa pengar i onödan.

Henry Duhs 2016-08-29 15:34

Denna typ av väglösning har redan prövats i Nacka kommun mellan Fisksätra och Tippen/Saltsjöbaden, öster om motorvägen som slutar vid Fisksätra.

Boende i Saltsjöbaden är inte imponerade av resultatet och trafiksituationen har inte blivit bättre. Förvisso har några cyklister fått förbättringar, men denna förbättring står inte i rimlig proportion till övriga trafikanters avsevärda försämring av framkomligheten. I stället bör cyklisterna kunna ta med sina cyklar på Saltsjöbanan.

Nu uppkommer istället köbildning när långsamtgående fordon blockerar körbanan och omkörning ej längre är möjlig på grund av mötande trafik.

Nej, jag tycker inte att detta var en bra idé. Själv cyklar jag från Rudboda mot Ropsten och ser inte att fördelarna skulle uppväga nackdelarna.

Bygg istället bort den farliga korsningen norr om gångtunneln nedanför Källängens gymnastiksal. Cyklister kommer rullande i hög fart nedför backen västerut från höger och kan kollidera med andra som kommer ut ur tunneln i nordlig riktning. Jag har själv fått nödbromsa här för att undvika kollision.

Vidare kommer ett framtida västligt bussfält på Norra Kungsvägen bli en omöjlighet.

Gör om gör rätt och lägg pengarna där de gör nytta.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google