Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

Tekniska förvaltningen: Det finns lärdomar att dra

fredag 28 oktober 2016 17:22

TRE DOKUMENT STYR ARBETET. "Det finns lärdomar att dra när det gäller den senaste tidens debatt. Vi måste se över hur vi kommunicerar planerade arbeten, att vi i god tid informerar de som berörs av förändringar. Ett steg i den riktningen var det informationsmöte vi nyligen genomförde med de människor som bor nära Zetterbergsvägen vid Norra Kungsvägen. Då berättade vi om upprustningen av en park och en damm och bygget av en gång- och cykelväg för en säkrare skolväg".

Det skriver Lidingös tekniska förvaltning idag på stadens hemsida efter den senaste tidens debatt om snabbcykelvägens byggande, pausande och avslutande. Nu vill man förklara hur förvaltningen arbetar och på vems uppdrag det sker.

De som ger uppdrag till förvaltningen är tekniska nämnden och, i vissa frågor, kommunstyrelsen. När det gäller trafikfrågor arbetar förvaltningen efter trafikstrategin "Lidingö trafik 2030", med underrubriken "Lidingö möter framtiden", som beskriver vad staden vill åstadkomma långsiktigt. Det är ett nästan 40-sidigt dokument som tekniska nämnden tog i maj 2013. Dokumentet (pdf) finns på stadens hemsida på denna länk.

I "Trafikplan Lidingö stad", som antogs av tekniska nämnden i november 2014, beskrivs vilka konkreta åtgärder som behövs inom en femårsperiod, se denna länk till pdf-dokumentet.

Dessutom finns "Hastighetsplan för Lidingö", antagen under 2012, se denna pdf-länk.

I sin beskrivning pekar tekniska förvaltningen på att man sedan flera år arbetar med projektet ”Säkra skolvägar”. Ett av de viktigaste målen är att få fler barn och ungdomar att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan. "Åtgärderna på Kottlavägen och på Källängsvägen är en del av det arbetet och genomförandet av hastighetsplanen".

På Kottlavägen byggs nu en ny busshållplats (timglashållplats) i direkt anslutning till Skärsätra skola där många barn och ungdomar rör sig. Höga hastigheter har uppmätts på 30-sträckan och busshållplatsen är en hastighetsdämpande åtgärd och en tillgänglighetsanpassning för alla resenärer.

Den nya gång- och cykelvägen på Källängsvägen byggs för att nå högre säkerhet för oskyddade trafikanter. Bilvägen görs mindre bred och ett övergångsställe höjs upp för att få ner hastigheterna vid Källängens skola. 31 parkeringsplatser försvinner men det finns andra parkeringsplatser i området, dock på lite längre avstånd. Man ser nu över om nya parkeringsplatser kan skapas inom området.

Dela Tekniska förvaltningen: Det finns lärdomar att dra

Kommentarer

Robert Johansson 2016-10-31 07:39

Anna,

Det räcker inte. Situationen har spunnit utanför vad som kan kontrolleras med vanliga interna samtal. Det finns lidingöbor (dessa syns inte på dessa debattsidor och är inte oppositionella) som idag för dialog med TV sända granskningsprogram om att syna denna fråga. Huruvida det blir verklighet eller inte av detta vet ingen idag. Jag tror dock att du enkelt kan tänka dig hur lockande det är för en undersökande journalist att berätta en unik story om kommunala vansinnesbeslut, pengar som bränns, folkligt uppror, rykten om oegentligheter och därefter politisk kovändning. Här handlar det nu om att ta kontroll över situationen för att i möjligaste mån undvika politisk katastrof i nästa val. Om du tror att interna diskussioner och frågestunder räcker för att hantera detta så är det upp till dig men var jag i dina skor skulle jag se till att agera kraftigt och transparent. När drevet väl fått upp farten så är det som du säkert vet normalt omöjligt att stoppa utan att huvuden rullar.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman 2016-10-30 23:29

Robert,
jag har samtal med tjänstemännen mest hela tiden i denna fråga.
Att reda ut varför det har blivit som det har, är en del i översynen.
Men - det är alltid motstridiga åsikter i det mesta som görs inom tekniska förvaltningen/nämndens namn. Mer parkering/mindre parkering, hastighetsminskande åtgärder/ inga fartgupp. Hur man än vänder och vrider på det så kommer det alltid att finnas någon/några på andra sidan beslutet! Vår uppgift är att göra så bra som möjligt. I detta fall blev det fel.

Att kommentera innan jag vet och har belägg för vilka turer som gjorts, det anser jag vara fel väg att gå. Men jag lovar dig att vi kommer att studera nogsamt vad som skett i denna fråga.

Bo Jonsson 2016-10-30 23:05

Anna du kan skriva spaltmeter och skylla på vad du vill och försöka smita från ditt ansvar men jag köper det inte.

Du verkar inte förstå vad politik och demokrati är.

(Modererad av Lidingösidan)

Nu får det räcka! Ni kan inte fortsätta med ert sätt att föra politik över huvudet på folk!

Du borde ta första steget och avgå (modererad av Lidingösidan).

Staffan Anderberg 2016-10-30 22:58

När det uppstår ett rabalder av den storleksordning som nu skett i Lidingö, förväntar sig Lidingöborna att kommunstyrelsens ordförande tar till orda och avger en förklaring. Det är besvärande att debatten fortsätter i veckor utan att den högsta politiska ledningen hörs av.
De förändringar av cykel/ bilvägarna som det handlar om i det här fallet är av den storleken att hela fullmäktigegruppen borde vara införstådda med den. Det är inte ett litet struntärende som är bara nämndens ensak.
Kommunstyrelsen och dess ordförande har ett övergripande ansvar för alla beslut av större betydelse för Lidingöborna. Politiken i Lidingö kan ju inte bestå av summan av ett antal autonoma nämnder, som agerar var för sig. Det måste finnas en tydlig ledning för det hela.

Robert Johansson 2016-10-30 22:28

Anna,

Det är bra att du svarar. Ditt svar indikerar dock att du inte förstår allvaret i den här situationen. Dessa frågor är nu det dagliga samtalsämnet för så gott som alla lidingöbor. Alla har ett par exempel på konstigheter i trafikplanering att ta upp som ingen kan förstå hur det gick till när de planerades och när beslut fattades.

Jag hoppas att du förstår att en stor del av befolkningen på Lidingö och även folk utanför ön skakar på huvudet och säger att det måste vara något fuffens som ligger bakom besluten.

Denna sinnesstämning har aldrig tidigare funnits på ön och jag tror du skulle göra klokt i att gå med botten i frågan och sedan offentligt förklara hur turerna varit kring utredningar och beslut i dessa frågor.

Gör du inte det så är det stor risk att du tappar en mycket stor del av dina trogna väljare (däribland mig) på grund av att många/de flesta tror att det förekommer oegentligheter i kommunstyret och/eller förvaltningens relation med konsulter/entreprenörer.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman 2016-10-30 22:03

De två senaste veckorna har debatten kring Snabbcykelvägen vid Norra Kungsvägen eskalerat och blivit allt mer högljudd och till viss del infekterad.

Tekniska nämnden äger frågan tillsammans med Tekniska förvaltningen.
Från kommunstyrelsens håll vare sig ska eller får vi gå in och besluta över tekniska nämndens huvud i ärenden som ägs av dem.
Det som har skett i detta ärende är olyckligt, för att uttrycka sig milt.

Men grunddiskussionerna om att skapa säkrare trafikmiljöer för Lidingöborna är bra. Oavsett om det är gående, cyklande eller bilåkande Lidingöbor.
Utöver detta diskuteras i tekniska nämnden även det viktiga arbetet med säkra skolvägar och trafikmiljöer kring förskolor och skolor. Det är också något som många Lidingöbor anser vara av största vikt. Jag har haft många och långa samtal kring detta med oroliga föräldrar.

I detta fall har man diskuterat både framkomlighet för cykel, säkra gångvägar för barn och föräldrar som ska till Klockargården skola, Bo skola, Nallebjörnens förskola, Kaninens förskola och Källängens skola. Alla ligger i närområdet till den omtalade snabbcykelvägen.

Vi fyra kommunalråd har säkerställt att vi har fått information både från tekniska förvaltningen och majoritetens företrädare i nämnden när beslutet började ifrågasättas av närboende.

Vi har haft diskussioner inom våra respektive fullmäktigegrupper och vi har varit tydliga i vad vi anser borde vara det bästa beslutet.

Ordföranden i Tekniska nämnden har arbetat konstruktivt med oppositionen och så har ett beslut fattats om att återställa Norra Kungsvägen och ge förvaltningen ett uppdrag att titta på alternativa åtgärder för att höja trafiksäkerheten på platsen.

Som kommunstyrelsens ordförande initierar jag en översyn av de övergripande dokument som TF och TN har att förhålla sig till, för att säkerställa att det som görs är rätt sak på rätt plats, och att tekniska nämnden kan ge tydliga uppdrag till tekniska förvaltningen.

En annan viktig lärdom vi ska dra av detta är att inte underskatta vikten av information till närboende om de beslut som fattats och framför allt vikten av en transparent och inlyssnande process innan beslut fattas.

Det gäller inte bara tekniska förvaltningen och nämnden utan staden som helhet.
Som kommunstyrelsens ordförande har jag låtit tekniska nämndens ordförande och majoritetens gruppledare arbeta ifred innan jag går ut för att kommentera händelsen. Inte för att som Staffan Anderberg och några andra tror och försöker pådyvla att jag inte vill ta vare sig ansvar eller synas i debatten.

Men att gå in och styra våra valda ordförande i nämnderna i staden och deras beslut, det är inte min sak att göra. Det var det inte på Staffan Anderbergs tid heller. Att säkerställa att liknande händelser inte sker igen, i det arbetet har jag en tydlig roll och den har jag inga problem att ta.

Robert Johansson 2016-10-30 15:10

Jag har nu med stort intresse tagit del av dokumentet "Trafikplan Lidingö Stad". Är det detta dokument som ligger till grund för projekthanteringen i Lidingö Stad förstår jag varför det blivit som det blivit.

Utredaren konstaterar att det på en rad olika platser planeras byggas ytterligare bostäder och att invånarantalet i dessa områden kommer att öka. Mönstret är att utredaren konstaterar att det på en plats kommer bo fler människor och att det är viktigt att det i detta område kommer finnas möjligheter för gång- och cykeltrafikanter att ta sig över närliggande stor väg på ett enkelt sätt. Vad utredaren inte konstaterar (sannolikt därför att det inte rimmar med utredarens intresse att vidare bistå i projektering av nya byggen) är att det i de flesta fall hon räknar upp redan finns fullgoda lösningar.

I Lojobacken ska 200 personer bosätta sig och "Det är viktigt att dessa enkelt kan ta sig till Rudboda Torg". Vad sägs om att de använder en av Stockholms största gång- och cykelbroar som byggdes redan på 70-talet i syfte att boende på Lojo enkelt och säkert ska kunna ta sig till Rudboda Torg? Alternativt så kan de använda något av de tre (ett bevakat och två obevakade) övergångsställena som i markplan sedan decennier har fungerat väl för ändamålet. Sorry ÅF men i Rudboda kommer det inte behövas mer arvodesbelagda konsulttjänster. Det finns redan flera fullgoda lösningar på plats.

Var och en med intresse kan i planen läsa om olika områden (däribland Näset) och ta sig en funderare på om det finns behov av det som utredaren pekar på eller om lösningen redan finns på plats (som på Näset, i Rudboda och längs Norra Kungsvägen). Exempelvis Google Maps ger även en amatör möjlighet att studera det befintliga cykel- och gångvägsnätet från ovan.

Det börjar gå upp för mig varför Solna, Täby och Stockholm kunnat behålla sin kommunal skattenivå medan Lidingös sakta men säkert tickat uppåt utan att Lidingö erbjuder bättre kommunal service än dessa kommuner. Pengarna verkar brännas på dyra konsulter och de tveksamma projekt konsulterna rekommenderat i syfte att de ska erhålla ytterligare konsultuppdrag.

Anders Wennberg 2016-10-29 18:47

Har någon utrett om det finns relationer mellan ledande tjänstemän på tekniska kontoret eller politiker i Tekniska nämnden och de konsultfirmor som används så flitigt?

Staffan Anderberg 2016-10-29 16:01

Jag inser nu att det inte var den Tekniska förvaltningen själv, som gått ut i Lidingösidan. Fullt så illa var det inte. Det var Lidingösidan själv,som återgav vad som står på stadens egen hemsida.
Vad som är illa, är emellertid att vi Lidingöbor inte på något sätt får veta vad den politiska ledningen har för kommentarer till det aktuella rabaldret.

Bo Widerström 2016-10-29 15:40

Det finns således tre utredningar, med förslag till åtgärder, från tre olika konsultföretag.

Tekniska nämnden verkar ha accepterat alla förslagen från konsulterna. Men var finns de genomtänkta analyserna av de olika konsultförslagen så att det t.ex. inte byggs fler “snabbcykelbanor”?

Det verkar nu som att Tekniska förvaltningen fritt kan välja bland de många olika konsultförslagen och starta arbetena. Är det så det skall gå till?

Men var finns tidplanen över när de olika arbetena skall utföras och var finns kostnadskalkylerna på de olika arbetena.

Upplys också lidingöborna om vad de tre konsultuppdragen kostat.

Tekniska förvaltningen borde ha egen grundkompetens att ta fram egna förslag och inte helt vara i händerna på konsulter.

Henrik Åkermark 2016-10-29 12:14

Det tål att upprepas att det tydligen råder något som tyder på ett systemfel i det ledarlösa stadshuset, vilket Staffan och Christer m.fl. också påpekar.
Det går inte att gömma sig bakom långtidsplaner och konsultrapporter när man samtidigt tydligen kopplar bort eget omdöme och ansvar.
Det framgår med all tydlighet av förvaltningens "vitbok"." Vi har en plan, nej flera och så har vi konsulter. Vi behöver inte mer."
Ansvariga politiker måste stiga fram och göra klart att de tar ansvar, att de lyssnar och att de kan hålla styr på förvaltningar och inte låta det bli "självgående pianon".
Målstyrning är bra i näringslivet och har säkert fördelar i kommunal förvaltning, men det kräver lyhördhet till signaler från omgivningen, tydlig och handfast uppföljning och kontroll av de ansvariga cheferna.
(Det räcker inte som Vesterberg (sparkad) i Ericsson att säga "Vi har alltid en plan")

Petter Hedberg, leadmot för C i Tekniska nämnden 2016-10-29 11:46

Axel Björklund.
Det är så himla lätt att tycka utan att veta någonting.
Göran Tegnér (L) har arbetat hela sitt liv med trafikplaneringsfrågor. Jag är dr i biologi med erfarenhet av MKB, NVI, vattenfrågor, bullerfrågor m.m. Jag håller inte alltid med de andra politikerna, men många av dom är mycket kunniga. Flera av de konsultrapporter som tagits fram som beslutsunderlag har dock varit undermåliga. Uppgifter har saknats, uppgifter har varit felaktiga, mätningar har gjorts vid tidpunkter som inte ger någon relevant information. För övrigt bör det påpekas att politiker avsetts vid val, och t.ex. ledamöterna för MP driver den politik de är valda att driva. Du eller jag behöver inte hålla med att det är rätt alltid, men de är valda för att driva den politiken.

Anders Odéen 2016-10-29 11:34

Betänk följande scenario... Lidingö är ett företag. Några anställda i ledande befattningar gör ett antal uppenbara misstag. Ett antal miljoner går upp i rök p g a dessa felsatsningar. De ansvariga har därmed missbrukat de förtroenden de förväntats förvalta, vilket inneburit förluster och inte minst goodwill. Vad händer då? Jo, de tvingas oftast städa skrivbordet och sluta, populärt uttryckt – man får sparken! Ovanstående jämförelse är ganska adekvat... Men här låtsas man som om ingenting är konstigt eller fel. Man fattar några nya beslut och sitter kvar. Vad Lidingö behöver är kunniga och kloka ledare som är insatta i vad de ska råda över. Vi är inte betjänta av ledare som inte klarar sig utan att anlita konsulter ideligen, eller så fort man inte vet vad och hur saker bör genomföras... Det verkar dessutom som om ett antal tjänstemän – utan vare sig eget boende på ön, eller erfarenheter och geografiska kunskaper om hur Lidingö och lidingöborna vill ha det – lyckas övertyga den politiska ledningen hur de ska agera. Men trevlig helg ändå på er!

Christer Mohlin (C) 2016-10-29 02:39

Jag håller verkligen med Staffan Anderberg.

Man kan som politiker inte leda genom att vara tyst och inte synas i debatten. Det gör att man undrar om förvaltningarna leds på motsvarande distanserade vis?

Majoriteten behöver styra sina tjänstemän utifrån riktning, förståelse om sakförhållande och konsekvens. Inte genom att sitta i baksätet och sedan beklaga sig över att man åkt med ner i diket.

Anna Frances 2016-10-28 20:22

Har det gjorts någon undersökning om hur skolbarnen i Källängens skola tar sig från hemmet till skolan? Jag har bott på Näset i 30 år och aldrig sett något barn cykla nedför Källängsvägen, inte många vuxna eller. Många barn går från Näset till Källängsskolan och går då oftast Utterbacken (där det även går att cykla). De skolbarn som cyklar till Källängen kommer från Grönsta, Hersby etc och inte från Näset. När jag cyklar till jobbet (Stockholm) cyklar jag Ekorrvägen och den nya asfalterade cykelvägen till Kyttingevägen. Idag var det kö från den temporära busshållplatsen upp till torget. En buss som tog upp passagerare vid hållplatsen, bilar och en buss till i kön...

Staffan Anderberg 2016-10-28 18:11

Det är häpnadsväckande att Tekniska Förvaltningen är de som går ut och försöker förklara den senaste tidens rabalder i Lidingöpolitiken. Ansvaret för händelseförloppet är helt politikerna och det är de som skall avge förklaringar. Att under rubriken ”Politik” få tjänstemännens bild av det hela är unikt.
Det enda rätta i det här läget vore att kommunstyrelsens ordförande gav sin bild och försökte klargöra vad som gått fel och vad som nu bör ske. Vi vanliga Lidingöbor kan ju inte debattera politik med tjänstemännen i stadshuset medan de ansvariga politikerna håller sig tysta.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google