Väder Lidingö

Lidingö tisdag 3 oktober 2023 v. 40

Senaste kommentaren - Se fler

Sörab och Beijer Bygg delar på Stockbyförrådet

måndag 9 december 2013 20:33

Skiss över Stockbydepån. I det nedre området kommer Beijer Bygg att ha sin verksamhet, i det övre Sörab. Vägen till höger från "P"-platsen går till Stockby motionsgård. Lidingösidan har gjort markeringarna på stadens bild.

Skiss över Stockbydepån. I det nedre området kommer Beijer Bygg att ha sin verksamhet, i det övre Sörab. Vägen till höger från "P"-platsen går till Stockby motionsgård. Lidingösidan har gjort markeringarna på stadens bild.

Ett av de mer utdragna etableringsärendena på Lidingö har varit placeringen av en ny återvinningscentral, ÅVC. Diskussionerna mellan Sörab, som driver den nuvarande ÅVC:n på Förrådsvägen, och Lidingö stad har pågått i snart tio år och försenats av flera överklaganden. Även Beijer Bygg vid Kyrkvikens innersta och med Canadaradhusen som närmaste granne, har länge planerat en förändring. Här har grannarnas protester medfört att man sökt andra lösningar. Nu har både Sörab och Beijer Bygg hittat en gemensam plats på Lidingö som rymmer bägge företagen – den tömda depån i Stockby. Här var det tänkt att SL:s bussar skulle stå. När SL ändrade sig fick de två företagen möjligheten.

På torsdag sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott och då kommer man föreslå att kommunstyrelsen, på sitt möte måndag den 13 januari, beslutar godkänna marköverlåtelserna för Sörab respektive Beijer Bygg.

Lidingösidan har under åren skrivit artiklar om den planerade ÅVC:n. Den 11 juni var beslutet för Sörabs del nästan helt klart. Däremot var det oklart hur fortsättningen skulle bli för Beijer Bygg när deras nybyggnadsplaner inte gick igenom.

Sörab får nu köpa ett område som är tre gånger så stort som deras nuvarande. De 7 619 kvadratmetrarna säljs av Lidingö stad för 10 600 000 kronor och Beijer Bygg får köpa 8 308 kvadratmetrar för 15 000 000 kronor. Köpeskillingen baseras på värdering från en oberoende värderingsfirma. Både Sörab och Beijers får själva bekosta och utföra sanering av områdena de förvärvar, liksom eventuella omdragningar av ledningar.

Den höga mur som finns på områdets baksida, mot Stockby motionsgård, måste vara kvar enligt Lidingö stad. “Muren ska behållas och varsamt renoveras där behov finns”. Sörab måste även på egen bekostnad dra fram ett brett rör under Stockbyvägen så groddjur och slamandrar kan passera vägen utan att bli ihjälkörda.

Däremot kan Beijer Bygg få riva en del av muren på den västra kortsidan för att kunna skapa en bättre infart till sitt område. Men om muren rivs måste Beijers “ersätta de livsmiljöer för groddjuren som går förlorade, genom att bygga rösen och liknande på stadens mark”, som det står i avtalet. Detta för att säkra att större vattensalamander och andra groddjur har ständig tillgång till lika bra övervintringsplatser som idag finns vid muren.

I och med flytten till Stockby kommer stadens mark, där Beijer nu ligger vid inre Kyrkviken att frigöras, vilket gör det möjligt för en framtida planläggning och utveckling av området. När Beijer flyttar måste de också bekostar sanering av det avflyttade området till nivån “mindre känslig markanvändning”.

Muren utefter Stockbyförrådets område ska stå kvar. Arkivbild

Muren utefter Stockbyförrådets område ska stå kvar. Arkivbild

Dela Sörab och Beijer Bygg delar på Stockbyförrådet

Kommentarer

Bosse 2014-01-03 19:12

Lägg inte ned Södergarn där ris och trädgårdsavfall nu tas emot och börja tippa ris i Stockby. Öppna istället också en miljövänlig anläggning för återbruk / recycling i Stockby.

De styrande politikerna på Lidingö (M+FP+KD) vill lägga ned den utmärkta och väl fungerande anläggningen i Södergarn där privatpersoner och företag på Lidingö får tippa ris som sedan flisas och blir bioenergi i Käppalaverket. Istället vill dessa politiker att privatpersoners ris och trädgårdsavfall skall tippas på den 7600 kvm stora blivande anläggningen i Stockby där Sörab också måste få plats med alla containrar och bilar som besöker anläggningen samt lastbilar som hämtar containrarna mm.

Att tippa ris och trädgårdsavfall är en mycket utrymmeskrävande hantering som kommer att ta en alldeles för stor del av den lilla ytan i Stockby. Dessutom kommer man inte att få flisa riset i Stockby utan riset, som har ca. 10 ggr så stor volym som flisen, måste sedan omlastas i Stockby och transporteras ca 3 mil till Hagby i Täby för att flisas där. Alla utom Lidingös styrande politiker måste inse att det är vansinnigt att transportera ris som mest består av luft. Nu transporterar man istället flisen den korta sträckan från Södergarn till Käppala för att där bli viktig energi utan att belasta vägnätet men onödiga långa och utrymmeskrävande transporter.

Ris som företag röjer på Lidingö vill dessutom M+FP+KD att företagarna själva med sina små bilar skall transportera de ca 3 milen till Hagby i Täby för flisning. Det måste vara Lidingö stad själva som har mest ris som företag röjer åt staden vilket naturligtvis då kommer att innebära att kostnaderna för staden kommer att öka dramatiskt samtidigt som staden förorsakar stor ökad belastning på miljön. Dessutom kommer då Käppalaverket att gå miste om flisen från Lidingö för energiframställning.

Hur tänker våra styrande politiker när de vill ta bort en utmärkt fungerande anläggning i Södergarn och samtidigt förorsaka stora direkta merkostnader för Lidingöborna och beställare av skogs- och risröjning och dessutom förorsaka ca 10-fallt ökade transportvolym ca 6 gånger så lång sträcka som idag? Svaret på denna fråga måste vara att de inte tänker alls! Omlastningshanteringen av riset i Stockby för vidare transport till Hagby i Täby kommer dessutom att belasta miljön ytterligare och förorsaka stora miljöstörningar helt i onödan.

Istället för att lägga ned Södergarn och börja tippa ris på de små ytorna i blivande anläggningen i Stockby borde Lidingö stad sätta upp tält eller liknande intill containrarna i Stockby för s.k. årerbruk / recycling av den stora mängd fullt fungerande varor som nu slängs direkt i containrarna och förstörs. Som exempel var jag en gång i Stockby när en person höll på att slänga två stora och fina gummipresenningar som säkert kostar ca 1500 kr/st. Som tur var såg jag detta och fick ta hand om dem och de fungerat nu utmärkt som täckning över båtar.

En sådan anläggning för återbruk i Stockby kan dessutom ge arbete till många personer som har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Att behålla Södergarn och bygga en återbruksanläggning i Stockby skulle vara en mycket stor ekonomiskt och miljömässig vinst för alla.

Centerpartiet, som på Lidingö verkar bestå av kloka personer, påtalade i Lidingö Tidning den 20 december det oerhört okloka förslaget från den politiska ledningen att man vill lägga ned anläggningen för tippning av ris och efterföljande flisning i Södergarn.

Linda 2013-12-22 09:15

Hoppas Lidingö Stad/Polisen tar sitt ansvar för den ökade trafiken, hastigheten på bilarna idag är allt annat än 30! Dessutom bör man sätta upp ett bullerplank vid bostäderna.

Återinflyttad 2013-12-11 22:40

Flyttade tillbaka till Lidingö för några år sedan och inser att Lidingöborna fortfarande är de mest framstegsobenägna människor jag stött på. “Ingen djävul över bron”-mentaliteten lever i allra högsta grad kvar. Alla samhällsnyttiga projekt ratas, ett fåtal men röststarka individer får gehör, folkomröstningar genomförs inte. Min undran är vad tycker den genomsnittlige Lidingöbon som egentligen aldrig får komma till tals i debatten?

Jan Ohrman 2013-12-11 13:53

En en skrämmande brist på miljömedvetande
Det är svårt att tänka sig en mer olämplig plats för två så miljöfarliga verksamheter som en återvinningcentral och ett byggvaruhus.
Det är med stor förvåning jag måste konstatera att Lidingö stad återigen är redo att sälja känslig industrimark gränsande till Långängens naturreservat utan att man först har gjort en utförlig miljökonsekvensbeskrivning för den tilltänkta verksamheten.
Förrådet 5 är ett mycket känslig del av Stockby industriområde. Dess direkta närhet till Långängens naturreservat och dagvatten-avrinning mot Stockbysjön medför att verksamheten inom området måste begränsas för att inte skada den mycket känsliga omgivande miljön.
Överklagandeärendena runt anläggandet av en ny återvinningscentral norr om området Förrådet 5 och även en tilltänkt buss depå inom det nu aktuella området, visar tydligt hur viktigt det är att endast behålla en småskalig och mindre trafikintensiv verksamhet inom området.
Det har redan lagts ned massor av pengar på planer för ny återvinningscentral och bussdepå utan att man kommit vidare. Hur vore det att utreda miljö- konsekvenserna först? Är det ur miljösynpunkt möjligt att förlägga den tilltänkta verksamheten inom området?
Jag anser att det är tjänstefel att börja från fel håll och därmed bränna ytterligare pengar på redan omöjliga projekt.

Tänk efter innan det är för sent och sluta förgifta vår fina natur.
Den här vintern har man lagt upp en stor hög vägsalt vid infarten till Förrådet 5. Området har direkt avrinning mot Stockbysjön. Vad händer med alla de skyddade groddjur och annat inom avrinningsområdet? Hur ser det ut vid Djupadalsvägen, där vägsaltet förvarades förra året? Den döda träden talar ett tydligt språk.
Man säger att boende runt Beijer Bygg vid Kyrkviken har klagat på trafiken. Varför föreslår man då att föra in trafiken så långt som möjligt mellan bostäder och i direkt anslutning till vårt mest rekryterade fritidsområde.
Beijer Byggs förvaring av tryckimpregnerat virke vid Kyrkvikens strand har redan förgiftat en stor del av inre Kyrkviken.
Den typen av verksamhet kan omöjligt flyttas till Lidingös känsligaste våtmarker runt sjösystemet Stockbysjön och Kottlasjön.
Vi behöver en ny återvinningscentral nu och inte någon gång i framtiden efter långa överklagande processer. Med lite god vilja så bör det vara möjligt att flytta verksamheter inom industriområdet och bygga ut återvinningscentralen där den ligger. Samtidigt finns det säkert annan icke miljöfarlig verksamhet som kan flytta in på Förådet 5.

Björn Dietmann 2013-12-10 17:25

Toppen! Då blir det snart bättre plats för alla oss som samlas vid det vanliga “vattenhålet” på helgerna, Stockby ÅVC! Vi ses vid Kontainrarna!
Praktiskt också med byggvaruhus bredvid så kan man fylla på direkt när man varit och slängt. Då sparar man ju drivmedel och miljö!

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google