Väder Lidingö

Lidingö torsdag 9 april 2020 v. 15

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Tvärförbindelser ledord för Lidingös politiker

onsdag 23 maj 2018 22:00

KOMMUNIKATIONERNA. Gårdagens politiska debatt i Ansgarskyrkan om Lidingös kommunikationer samlade, trots den fina kvällen, ett femtiotal åhörare. Under den knappt två timmar långa debatten mellan öns nio partier presenterades inga direkta nyheter utan det var bara sedan tidigare kända ståndpunkter som hördes. Arrangören Lidingö Näringsliv hade bjudit in några inledare för de olika punkter som avhandlades, vilket var ett nytt grepp som säkert kan utvecklas.

Nio politiker i Ansgarskyrkan, fr.v. C, S, LP, L, M, V, KD, MP och SD.Nio politiker i Ansgarskyrkan, fr.v. C, S, LP, L, M, V, KD, MP och SD. Katarina Palmstierna ledde debatten.Katarina Palmstierna ledde debatten.

Alla nio debattörerna satt på rad och redan innan första frågan var presenterad uppstod en ordväxling mellan Göran Tegnér (L), Hans Barje (M) och Lars H Ericsson (LP) om vem som först med att tala om stombuss till Lidingö. Problemet med Lidingös, och alla andra stockholmskommuners kommunikationer, är att det är landstinget som styr och bestämmer. Men alla verkar inbilla sig att det är kommunen som kan ordna så bussarna blir fler, går på bättre tider och nya sträckor. När inte ens politikerna kan omfatta detta, hur ska då de vanliga väljarna förstå? Så en debatt om kommunala kommunikationer blir lätt en önskestund.

Hans Barje betonade dock flera gånger under kvällen att det är viktigt att alla öns partier kan enas om några få saker när man förhandlar med SL. "Är vi splittrade blir det dåligt resultat".

Alla var eniga om att tvärförbindelserna på ön är dåliga. Men att, som Patrik Buddgård (C), tala om att driva egen trafik ("fritidsbuss" till Ekholmsnäs och Bosön) för att täcka de luckor som landsting och SL/Trafikförvaltningen inte förmår täcka, det är näst intill uteslutet. "Den dagen vi löser landstingets problem, ja då får vi själva problem", sa Carl-Johan Schiller (KD), "för då kan SL tacka och överlåta resten av trafiken till kommunen".

Katarina Palmstierna från Lidingö Näringsliv, som ledde debatten, sa att näringslivet kan hjälpa till vad gäller kommunikationerna, men det bör väl i så fall vara med eldunderstöd vid diskussionerna med SL. Ersättningssystemet för bussarna på ön måste ändras tillbaka till det som rådde för tre-fyra år sedan, ansåg både L och LP, medan Daniel Larson (S) konstaterade att så här ser det ut efter 12 år med borgarna i landstingets styrelse.

Bo Lindholm från Lidingö Näringsliv.Bo Lindholm från Lidingö Näringsliv.

Vi har Norra och Södra Kungsvägen och en spårvägslinje, sa Bo Lindholm från Lidingö Näringsliv. Men, vi har ingen båtförbindelse över Kyrkviken. En båt/färjeförbindelse mellan t.ex. Gåshaga brygga och Elfvik behövs. Besökarna till kursgårdarna verkar enbart förflytta sig mellan kursgårdarna och Ropsten. Bosön har cirka 250000 besökare per år och kursgårdarna cirka 80 000. "Lidingö utvecklas inte som andra kommuner i länet. Vårt näringsliv är lokalt, vi har inga attraktiva stora företag. Så frågan är vilka de viktigaste faktorerna är för att få folk att jobba här och hur man utvecklar näringslivet", sa Bo Lindholm.

Och så kom frågan om hur resandeunderlaget för bussar ska öka. Både Sofia Hallström (MP) och Olof Kort (V) ville att de byggs mer bostäder vilket ger fler kollektivtrafikanter medan Iréne Borgenvik (SD) ville ha fler arbetsplatser, som t.ex. ett callcenter för polisen, vilket borde göra landstinget intresserat att förse en statlig myndighet med trafik.

Siv Malmgren från John Mattson AB.Siv Malmgren från John Mattson AB.

Siv Malmgren, vd för John Mattson AB, talade om Lidingös kustremsor som inte är bebyggda. "Andra kommuner utvecklar sina kustnära områden, som t.ex. vid Norra Djurgårdsstaden. Vi vill ha ett utbyte med andra kommuner även via vatten, så hur ser era visioner ut?" frågade hon. Lars H Ericsson (LP) sa att Lidingöpartiet garanterar att det inte blir några bebyggda stränder på Lidingö. Och Carl-Johan Schiller (KD) sa att vi inte ska bygga längs strandremsan men att man vill bygga låga hus i sjönära lägen. Sofia Hallström (MP) sa att 2/3 av lidingöborna bor i lägenhet och att flytbryggor på olika ställen runt ön kan ge sjötrafik. Göran Tegnér (L) vill ha en flytbrygga vid Torsviks hållplats så man kan ta båt till Stockholm eller Danderyd. Hans Barje (M) sa att det finns ingen trängsel på sjön så år 2030 kommer det finnas mycket mer kollektivtrafik på vatten. Patrik Buddgård (C) talade om utveckling av båtar med biogas och el och Daniel Larson (S) ville ha båttrafik helst runt hela ön. Iréne Borgenvik (SD) vill ha en båtlinje mellan Islinge, Storholmen, Bockholmen och Gåshaga. Olof Kort (V) sa att anledningen till att han själv åker båt är att det går så långsamt. Katarina Palmstierna sammanfattade att ALLA är positiva till båttrafik, vilket var glädjande.

Lidingöbanan genom centrum kom också upp som en fråga. Efter en kort stund frågade Katarina Palmstierna: Är alla överens om att den borde gå genom Lidingö Centrum? Alla svarade "ja" utom Göran Tegnér (L) som först ville ha en större utredning om gjord. Tegnér fick också under kvällen en uppmaning från Carl-Johan Schiller om att inte ljuga. Det gällde den trafikstrategi som tekniska nämnden under Ida Drougges (M) ledning antog under föregående mandatperiod 2010 - 2014 som bl.a. förordade ökad cykling på ön. En följd av detta beslut resulterade 2016 i att snabbcykelbanan byggdes, och revs, på Norra Kungsvägen och att Källängsvägen fick en extra bred cykelbana. I trafikstrategibeslutet deltog både Folkpartiet/Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. "Låt oss vara ärliga med detta", sa Schiller.

Den sista politiska debatt som Lidingö Näringsliv anordnar före valet äger rum den 23 augusti.

Dela Tvärförbindelser ledord för Lidingös politiker

Kommentarer

Anders Bergstedt 2018-05-27 21:38

Bo Widerström !

Det är en fullkomlig nidbild du tecknar i argumenteringen mot mitt förslag. Med alla dina punkter kommer inga utrymmen att räcka till och man måste också stänga av lokalgatan och ta närområdet i anspråk.

Bron är beslutad men det kanske tar två år innan man kommer igång med byggverksamheten. Då skall det först byggas ute i vattnet och det tar tid. Sedan är frågan om man har överenskommelse med Stockholm om motsvarande markområde i Ropsten.I varje fall en tredjedel borde ligga där !

Det framgår av din redovisning att redan år 2013 så borde man ha byggt infartsparkeringen som jag föreslår.
Jag kan inte smälta att det istället blivit skräphög, upplag och att jolleklubben istället fått disponera marken i flera år ! Under tiden har politiker och tjänstemän varit oense om det mesta !

Det mest uppseendeväckande i din argumentering, Widerström är att du anser det vara helt rimligt med parkeringsplatser för de anställda vid brobygget- men inte för pendlarna till Ropsten. Det är omöjligt att förstå varför trafikproblem på platsen skulle vara större för pendlare än för brobyggare !

Tvärtom är det så att man genast borde sätta igång och bygga 20 parkeringsplatser för brobyggare och 20 platser för pendlare som kanske kan utnyttja alla 40 platserna i två år ! Jag räknar med byråkratiska hinder skall lösas under den tiden ! Ännu ett starkt argument är att den nya bron kommer att ligga ännu närmare infartsparkeringen. Det finns alla skäl att sätta igång direkt- utan långbänkar !

Göran Tegnér (L) 2018-05-26 18:25

Ett tillrättaläggande:

Carl-Johan Schiller påstod under trafikdebatten att jag ljugit om stadens trafikstrategi. Och jag fick inget tillfälle att bemöta den kritiken. Här kommer ett tillrättaläggande:

Inget skulle vara mej mera främmande att sitta i en paneldebatt och ljuga för tidigare koalitionsvänner. Fakta är följande.

Den tidigare Trafikstrategin framlades av tjänstemännen i juni 2012. Samma månad kritiserade jag målet om att 80 % inte skulle åka bil. Sedan kämpade jag under månaderna augusti, september och november 2012 och januari 2013 för att mildra alla negativa skrivningar mot bilismen ocih bombarderade förvaltningen med krav på textförändringar. Detta kan KD:s representant Rickard Karlsson intyga; han höll med mig i denna fråga - skrivningarna var från början alltför bilfientliga.

Den 11 januari 2013 träffades majoritetens kommunalråd och (från M, FP och KD) samt Tekniska Nämndens ordf. och undertecknad; då enades vi om formuleringarna i en kompromiss.

Beträffande målet om att 80 % inte skulle färdas med bil lyckades jag enbart ändra texten från ”80 % av Lidingös arbetsresor sker med gång, cykel och kollektivtrafik” till: ”80 % av Lidingöborna väljer att resa med gång, cykel eller kollektivtrafik till arbetet”.

Det som gjorde att mina tveksamheter till detta mål inte vann gehör från övriga partier var att detta att prioritera ”hållbara resor” redan fanns beslutat i stadens Miljöprogram från år 2011 – antaget av kommunfullmäktige. Jag och KD:s representant var överens om att det inte är likhetstecken mellan begreppen ’hållbara’ och ’icke-bil’. Trafikstrategin godkändes av tekniska nämnden i maj 2013 och senare av fullmäktige.

Jag kritiserade det nyare Miljöprogrammet för åren 2016- 2020 skarpt på denna punkt i kommunfullmäktige den 14 december 2015, utan att vinna gehör för min kritik mot detta mål. Och sedan dess har jag upprepat kritiken. Nu har den nuvarande majoriteten - efter sex år - anammat mina synpunkter i denna fråga. Vilket jag hälsar med tillfredsställelse. Men någon lögn från min sida har det aldrig varit fråga om.

Bo Widerström 2018-05-26 08:00

Anders,

Jag anser att det vore olämpligt att kombinera en infartsparkering med broentreprenörens stora behov av ytor på Torsvikskajen. Hur området utnyttjas idag före brobygget är ointressant.

Följande kräver ytor på Torsvikskajen under den ca fyra år långa byggtiden och rivningen av gamla bron.

1. Etableringsytor för drygt 100 tjänstemän och arbetare omfattande kontor, manskapsbodar, förläggningbodar, husvagnar, verkstad, bränsletankar och förråd. Personal för stora komplicerade brobyggen kommer till största delen från andra orter och bor därför på arbetsplatsen.

2. Bilparkering för de anställda och besökare.

3. Stora upplagsytor för material.

4. Uppställningsytor för maskiner.

5. Provisorisk kajanläggning med intilliggande upplags- och lastningsytor.

6. Breda vägar inom området där stora tunga och långa trailerfordon med material kan vända och lossas.

7. Bra och trafiksäker in- och ufart till området med liten lutning.

Allt detta behov kan uppfylls på Torsvikskajen om hela området får disponeras.

Att blanda in parkering och trafik av lidingöbornas personbilar på Torsvikskajen med alla transporter för brobygget vore oklokt.

Johan Andersson 2018-05-25 20:25

Bo, med all respekt för initiativ och insatser i det förgångna, vi behöver en lösning NU. Att liksom KD utgå från att förhandlingar med landstinget kommer att lösa allt är mer än försvarligt naivt.
Vi har ju redan fått besked därifrån att de vill utreda vidare.
Under den tiden har vi en ödetomt som på 10 minuter (eller kanske snarare 30 sekunder) kan bli en ypperlig temporär parkering och flera tomma jättehallar vid AGA som kan användas för tennis, innebandy mm.
Kan du ge ett rationellt skäl till varför det skulle vara "uppseendeväckande" med dessa temporära lösningar. Det som är uppseendeväckande är att inte göra något nu!

Anders Bergstedt 2018-05-25 18:42

Bo Widerström !
Kan du inte läsa innantill och använda sunt förnuft ? Att ge intrycket att hela planen skall användas som infartsparkering är fruktansvärt ohederligt.Det handlar om en temporär lösning tills vidare bara om de 10 procent av planen som nu används av jolleklubben ! Titta vad som nu ligger på de andra 90 procenten. Det är bråte, högar och upplag av rör som inte har någonting med brobygget att göra. Detta är i högsta grad provocerande. Ditt budskap, Widerström är att vanliga medborgare skall inte lägga sig i !

Bo Widerström 2018-05-25 11:41

Det skulle vara uppseendeväckande om Lidingö stad nu i panik omvandla Totsvikskajen till infartsparkering.

Hela detta område kommer att behövas som etablerings- och upplagsområde för det stora brobygget. Lidingö stad kommer att spara flera 10-tals miljoner genom att upplåta detta område till broentreprenören. Dessutom kommer då miljöbelastningen p.g.a. bygget att minska.

Det var jag som genom stort arbete lyckades stoppa Paul Lindquists långa kamp för att Lidingö stad skulle sälja Torsvikskajen, till starkt underpris, till en konkursmässig försäljare av stora motorbåtar. Så fort som denna galenskap var stoppad startade Lidingö stad och ledande politiker kampen för att det skulle byggas ett gigantiskt akvarium och restaurang på Torsvikakajen. Lidingö stad föreslog att akvarieföretagare skulle få arrendera området för 20. 000 kr/månad. D.v.s. lidingös kanske mest attraktiva område skulle för all framtid få arrenderas för samma kostnad som en trea i Norra Djurgårdstaden. Jag lyckades också få Lidingö stad att dra sig ur detta projekt.

Vad gäller infartsparkeringen i Ropsten visar nedanstående att den politiska ledningen på Lidingö har varit naiva och passiva i sin hantering av frågan.

Redan 2010 03 26 meddelades Lidingö av Stockholms stad att ”den befintliga infartsparkeringen i Ropsten inte kan säkras som imfartsparkering och sade vidare att Lidingö får skaffa en ny parkering på Lidingö.”

2011 09 04 intervjuades trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm i Lidingömoderaternas radioprogram ”Blå timmen”. Wennerholm lovade i detta program att ”vi måste kunna tillgodose Lidingöbornas parkeringsbehov i Ropsten, vi måste hitta lösningar på detta behov”. Wennerholm sade vidare att ”jag har sett förslag på lösningar av parkeringsfrågan”. Detta löfte från Wennerholm skulle snart visa sig vara lögn och löftet följdes inte upp av Paul Lindquist.

1,5 år efter Stockholms stad besked skriver Lidingö stad 2011 10 03 på sid 68 i broschyr om översiktsplanenen ”Kollektivtrafikens infartsparkeringar är en regional angelägenhet. Staden skall genom fortsatt samarbete med Stockholms stad och Stockholms lokaltrafik (SL) verka för förbättrad trafik- och parkeringssituation i Ropsten.

På informationsmöte 2012 05 10 i Ansgarskyrkan (då Lidingöborna hade utlovats besked om hur parkeringsfrågan skulle lösas), d.v.s. 7 månader efter det att Lidingö stad 2011 10 03 gav intryck av att parkeringssituationen i Ropsten skulle FÖRBÄTTRAS, upprepade borgarrådet Ulla Hamilton Stockholms stads besked från 2010 03 26 att det inte blir någon infartsparkering i Ropsten. Paul Lindquist deltog på mötet och hade inget som helst att sätta emot Hamilton och hade inget besked att ge Lidingöborna om hur parkeringsfrågan i Ropsten skulle lösas.

Det är självklart att Lidingö stad skulle ha kunnat vägrat SL att bygga en stor ”parkeringsplats”/depå på Lidingö för i huvudsak Stockholmarnas spårvagnar innan politikerna i Stockholm lovat Lidingöborna en infartsparkering i Ropsten.

Jag tror att den kommande nya KSO Daniel Källenfors har rätt egenskaper och bakgrund för att ställa parkeringsfrågan tillrätta efter Paul Lindquist och Anna R Kihlman.

Karin Wallgren 2018-05-25 11:04

Vilket misstag att "alla" skulle vara överens om att dra Lidingöbanan genom centrum. Räknas inte vi väljare kanske?!

Johan Andersson 2018-05-24 19:24

CJ, istället för att peka finger och hävda att landstinget är ansvariga har du och dina kollegor en stor möjlighet att göra nåt NU! Det krävs i princip endast att bommen öppnas så är parkeringen klar... klart man kan utreda, projektera och vänta på att nån annan gör nåt eller att landhöjningen tar bort problemet.
Men särskilt handlingskraftigt kan man inte säga att det är.
Agera nu tack

Anders Bergstedt 2018-05-24 16:02

Carl-Johan !

Äntligen börjar även ni politiker förstå vad jag menar. Vi på Lidingö måste med enkla och praktiska lösningar klara tre år innan bron är klar ! Om du sedan lyckas med dina tre punkter kommer vi nog alla med tårta och blommor !!!!!!!!!!!!!!!

Carl-Johan Schiller (KD) 2018-05-24 11:14

Hej Anders!

Markremsan nedanför Torsviksberget skulle absolut kunna användas som en tillfällig P-plats på prov men på längre sikt behövs en bättre lösning.

Jag har varit med och tagit fram KD:s trafikpolitik i landstinget. Där är vi tydliga med att vi vill:

1. Ta bort trängselskatteportalerna i Ropsten för fri åtkomst till T-banan.
2. Bygga infartsparkeringar på platser som Ropsten där man ska kunna parkera med månadskortet på SL som betalning.
3. Koppla samman spårväg city med Lidingöbanan och bygga östlig förbindelse.

Det är således landstinget, inte Lidingö stad som ska lösa P-problemen i Ropsten.

Carl-Johan Schiller (KD)

Anders Bergstedt 2018-05-24 08:27

Jag och en annan åhörare pekade på att den stora trafikströmmen varje dag faktiskt är 15.500 personer som dagligen pendlar till Ropsten.

Den stoppade Spårväg City och en total ovilja från den andra sidan att medverka till att lösa Lidingös problem har tvingat Lidingö till egna nödlösningar.

Jag har med en dåres envishet försökt att intressera politikerna för en infartsparkering norr om brogrenen. Politikerna har varit ointresserade men den uppkomna situationen verkade öppna för en lösning.

Iréne Borgenvik var positiv och Hans Barje och Göran Tegnér var positiva till en temporär lösning. Patrik Buddgård menade att man borde bygga något vacker på planen.Jag menar att vad man än bygger så behövs en parkeringsplats som också kan fungera som infartsparkering ! Planen är stor och det finns tillräcklig plats även för upplag under byggtiden för bron. Huvudsaken är att infartsparkeringen kommer närmast bron.

Carl-Johan Schiller var emot en infartsparkering och menade att han tänkte lägga all kraft på att komma överens om Ropsten. Det är en märklig inställning med tanke på att man hittills bara varit förlorare. Vilka är de nya argumenten ? Infartsparkeringen behövs NU !

Den märkligaste inställningen hade Lars H Eriksson. Han har ju satsat allt på Lidingöbanan och spårvagnsbron och kan tänka sig en infartsparkering då bron är klar ! Det är ju nu den behövs och naturligtvis vore det suveränt om det då blir möjligt med på och avstigning där.

Parkeringsplatsen vid Grenstigen är fullsatt varje dag med pendlare som promenerar till Ropsten och sparar pengar. Jag har intervjuat dem och de är oerhört positiva till att komma närmare bron och promenaden till Ropsten hör ju absolut också till Hälsans Ö ! Alternativet är att utöka parkeringsplatsen vid Grenstigen men naturligtvis skulle det locka flera om avståndet till Ropsten blev så kort som möjligt.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google