Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

SS: Landa Lilla Lidingöbron högt

tisdag 16 juni 2015 16:23

Stockholms Spårvägar (SS), som är trafikoperatör för Lidingöbanan från hösten, föreslår att Lilla Lidingöbron få ett högt läge på Lidingö eftersom det då blir möjligt att senare dra Lidingöbanan via centrum. Förslaget finns i det samrådsyttrande som SS lämnat till Lidingö stad.

Lidingöbanan i Lidingö centrum. Fotomontage: Stockholms SpårvägarLidingöbanan i Lidingö centrum. Fotomontage: Stockholms Spårvägar

Så här skriver SS bland annat:
Genom att låta Lilla Lidingöbron angöra Lidingö i ett högt läge kan en förhållandevis enkel omdragning av Lidingöbanan göras från Bodals station via Lidingö Centrum (och Stadshuset) och Torsviks torg, som också är lämpliga lägen för hållplatser. Merkostnaden för en bro med angöring av Lidingö i högt läge torde vara marginell och kunna motiveras utifrån perspektivet att bron ska kunna användas i 120 år enligt Lidingö stads egna utredningar.

Vid en banomdragning, som möjliggörs med en bro i ett högt läge, frigörs den befintliga banvallen, från Bodal/Baggeby till brofästet för Gamla Lidingöbron. Detta innebär goda möjligheter för exploatering av attraktiva bostäder eller verksamhetslokaler i tilltalande läge och måttlig skala. Detta blir en betydande pluspost i kalkylen.

Genom att bygga sträckan via Lidingö Centrum kostnadseffektivt med internationellt beprövad teknik kan spårutbyggnaden också bli samhällsekonomiskt lönsam. En omvänd beräknings- och anbudsteknik enligt fransk modell föreslås.

Utvecklingen av Lidingö är helt beroende av goda kommunikationer och för att centrum ska bli en angelägenhet för hela Lidingö, även den södra delen, där över hälften av kommunens invånare bor, bör Lidingöbanan gå via Lidingö centrum. Man kan också ställa sig frågan: I vilken annan stad skulle man planera för en moderniserad spårväg inom staden och låta den ta en omväg förbi centrum?

Lilla Lidingöbron planeras att ansluta till Lidingöbanan i samma läge som idag i Torsvik, det vill säga i ett läge där ingen egentligen har nytta av banan, eftersom backen upp till Torsviks torg är brant och besvärlig för fotgängare.

Länk till Stockholms Spårvägars samrådssvar. Nere på den sidan finns länk till en pdf med hela svaret.

Förslaget är inspirerat av arkitekten Robert Hellesen och civilingenjören Hans Lefvert, som skrivit flera artiklar på Lidingösidan om hur den nya bron skulle kunna dras. Deras idéskisser finns med i samrådssvaret.

Dela SS: Landa Lilla Lidingöbron högt

Kommentarer

Hans Lefvert 2015-06-23 11:36

Investeringen i Lidingöbanan inklusive Lilla Lidingöbron är ca 2 miljarder. Att då bygga en T-bana till Lidingö för ytterligare miljarder för att flytta den funktion, som redan finns i Ropsten med bussterminal till Lidingö Centrum, är orealistiskt. Nej nu gäller det att förvalta de möjligheter som finns med en upprustad Lidingöbana och hopkopplingen med Spårväg City, som naturligtvis kommer att byggas, men har försenats. Den behövs för den växande Norra Djurgårdsstaden och man bygger ju just nu depån för Spårväg Citys spårvagnar vid Dalenum.

Det viktigaste för Lidingö just nu är att bygga rätt bro, så att Lidingöbanan genom Torsvik/centrum blir kostnadseffektiv och i praktiken genomförbar. Annars reduceras Lidingöbanan till en pendlarbana för södra Lidingö, som inte medverkar till samhällsutvecklingen på Lidingö med utbyggt centrum och utveckling av kollektivtrafiken inför framtida ändrade resmönster. Då är investeringen på 2 miljarder för Lidingöbanan obegriplig för de flesta.

Karin Wallgren 2015-06-23 10:15

Bro Bro och Breja
Stockar och Stenar
Alla goda Renar...

Allvarligt: jag litar fullt och fast på att Kommunen satsar på en låg bro. Skissen vi har sett på Lidingösidan av en sådan bro ser verkligen fin ut. Många cyklister och gående vill inte ha en högbro. Det förstår jag mycket väl. Har själv cyklat i stark sidovind på motorbron när tågbron skulle repareras och det var ingen angenäm upplevelse. Och inte heller kan de resenärer, varav många kanske får trängas stående i de nya spårvagnarna, vara pigga att åka över en högbro. En sak vore önskvärd: att mark- och miljödomstolen kunde avge yttrande tidigare än vid årsskiftet beträffande eventuellt krav på brons öppningsbarhet.

Anders Odéen 2015-06-22 21:02

Man har fattat så många "Anti-Lidingöbeslut" de senast åren, så man undrar vad våra ansvariga politiker egentligen känner för sin hembygd. Och för miljön och för framtida behov och möjligheter. Inga konkreta tidsplaner eller konkreta beslut. Bara en hel del "vi ska titta på det"... Samtidigt ser de i olika media ut att vara stolta över alla dessa beslut och brister på beslut. Från näringslivets sida har vi föreslagit vettiga steg och informerat om all den utveckling som nu är i full gång på andra sidan bron. Men vad händer? Vi får en ny spårväg som troligtvis kostat mycket mycket mer än vad som kunnat godkännas på ett eventuellt offertstadium och som kanske aldrig får den sträckning som pratades så varmt för. Man planerar nu för "Lilla Lidingöbron" - bara namnet andas underlägsenhet och undfallande inför de viktiga beslutsfattarna på Stockholmssidan. Som tack blir det Ingen infartsparkering och troligtvis ingen spårvägsförbindelse till Sergels Torg. Nej bygg en riktig bro för T-bana till Lidingö Centrum... Har ingen funderat på att gamla Lidingöbanans nr 20 gick via det dåvarande lilla centrum kring Vasaplatsen? Och att stora delar och ytor för denna sedan 1970 nedlagda linje finns kvar. Så ta och utred förutsättningarna för en ytlig T-bana till Lidingö Centrum med denna dragning. Glöm argument som knepiga tunnlar och dyra svåra lösningar. Det är skattepengar ni bollar med! Framtiden innebär mer än 20-30 år... Och vill vi att Lidingös företag ska kunna erbjuda produkter, tjänster och service för sin befolkning i framtiden, så räcker det inte med "Lilla Lidingöbron", blygsamma visioner och införandet av trängselskatt för att hämta anhöriga, vänner och medarbetare. Ni är "anställda" av ca 45.000 invånare som måste kunna förvänta sig mer "action" av sina företrädare...

Hans Lefvert 2015-06-22 14:06

• Lilla Lidingöbron är ett långsiktigt infrastrukturprojekt (livstid ca 120 år) och måste därför planeras för långsiktig utveckling av inte bara GCM-trafiken utan i synnerhet kollektivtrafiken och även sjötrafiken. Vid ändrade resmönster i framtiden kommer kollektivtrafiken behöva mycket kapacitet och vara både bekväm och tillgänglig.

• På andra sidan Lilla Lidingöbron byggs just nu en helt ny stadsdel, Norra Djurgårdsstaden som omfattar även en satsning på infrastrukturen med ny bytesstation i Ropsten för T-banan, bussar och Lidingöbanan och en ny spårvägslinje från T-centralen till Ropsten, som kopplas ihop med Lidingöbanan. Samtidigt byggs nya gång-och cykelbanor som ska kopplas till bron vid Ropsten och Lidingö på andra sidan. Allt detta är mycket positivt för Lidingös utveckling.

• Lidingö Stad satsar på en utbyggnad av Lidingö Centrum/Torsvik och en ny spårbro med GCM-bana och upprustning till modern standard av Lidingöbanan.

• Dessa gemensamma satsningar skulle ge Lidingö en bra utveckling inför framtiden. Men Lidingös utveckling kommer att hämmas av att Lidingö centrum inte ansluts till det regionala spårvägsnätet. Infrastruktursatsningarna på andra sidan Lilla Lidingöbron kan inte utnyttjas fullt ut och synergieffekter uteblir.

• Genom att välja en låg bro har Lidingö Stad dessutom låst den för gång- och cykeltrafiken redan svårtillgängliga infarten till Lidingö centrum för överskådlig framtid. Alla som färdas över den nya bron kommer att mötas av ett otryggt trafikområde med branta stigningar söderut mot Baggeby och mot Torsvik/Lidingö Centrum och färdas med spårväg genom skogen bortom bebyggelse och Lidingö centrum. Om den låga bron dessutom måste förses med en puckel, kommer samtliga cyklister och fotgängare få en försämring i förhållande till idag. Detta skulle innebära en uppenbar planeringsmiss som kommande generationer kommer att fördöma.

• Att med en låg bro mot Lidingö fortsätta med Lidingöbanan upp till Torsviks Torg på södra sidan av Södra Kungsvägen innebär orimliga tilläggskostnader, eftersom Islinge Hamnväg, flera stora bostadshus och Herserudsvägen ligger i vägen för spårvägen. Alternativet att lägga Lidingöbanan i tunnel medför lika orimliga tilläggskostnader. Detta kommer att leda till att Lidingöbanan genom centrum i praktiken kommer att vara omöjlig att genomföra, trots alla politikers positiva uttalanden i stadshuset i samband med beslutet för Centrum/Torsvik 2014. Endast en bro med hög anslutning till Lidingö blir kostnadseffektivt för Lidingöbanan genom Torsvik/Centrum.

• Lidingö Stad har hanterat Lilla Lidingöbron som ett separat oberoende projekt. I själva verket är Lilla Lidingöbron och Lidingö centrum/Torsvik helt beroende av varandra för en positiv framtida utveckling av både Lidingö centrum och hela Lidingö.

• Det är nu sista möjligheten för Lidingös politiker att inse verkligheten och förstå vad som behöver göras. Lidingö Stads motto är att Vilja och Våga. Det är nu hög tid att politikerna själva börja leva som de lär. Om Lidingö Stad inte löser detta, utan snarare försöka undvika frågan som hittills, kommer domen bli hård över de som trots vetskap om vad som står på spel, inte tog ställning eller fattade nödvändiga beslut.

Hans Lefvert

Tord Bergman 2015-06-17 23:27

Varför har inte alternativet att ta två filer från stora Lidingöbron för en dubbelspårig Lidingöbana diskuterats? Lidingöbron är ju överdimensionerad och med ökade trängselavgifter från januari 2016, så bör inte biltrafiken öka utan minska. Lidingöbanan kan då lättare dras till Lidingö centrum i samband med överdäckningen av vägen och byggande av nya bostäder. Dessutom slipper man kostnaden för en ny spårvagnsbro och man kan bygga en enkel bro för gående och cyklister. Jag har framfört detta förslag till Lidingö stad, men inte fått något svar.

Om man trots allt ska bygga en ny spårvagnsbro, så ska den 1) vara dubbelspårig. 2)vara förberedd för dragning av banan till Lidingö centrum.

Är det inte dags att fatta kloka och långsiktiga beslut om trafiklösningen och Lidingöbanan. En upprustad Lidingöbana kommer troligtvis att locka mycket fler resenärer än den gamla banan. En modern spårväg, ökad bebyggelse samt ökade trängselskatt för bilar talar för detta.

Gustaf Larsson 2015-06-17 15:59

Vi är många som inte vill gå och cykla över en hög bro, utan känner oss mer bekväma med en lägre bro (som man exempelvis överlever ett fall ifrån). Många tycker dessutom om att fiska från Lilla Lidingöbron. Och bekvämare och trevligare med en bro utan backe, utan som nu en rak bro. Den nya bör absolut inte bli högre, enligt min mening. En ny låg bro (som den nuvarande) bör självklart ha broöppning. Det får Lidingöbanan tåla, att någon gång ibland ha broöppning, för vi kan inte spärra av all båttrafik menar jag. Slutord: ska man främja att folk promenerar eller cyklar till/från Lidingö så ska man bygga en låg bro.
P.S. Jag vill absolut inte ha T-bana till Lidingö.

Bo Widerström 2015-06-17 15:00

Nya järnvägsbron måste självklart byggas så att den senare kan anslutas till en framtida trafikering via Lidingö centrum.

Det är ett uppseendeväckande kortsiktigt tänkande att Lidingö stad vill bygga en ny bro som skall fungera i minst 120 år i samma låga läge som den 100 år gamla bron som nu skall rivas.

Att dessutom bygga en ny bro som med stor svårighet kan utnyttjas av trafikanter till och från Centrum / Torsvik är mycket tokigt. Vilka vill gå långa sträckor och i långa trappor till och från, en mycket lågt placerad station?

I tidigare handlingar har Lidingö stad själva deklarerat att bron skall byggas på ett sätt så att den lätt kan anslutas till en senare dragning via Lidingö centrum. Detta har nu Lidingö stad helt enkelt struntat i. Det har inte redovisats hur en sådan anslutning kan göras utan stora ombyggnadsarbeten i den nya bron.
Jag ställde frågan på samrådsmötet den 28 maj om varför inte bron anpassats till en senare anslutning via Lidingö centrum men fick inget som helst svar!

Jag ställde också frågan på samrådsmötet hur Lidingö stad kan påstå att nya bron kommer att se ut på det sätt som deras arkitekter nu har ritat bron d.v.s. en låg bro som förhindrar passage av större båtar. Först då redovisade Lidingö stad att höjden på bron kommer att senare avgöras i Mark- och miljödomstolen.

Vem/vilka inom Lidingö stad är ansvariga för beslutet att bron skall byggas låg och inte vara förberedd för anslutning via Lidingö centrum?

Totalkostnaden för pågående ombyggnad av Lidingöbanan samt byggandet av den nya järnvägsbrom hamnar på ca 2 miljarder kronor. Lidingöbanan utnyttjas av ca 11 000 personer / dag. Beslutet att behålla Lidingöbanan till denna astronomiska kostnad för ca 11000 personer var samhällsekonomiskt vansinnigt.

Mikael Olofsson 2015-06-17 14:29

Varför dra om spårväg som precis är byggd? Vill man till Centrum så stannar i stort sett samtliga busslinjer redan idag där.

Isabel Carendi 2015-06-17 10:49

Självklart ska man tänka längre och bygga en bro som kan ansluta en tunnelbana till ön. Annars sitter ju alla och åker ensamma i sin bil...helt vansinnigt att man inte kommit längre här.

Karin Wallgren 2015-06-17 09:07

Karin Wallgren

Nu fattas det 'desto bättre' både pengar och befolkningsunderlag för ett tunnelbanebygge till centrum. Det har framgått tydligt av Landstingets besparingsiver och av SLs konstaterande att kommuner som Täby som har en så mycket större befolkning likafullt inte kvalificerar sig för att få tunnelbana. (Jag utgår från att SS har informerats av sin huvudman hur det förhåller sig.) Ett bostadsbyggande på Lidingö med 300 lägenheter här och 300 där kan bara utgöra en droppe i havet. Vad mera är: tunnelbana till centrum är inte ens önskvärt av andra orsaker. Vad säger Rädda Lidingö?!

Nej förslaget är inte alls så suveränt egentligen. En hög bro en "luftbro" är det sista som jag och många andra, vill ha. Att behöva färdas stående i den nya långa spårvagnstypen högt upp kan inte vara tillrådligt. Den nya lidingöbron bör vara låg och förläggas i nuvarande brons närhet.

Anders Bergstedt 2015-06-16 19:27

Suveränt! Nu har vi närmast oss en lösning som kunde innebära att vi bygger en bro som är dimensionerad för Tunnelbana ! Nu har det varit så många misstag så nu borde man bygga för framtiden och inte se på vem som skall betala.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google