Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 januari 2020 v. 05

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

"Vi vill ta ansvar för det som åligger nämnden"

tisdag 10 april 2018 10:33

MILJÖ- OCH STADSBYGGNAD. Uppdaterad. Vid senaste sammanträdet med Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 28 mars behandlades verksamhetsberättelsen för 2017. I samband med detta lämnade alla mötets ordinarie ledamöter ett särskilt yttrande om att nämnden vill ha "möjlighet att ta det ansvar som redan lagligen åligger nämnden".

Uppdaterad 13 april. Det var Liberalerna, genom tjänstgörande ersättare Hedwig Kastenholm, som tog upp att nämnden inte har fulla förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag när man inte också ansvarar för förvaltningen. Övriga partier anslöt sig till Liberalernas särskilda yttrande.

Bakgrunden till denna begäran är att på Lidingö så ansvarar inte Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) organisatoriskt för Miljö-och stadsbyggnadskontoret, utan det gör kommunstyrelsen.

Idag ansvarar MSN för den tillsyn som kommunen ska genomföra enligt Miljöbalken, liksom det som kommunen åläggs enligt Plan- och bygglagen. Dessutom ansvarar MSN för att Miljö- och stadsbyggnadskontoret har de resurser som behövs för att utföra den lagreglerade verksamheten.

"Det är orimligt att nämnden inte organisatoriskt ansvarar för Miljö- och stadsbyggnadskontorets verksamhet samtidigt som nämnden lagligen ansvarar för den verksamhet som bedrivs av kontoret", skriver MSN och avslutar "Miljö- och stadsbyggnadskontoret borde ligga direkt under Miljö-och stadsbyggnadsnämnden så att nämnden har möjlighet att ta det ansvar som redan lagligen åligger nämnden". Undertecknat av Fredrik Vinstock (M) ordförande, Susann Thorngren (M), Suzanne Fredborg (M), Fredrik Ekman (KD), Lilian Becker (C), Birger Eneroth (S), Erik Wallin (MP) och tjänstgörande ersättarna Hedwig Kastenholm (L) och Christer Björklund (M).

Varför är det organiserat så här på Lidingö? Lidingösidan har bett Lidingös stadsjurist Johan Alfredsson om en förklaring.

Johan Alfredsson:
I korthet kan man säga att bakgrunden och anledningen till den ordning som råder i Lidingö stad är att fullmäktige har velat att kommunstyrelsen ska ha det yttersta ansvaret för stads- och samhällsbyggnadsfrågor. Detta övergripande ansvar för samhällsbyggnaden gäller inte bara hanteringen av detaljplaner, exploatering och markanvändning utan även infrastrukturen och den övergripande trafikpolitiken som t.ex. planeringen av den nya Lidingöbron, och inte minst finansieringen av allt detta. Politiskt har man helt enkelt velat hålla ihop de övergripande samhällsbyggnadsfrågorna under en nämnd, dvs kommunstyrelsen.

Om miljö- och stadsbyggnadskontoret organisatoriskt skulle placeras under MSN på det sätt ledamöterna i nämnden föreslår i sitt särskilda yttrande skulle kommunstyrelsens möjligheter att styra och ansvara för stora delar av de övergripande samhällsbyggnadsfrågorna begränsas.

Dela "Vi vill ta ansvar för det som åligger nämnden"

Kommentarer

Fredrik Vinstock 2018-04-14 09:19

Hej Andreas,

Jag måste tyvärr göra dig besviken, eftersom det varken är fråga om en kupp eller spricka inom moderatledningen. Vad det handlar om är att resurser och ansvar ska följas åt.

Idag fungerar den politiska processen för planärenden så att kommunstyrelsens planutskott beslutar om ett planuppdrag (dvs att en detaljplan med ett visst syfte ska tas fram) och uppdrar åt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att ta fram denna plan. Därefter har kommunstyrelsen inte något mer att göra med planen förrän den är färdig att skickas för antagande till kommunfullmäktige, varvid ärendet i sedvanlig ordning bereds av kommunstyrelsen. Denna ordning har inte ifrågasatts, utan det är fortfarande kommunstyrelsen som ansvarar för den övergripande samhällsplaneringen.

Vad nämnden nu enigt har uttalat sig om är att miljö- och stadsbyggnadskontoret som de facto arbetar fram förslaget till ny plan på uppdrag av nämnden faktiskt borde lyda organisatoriskt under nämnden istället för kommunstyrelsen.

Sedan finns det även flera verksamheter på kontoret (bygglov, miljö- och hälsoskydd och kansli) som enbart arbetar direkt under nämnden, och då blir det än märkligare att kontoret lyder under kommunstyrelsen.

Vad en enig nämnd nu har uttalat sig om är alltså att nämnden, precis som övriga kommunala nämnder, bör ha kontroll över sin egen förvaltning enligt principen att ansvar och resurser bör gå hand i hand.

Fredrik Vinstock
Ordförande Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden (M)

Andreas Bengtsson 2018-04-13 13:18

Kupp eller spricka inom moderattoppen!

Som engagerad Lidingöbo kan man inte annat än förvånas. I detta utspel ligger sprängstoft. Utspelet visar på en spricka i den allra högsta moderata toppen. Genom sitt agerande vill toppmoderaten Fredrik Vinstock göra moderaternas högste hövding, m-kandidaten till kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors, maktlös. Källenfors, och därmed hela kommunstyrelsen, skulle därmed fråntas möjligheten att som högsta exekutiva organ, styra alla stora infrastrukturprojekt, stadsutvecklingsprojekt och över stora delar av budgeten och de omfattande investeringarna. Kommer övriga partier, Centern, Lidingöpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna att acceptera denna radikala rockad? Har Daniel Källenfors förstått att han avlövas både ansvar och makt i och med denna kuppartade manöver? Hade detta skett i rikspolitiken, hade det varit ett ramaskri. Men på Lidingö är det tyst, varför?

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna Lidingö samt talesperson för Lidingö Näringsliv. 2018-04-11 08:51

För oss i Lidingö Näringsliv är det självklart att kommunstyrelsen ska ha det yttersta ansvaret för stads- och samhällsbyggnadsfrågor samt för de frågor som spänner över flera ämnesområden.
Vi tycker att det är viktigt att beslut i sådana frågor görs med ett brett perspektiv där avvägningen mellan de olika ämnesområdena utgör politikens kärna och besluten alltså fattas där det yttersta politiska ansvaret ligger.

Anders Bergstedt 2018-04-10 21:17

Jag är nog inte ensam om att förvånas över att man vid sammanträden i kommunen ägnar sig åt organisation istället för lösning av problem. Det var väl kommunalråden som tillsammans satte stopp för snabbcykelbanan på Norra Kungsvägen. Det är patetiskt att nu ägna sig åt juridiska spetsfundigheter. Det löser inga problem.

Nu har man stängt av Kyrkstråket mellan Vasaborgen och Hersbyholm och grävt upp gräset mellan Kyrkvägen och gång- och cykelbanan. På fråga till de arbetande om man nu skulle passa på att bredda med en meter eftersom det är trångt för alla cyklande och gående, blev svaret att det bara skulle bli planteringar "för att få ner hastigheterna på biltrafiken!" Man häpnar !!!!!!

Jag trodde att fiaskot med snabbcykelbanan på Norra Kungsvägen skulle innebära att man började lyssnade på mej och andra och satsade på att bredda befintliga cykelstråk där det var möjligt utan stora ingrepp.

Förutsättningarna för detta är utmärkta just på Kyrkstråket och längs Norra Kungsvägen mellan Askrikevägen och Per Lagerkvists Väg. På fortsättningen är bredden tillräcklig för att man ända ner mot Lidingöbron kunnat måla upp markeringar för cyklande och gående.

Jag har också föreslagit infartsparkering vid planen på norra sidan om brogrenen. Parkeringsplasen vid Grenstigen är alltid fullsatt av de som promenerar till Ropsten och de är entusiastiska för denna lösning. Dessa enkla och billiga lösningar är totalt ointressanta för alla kommunalråd, nämnder, politiker och tjänstemän. Inga andra lösningar än de som kommer från dyra konsulter och specialister är tydligen gångbara!

https://www.lidingosidan.se/debatt/debatt-olyckor-okar-med-snabbcyklare-pa-vagen/?q=Snabbcykelbanan

Göran Grahn 2018-04-10 14:27

På grund av sjukdom och utlandsresa hade inte någon av Lidingöpartiets ledamot eller ersättare möjlighet att deltaga i sammanträdet. Dock instämmer Lidingöpartiet till fullo i det vid sammanträdet avgivna särskilda yttrandet.

Staffan Anderberg 2018-04-10 11:07

Jag håller helt med stadsjuristen. Kommunstyrelsen skall naturligtvis ha det yttersta ansvaret för stads- och samhällsbyggnadsfrågor.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google