Väder Lidingö

Lidingö fredag 10 april 2020 v. 15

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Tänker SL köpa in fel sorts vagnar till Lidingöbanan?

söndag 9 september 2012 00:02

Är detta framtidens melodi för Lidingöbanan - många ståplatser men få sittplatser? Arkivbild från Alstoms provkörning med en vagn på spåret år 2007.

Är detta framtidens melodi för Lidingöbanan - många ståplatser men få sittplatser? Arkivbild från Alstoms provkörning med en vagn på spåret år 2007.

SL planerar att köpa in fel sorts vagnar till Lidingöbanan med alldeles för få sittplatser. Det säger Göran Tegnér, FP, vice ordförande i tekniska nämnden på Lidingö till Lidingösidan.
– Istället för att köra med två parkopplade 30-meters förortsvagnar planerar man istället att köra med en 40-meters innerstadsvagn, som har högst 80 sittplatser per vagn. I så fall kommer ungefär 60 procent av resenärerna behöva stå under resan.

Göran Tegnér är trafikanalytiker men han är också känd trafikdebattör, folkpartist och vice ordförande i tekniska nämnden på Lidingö. Om det är någon som kan siffrorna för Lidingös trafikflöden på både vägar och Lidingöbanan så är det Göran Tegnér. Nu har han uppmärksammat att SL, i samband med Lidingöbanans renovering, planerar att köpa in alldeles fel typ av vagnar.

– SL planerar att köpa in fel sorts vagnar till Lidingöbanan, med alldeles för få sittplatser. Idag kör SL trevagnarståg med många, men trånga, sittplatser var 10:e minut. I framtiden planerar SL att köra 5-minuterstrafik till AGA. Nu planerar SL att köpa in innerstadsvagnar till Lidingöbanan med nästan bara hälften så många sittplatser som idag, räknat per spårvägståg och med 5 minuters turtäthet.

– År 2030, med Spårväg City, Dalénum och Lidingö Centrum utbyggt, beräknas sex av tio resenärer att få stå om SL fullföljer sina planer, vilket är helt oacceptabelt.

– SL ska skaffa nya och tysta vagnar till Lidingöbanan, och banan ska även rustas upp med dubbelspår och tillgänglighetsanpassade plattformar. Och Lidingö stad bekostar en av de nya vagnarna. SL planerar att trafikera banan var 5:e minut i rusningstid från AGA. Allt detta är bra.

– Men SL planerar, enligt obekräftade men tillförlitliga uppgifter, att dra ned på anskaffningen av nya spårvagnar. Idag erbjuder SL, med de gamla 1950-talsvagnarna 864 stycken (trånga) sittplatser per timme som mest, med ett tåg var 10:e minut. Om dessa gamla tåg skulle köras var 5:e minut skulle det rymmas dubbelt så många, eller 1.690 sittplatser per timme och riktning.

– I stället för att skapa ett modernt spårvagnståg med två parkopplade 30-meters förortsvagnar med 1.848 sittplatser (d.v.s. 9 procents kapacitetsökning) lär SL nu planera för ett tåg med en 40-meters innerstadsvagn, med som mest endast 80 sittplatser per vagn. Då ryms bara 960 sittande per timme och riktning. Detta är 44 procent lägre sittplatskapacitet jämfört med idag, vilket är helt oacceptabelt.

– Bedömningar av resandet utmed Lidingöbanan för år 2030 uppgår till 2.365 resenärer i den mest belastade timmen på morgonen. Detta betyder att i genomsnitt kommer 6 av 10 resenärer att behöva stå under en 15-minutersresa. Även de tidigare utlovade dubbelspårsutbyggnaderna håller på att bantas bort p.g.a. SL:s senaste besparingskrav.

– Lidingöbanans upprustning riskerar med andra ord att schabblas bort och bli ett dyrköpt fiasko! Hur kan SL tro att man ska kunna attrahera bilister att börja resa kollektivt om man erbjuder cirka 60 procent av resenärerna ståplatser år 2030, säger en mycket undrande Göran Tegnér.

Dagens Lidingöbana har relativt många, men trånga, sittplatser. Arkivbild

Dagens Lidingöbana har relativt många, men trånga, sittplatser. Arkivbild

Dela Tänker SL köpa in fel sorts vagnar till Lidingöbanan?

Kommentarer

Karin 2013-04-08 11:08

Instämmer med Käppala-cyklisten. Även jag vill tacka Göran Tégner för hans svar på alla frågor. Nu har dessutom mitt intresse väckts för spårtaxi från Ropsten till Lidingö Centrum. Det verkar modernt smidigt, och överkomligt ekonomiskt. Lidingöbanan däremot har inget att göra i Centrum. Lidingötåget ska som tidigare trafikera Ropsten – Gåshaga Brygga utan någon omväg via Centrum.

Hoppas att framtidsbilden med spårtaxi finns med bland de fem alternativa förslag för utbyggnaden av Torsvik och Centrum. Om inte är det önskvärt att en komplettering görs.

Käppala-cyklisten 2013-04-07 19:18

Tack Göran för att du tog dig tid att lämna så detaljerade svar på alla frågor. Din närvaro här på Lidingösidan är guld värd tycker jag!

Göran Tegnér 2013-04-07 16:14

Här följer mina svar på de intressanta inläggen:

Till Anders
Du har fel när du hävdar att spårväg blir hiskeligt dyrt, eftersom det gäller en upprustning av en gammal spårväg, inte en total nybyggnation.

Nya spårvagnar kostar ca tio gånger mer än en buss, men har i gengäld dubbel sittplatskapacitet och en livslängd som är 30 år jämfört med 12 år för en buss. Det åtgår således 2,5 bussgenerationer per spårvagn. (Lidingöbanans vagnar är ju ännu äldre, ca 50 år och rullar fortfarande). Detta gör att investeringskostnaden per sittplats över en 60 års period (livslängden för en banupprustning) blir 29 % lägre för spårvagn än för buss med jämförbar kapacitet. Av SLs årsredovisning kan man beräkna att driftkostnaden per sittplatskilometer för en SL buss är 83 öre medan den är 74 öre för lokalbanorna, till vilka Lidingöbanan hör. Spårvägen har således ca 10 % lägre driftkostnader än buss.

Till Henrik Schütz
Jag tycker att du har en bra idé med att behålla tre gamla tågsätt som insatståg. Jag ska ta upp som ett förslag. Jag delar även oron med Karin om de nya vagnarna verkligen kommer att klara den svenska vintern…

Till Käppala-cyklisten
Detta med olika vagnar borde inte vara omöjligt. I rapporten ”Resandet på Spårväg City och behovet av trafik” (2011-05-07) räknar SL med att köra en spårvägslinje till Frihamnen (5 min trafik), en linje till Ropsten (5 min trafik), en linje till AGA (9 turer per timme, dvs 6,7 min trafik), en linje till Gåshaga (10 min trafik) och en linje (som idag) till Waldermarsudde (10 min trafik), d.v.s. totalt 5 olika linjer. Då borde det gå att köra med längre tågsätt till Lidingö, kan man tycka.

På Käppala-cyklistens fråga om det blir 2 st 30-metersvagnar eller en 40-metersvagn, så är svaret för närvarande att det blir en 40-metersvagn. Notera dock mitt svar till MWE här nedan om SLs muntliga utfästelser i frågan.

Till signaturen MWE
MWE frågar varför ingen på Lidingö har vaknat förrän i september 2012 angående sittplatsbehovet och om det ska vara 2 st 30 meters- eller 1 st 40 metersvagnar.

Förre trafikchefen på Lidingö, Kaj Hagström och undertecknad slog tidigt larm om detta redan år 2010. I Lidingös svar 20101-10-11 på ”Tidigt samråd för förstudie om dubbelspårsutbyggnad och framtida omläggning av Lidingöbanan” slog vi larm om detta.

Ett år senare, 2011-10-10 över Lidingös yttrande över ”Samråd för förstudie – Lidingöbanan, upprustning och ombyggnad av Lidingöbanan från Ropsten till Gåshaga brygga” tog vi på min inrådan återigen upp detta med att 40 metersvagnarna inte skulle räcka till för att ge resenärerna tillräckligt med sittplatser.

Den 27 mars 2012 yttrade sig kommunstyrelsen över Järnvägsplanen, varvid Lidingö stad även då framförde detta med vagnstyperna (på mitt förslag). Jag slog även larm i pressen (Lidingö Tidning och i Metro) i början av september 2012. Både Tekniska Nämnden och Kommunstyrelsen yttrade sig över ”Utställd järnvägsplan för Lidingöbanan, upprustning och ombyggnad av Lidingöbanan från Ropsten till Gåshaga brygga” i oktober 2012 och tog då återigen upp detta med platskapaciteten.

Dessutom har jag själv, som privatperson, inlämnat mina synpunkter både till SL och till trafikverket om dessa problem vid minst tre olika tillfällen. Så vi på Lidingö har nog varit relativt vakna tycker jag och vi har från stadens sida verkligen försökt att påverka SL ett otal gånger i denna fråga.

Följande har jag uppnått i form av en muntlig utfästelse från SLs projektledare för Lidingöbanans upprustning. SL är numera beredd att – när resandeunderlaget har ökat så mycket att behovet av en ökad sittplatskapacitet framträder – sätta in parkopplade 30 metersvagnar, alternativt och/eller komplementärt utöka turtätheten till 5 minuters trafik även öster om AGA, d.v.s. till Gåshaga.

Till Jacob
Du har helt fel beträffande spårtaxi. Dessa små vagnar med plats för 4-6 passagerare kan faktiskt ha en större kapacitet än en spårvagn. En ny 40-meters Lidingöbanevagn med 104 sittplatser som går var 5e minut får då en sittplatskapacitet på 1248 sittplatser per timme och riktning. Med spårtaxivagnar med 4 sittplatser per vagn som kan gå var 3e sekund blir sittplats-kapaciteten 4.800 sittplatser per timme och riktning. Detta innebär att spårtaxis många små vagnar med mycket täta avgångar har närmare fyra gånger hägre kapacitet än en lång spårvagn var 5e minut.

Till Karin
Grundtipset är att det blir 10 minuters trafik mellan AGA och Gåshaga, men notera mitt svar till MWE ovan om att SL har börjat tänka mera flexibelt om detta.

Följande sträckor kommer att nu fr.o.m. sommaren 2013 att byggas om till dubbelspår: ens sträcka väster om Baggeby, en mellan Skärsätra och Kottla och en mellan Käppala och Gåshaga brygga. Detta kommer att förkorta restiderna med några minuter och minska störningskänsligheten.

Till Paul:
Du har helt rätt med din idé om att överväga att låta ett spårtaxinät mellan Ropsten och Torsvik och Lidingö centrum ersätta den otroligt dyrbara idén att dra om Lidingöbanan via Centrum för 890 Mkr, vilket dessutom skulle förlänga restiden med några minuter för den majoritet som ska färdas mellan Gåshaga och Ropsten.

Ett spårtaxinät som binder samman Centrum och Torsvik med Ropsten blir både attraktivt, kostnadseffektivt och energisnålt. Med två spårtaxislingor och tolv stationer inom Centrum/Torsvik, kan hela området betjänas av ett eldrivet spårtaxisystem, vilket gynnar effektiv energianvändning och hållbart resande. Med ca 40 km/tim utan stopp och med alla stationer på sidospår kommer restiderna att bli mycket kortare än med buss eller Lidingöbana. Då ökar kollektivresandet jämfört med traditionell kollektivtrafik.

Ett sådant spårtaxinät blir dubbelt så bra och häften så dyrt som att dra Lidingöbanan via Lidingö centrum och kan innebära att Lidingö blir Sveriges första spårtaxistad.

Käppala-cyklisten 2013-04-06 11:02

Någon som vet om det hänt något nytt i denna fråga? Blir det 2 st 30-metersvagnar eller en 40-metersvagn per tåg?

Paul 2012-09-17 14:57

Signaturen Jakob förefaller fossilerad och är inte uppdaterad sedan 1975. Uppsalabanan är mycket riktigt en testbana så att Vectus ska kunna sälja en enkel konfiguration inom Europa. Men i Korea projekteras för en hel stad.
Här några exempel på PRT eller spårtaxi (med förarlösa kabiner) som Jakob kan prova:
Heathrows terminal 5, England är i drift sedan april 2011, byggt av företaget ULTra som nu tack vare hög tillgänglighet och nöjda resenärer projekterar för tillkommande terminaler.
Morgantown, West Virginia, USA har lite större kabiner (max 12 pax) som varit i drift sedan 1975. Mellan sommaren 2005 och sommaren 2006 genomfördes det över 2 miljoner transporter med detta system.
Masdar i Förenade Arabemiraten har ett “källarsystem” (för att minska energibehovet i ökenhettan) i drift sedan november 2010 byggt av företaget 2GetThere.
Lidingö skulle för en liten investering kunna öka kapaciteten mellan Ropsten och Torsvik med förgreningar på ön som SL inte anser sig ha kundunderlag för.
Jag är väl medveten om att spårtaxi måste vara säkert och fungera i befintlig miljö på samma sätt som när automobiler och lokomotiv krävde flaggvakter för 150 år sedan. Men när ERTMS kräver flaggvakter vid bommar sommaren 2012 för att säkerheten kan i frågasättas kan vi för samma peng, 300 milj kr, erhålla en komplett automatstyrd förarlös anläggning med trafikantnytta och låga driftkostnader på Lidingö. Varför inte göra en tävling med samma upplägg som i Rainhill 1829? http://www.dt.se/nyheter/gagnef/1.4978015-flaggvakter-istallet-for-bommar

Karin 2012-09-16 11:50

Aktuellt om Lidingöbanan

Saxat från Lidingös hemsida

Mellan den 17 september och 15 oktober genomför SL en utställning av järnvägsplanen för Lidingöbanan i Lidingö stadshus.

Under utställningsperioden ges du med intresse av planen möjlighet att lämna synpunkter på utbyggnadsförslaget. Vid utställningen kommer det även att finnas information om ersättningstrafiken under avstängningen av Lidingöbanan, från juni 2013 till december 2014.


Från den 17 september kommer mer information att finnas på SL’s webbplats: www.sl.se/lidingobanan

Karin 2012-09-15 08:43

AGA hit och AGA dit. “I framtiden planerar SL att köra 5-minuterstrafik till AGA,” sägs i artikeln. Men det är väl närmast det tusental som står i begrepp att flytta till Dalénum som kan vara intresserade av att veta hur ofta tågen går till AGA. Och alla vi andra utmed banan då? Jag tänker på boende i Skärsätra, Kottla, Högberga, Brevik, Käppala och Gåshaga. Det är väl inte så att AGA blir en mellanlandnings- eller avlastningsstation varifrån trafikanter får bussas vidare eller som i ett långt lämmeltåg utmed Södra Kungsvägen själva ta sig vidare hemåt. Hur ser framtidsscenariet ut t.ex. för dem som åker från Gåshaga Brygga och vidare in till stan (och inte via någon omväg till Lidingö Centrum, en detour som trafikanter varken efterfrågar eller har behov av)? På vilka sträckor blir det dubbelspår? Planeringen har väl hunnit längre än till AGA eller?

Karin 2012-09-14 18:56

Var 5:e minut planerar SL att tåg ska gå till och från AGA. Men hur blir det med sträckan AGA – Gåshaga brygga – hur ofta ska tågen gå där?

Henrik Schütz 2012-09-14 17:28

det handlar om samma vagn i två olika längder. 30 och 40 meter.

Banan byggs om för 2*30 meter, vilket också krävs för att klara kapaciteten enligt SL själva.

För att pruta kostnader i Spårväg City projektet, vilket lever vid sidan om SLs långsiktiga planering kortades tågen till 40 meter.

40 meter är enligt prognoserna helt otillräckligt även för innerstadsdelen, detta sammantaget kommer att medföra att förstärkningsbussar kommer att behövas, något som redan idag går mellan larsberg och aga i rusningen.

De nya vagnarna är inte särskilt rymliga inuti. Trånga vestibuler och smala gångar gör dem marginellt rymligare inuti än dagens tåg.

Att vagnarna ÄR 25 cm bredare än dagen vagnar äts i praltiken helt upp av att att väggarna är tjockare och att armstöd saknas, armstöd håller gången fri då sittande inte kan blockera den med bredbent sittande.

Fast helst av allt vill SL lägga ner lidongöbanan.

De sju 40 metersagnarna kommer då att trafikera nockebybanan.

HS

Går det att förlänga 40 metersvagnen ytterligare?

Käppala-cyklisten 2012-09-14 17:11

Det är väl inte så konstigt att SL vill ha samma typ av vagnar på Lidingö som i innerstaden. Det har ju sagts att Lidingöbanan ska kopplas ihop med spårväg city, och då kan man väl inte ha en särskild vagnstyp just för Lidingötrafiken? Eller har jag missuppfattat något?

Karin 2012-09-14 09:27

Det är också mycket viktigt att tågen verkligen klarar en svensk vinter från 0 med regn och rusk till -30 och inte behöver repareras i tid och otid. (De gamla vagnarna har varit suveräna därvidlag.) Ej heller får de gnissla så till den milda grad att folk inte får sova pga oväsendet – så lär det vara i Göteborg med de nyinköpta designade italienska vagnarna.

Jacob 2012-09-14 00:57

Signaturen Paul har helt fel! S.k. PRT (Personal Rapid Transit) system finns inte som verklig allmän kollektivtrafik någonstans i världen. Det finns en testbana i Uppsala, och ingen vettig människa som sett den tror att en sådan bana någonsin kan ersätta en spårväg eller ens en tyngre busslinje.

MWE 2012-09-12 11:52

Skillnaden mellan vagntyperna är inte så stor, den vagn som tänks trafikera den moderniserade Lidingöbanan (typ A36) är den nya Tvärbanevagnen fastän försedd med en 10 meters extramodul. Den kan man i förekommande fall montera bort, så det är inte fråga om två helt väsensskilda vagnar. Men så var det förstås det där med sittplatserna!

Men varför har Lidingö vaknat först nu? Beslutet om att köpa den förlängda (40 m. varianten) för trafik på Lidingöbanan (istället för den 30-m variant som ska trafikera Tvärbanan i tvåvagnståg) fattade SL redan i april detta år.

Henrik Schütz 2012-09-12 11:33

Rätt skall vara rätt, de nya vagnarn, typ A36 har 104 sittplatser per vagn, samtliga med gott utrymme, och enligt mig hög komfort.

Det stora problemet med dagens planering är att SL endast beställt fordon för tiominuterstrafik, de sju vagnar dom är bestälda räcker till fem vagnar i trafik och två i reserv.

Denna trafik, utan förstärkniningståg till aga ger en från ropsten och omvänt ger en otillräcklig kapacitet, och kommer att kräva parallellående bussteafik i rusningen, något som redan med dagens platsutbud är en realitet.

En möjlighet är att behålla tre av dagens tåg till insatstågen, och köra dem ifall inte alla sju nya tåg är hela, .

För framtidrn är 60 meters tåg det enda realistiska, och har visat sig fungera väl på tvärbanan.

Trånga tåg hämmar trafikutvecklingen, och lediga sittplatser “fyller sig själv” på lite sikt.

Enda trösten är att banans platformar och mötesspår förefaller byggas för 60 meters tåglängd

HS

Paul 2012-09-11 10:56

Det är intressanta fakta som Tegnér redogör för på Lidingösidan. Den tidigare v.ordf i tekn. nämnden Nowacki har en lysande idé, fullt genomförbar och till mycket lägre investeringskostnad i förhållande till kapacitet och resandetid. Som grädde på moset får alla som väljer PTR sittplatser utan att behöva vänta på ett fordon (buss/spårvagn) vid hållplats. Drift och underhållskostnader blir lägre jmft med 150 år gammal infrastruktur och sliten vagnpark. Vad väntar vi på? Jo, saktfärdiga politiska beslut i riksdag och landsting.

Ta en titt på www.gtsfoundation.org så ser du hur vi kan göra resan till en miljötjänst på hälsans ö – din ö.

Daniel 2012-09-10 10:05

Anders, då ska det till att Södra Kungsvägen, Lidingöbron och Ropsten byggs om rejält. 2000 resande i timmen blir väl grovt en vanlig rödbuss i minuten, eller en blåbuss varje 1.5 minut, som ska upp och trängas med redan befintlig trafik.

Ja ett uppfräshat Lidingötåg har säkert ett pris i absoluta pengar, men vad får du ut av det om du inte jämför med alternativkostnaderna?

Fördelen med buss skulle väl främst vara att man kan dela upp den i flera linjer. Idag är det inte ovanligt att man har tio minuters promenad till tåget. En linje som kanske följer hela Södra Kungsvägen genom Brevik, och en som går på Gåshagaleden. En linje kanske tar Kottlavägen och passerar Centrum. En annan tar snabbaste vägen till Ropsten.

Anders 2012-09-09 13:10

Dax att inse fakta och ompröva hela idén med spårväg. Det blir hiskligt dyrt, det blir sämre kapacitet och gamla bron är snart slut. Kan någon tala om vad allt kommer att kosta? Och då vill vi ha hela summan inklusive ny bro etc… Sen lär de flesta inse att moderna bussar är mycket bättre och mycket billigare och kan drivas med miljövänlig biogas från Hälsans Ö.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google