Väder Lidingö

Lidingö tisdag 28 mars 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

"Bullret kommer öka om C/T-planerna fullföljs"

tisdag 2 september 2014 13:17

Antalet bullerstörda lägenheter ökar med Centrum/Torsviks-planen och bygget tar 15-20 år enligt Lidingö stads egen konsult Sweco.

I maj i år levererade Lidingös egna expertkonsulter, Sweco, en rapport som slog fast att bullret kan komma öka. Alla kan ta del av rapporten på Lidingö Stads hemsida.

I denna rapport slår experterna fast att:
• Vissa extrema bullertoppar kommer kunna kapas genom överdäckningen, men andelen bullerutsatta bostäder kommer öka markant om planprogrammet fullföljs.

• I samma rapport slår konsulterna dessutom fast att trafikökningen längs Södra Kungsvägen kommer uppgå till 60% samt att trafikökningen längs Lejonvägen blir 17%.

• Experterna slår även fast att det finns en risk för förhöjda luftföroreningshalter i de förtätade områdena.

• Slutligen slår experterna fast att bygget kring Centrum/Torsvik kommer pågå i 15-20 år. Under denna tid kommer Lidingöborna få leva med buller, byggtransporter och byggdamm.

Trots detta utlåtande från experterna, så har vi flera gånger hört från våra moderata kommunalråd Paul Lindquist och Anna Rheyneuclaudes Kihlman säga att Centrum/Torsviks-planen kommer att leda till mindre buller. Detta stämmer definitivt inte under de 15-20 år som bygget pågår, men även efter bygget kommer alltså antalet bullerstörda lägenheter och föroreningarna sannolikt att öka enligt Sweco.

Lidingö Stads propaganda i samband med samrådet var också falsk då man vid busskuren i Torsvik hängde upp hörlurar där medbornarna kunde lyssna på hur tyst framtiden skulle bli – egentligen blir den ju troligtvis ännu mer bullerstörd.

Vi tror de flesta uppskattar den särart som Lidingö står för med en unik tystnad och det rofyllda lugn som råder här. Den missledande information som spridits från staden om bullret stärker tesen om att Paul Lindquist och Anna Rheyneuclaudes Kihlman har en annan agenda än att tillvarata lidingöbornas intressen. För inte har väl någon endaste lidingöbo intresse av att bullret ska öka?

Johan Mähler, Anders Wennberg

Dela "Bullret kommer öka om C/T-planerna fullföljs"

Kommentarer

Anders Wennberg 2014-09-04 06:40

Göran,

Om det stämmer så är det glädjande nyheter.

Du får dock ha förståelse för att det är väldigt rörigt för oss medborgare att följa när staden presenterar resultat från två konsulter som säger olika saker, en (Sweco) säger att andelen bullerstörda bostäder ökar medan Ramböll säger att andelen minskar.

Jag läste Ramböll. En del av bullerminskningen kommer från bullerreducerande åtgärder, tex. en 650 m lång bullerskärm för 7,15 miljoner kronor. Göran, vad väntar ni på? Göran, är inte dagens Torsviksbor värda en investering på drygt 7 msek för att få minskat buller?

Andra åtgärder är tyst asfalt och sänkta hastigheter. Dessa borde kunna genomföras oberoende av Centrum / Torsviksplanen eller även vid minskad plan.

Det verkar ganska lätt att åtminstone reducera bullret något redan nu, varför gör man inte det? Håller man Torsviksborna gisslan, dvs inga bullerinvesteringar i Torsvik nu så länge folk är skeptiska till Planprogrammet?

Konsulten jämför tre fall; “Idag”, “Planprogrammet utan bulleråtgärder” och “Planprogrammet med bulleråtgärder”. Jag saknar dock “Idag fast med bulleråtgärder som tex att sätta upp planket för 7 miljoner och tyst asfalt”. Eftersom konsultens “Idag fall” är utan åtgärder (som bullerplanket) så känns det rättvisast att jämföra med C/T Planen utan bulleråtgärder, då ökar antalet kraftigt bullerutsatta bostäder från 2,8% till 3,7%.

I båda dessa fall kan bullret reduceras med bulleråtgärder, i planprogramscaset till 1,7% vilket är glädjande. Men även utan planprogrammet kan bullret lätt reduceras, och det är skrämmande att Kommunen inte tex byggt bullerplanket om det inte är så dyrt.

Överdäckningen säger de kostar 135 miljoner, då behöver vi sälja färre byggrätter för att få råd med den, det är också goda nyheter :-)

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-09-03 22:16

Det blir inte värre, det blir bättre! Bullret minskar!

En mycket mer ingående studie specifikt om bullret i Torsviksområdet har gjorts av stadens egen konsult Ramböll. Den bullerutredningen (Centrum/Torvik – Bullerskyddsåtgärder Södra kungsvägen) och som omfattar ett stort antal fastigheter utmed Södra Kungsvägen, Stockholmsvägen och Lejonvägen visar på följande resultat med en kombination av överdäckningen, bullerskärm och tyst asfalt:

A) Andelen fasader med över 65 dB(A) minskar från 8 % till 1 % (effekt av bulleråtgärder).

B) Andelen fasader med mellan 55 och 65 dB(A) minskar från 58 % till 41,5 % (effekt av bulleråtgärder).

C) Idag är andelen bullerstörda fasader över 65 dB(A) 4,3 %. Det blir således en lägre andel fasader som är gravt bullerstörda trots utbyggnaden (minskning från 4,3 % till 1 %).

D) Idag är andelen bullerstörda fasader mellan 55 och 65 dB(A) 46,9 %. Det blir således en lägre andel fasader som är gravt bullerstörda trots utbyggnaden (minskning från 46,9 % till 41,5 %).

Det blir således mindre buller trots utbyggnaden, på grund av de bullerdämpande åtgärderna, Detta framgår med all önskvärd tydlighet i figuren på sidan 56 i Planprogrammet för Centrum/Torsvik.

Sweco har förmodligen inte beaktat Lidingös planerade bulleråtgärder, och hamnar därför snett i sin utredning. Bullret minskar sannolikt.

I planprogrammet står det därför också helt riktigt:

”Programförslaget ger både positiva och negativa konsekvenser avseende buller. Fler delar av programområdet störs inte av bullret till följd av överdäckning, så kallad tyst asfalt och bullerskyddsskärmar. Ny bebyggelse nära vägar bidrar också till att skärma av buller gentemot bakomliggande bebyggelse. Det ger en trevligare stadsmiljö att vistas i och höjer den rekreativa kvaliteten i Siggeboparken, Stads- husparken och Stureparken som får mindre buller.

Antalet lägenheter som är utsatta för bullernivåer över riktvärdena (över 55 dB(A)) minskar på grund av bullerskyddsåtgärderna, som föreslås i detta programförslag. Eftersom förtätning sker i centrala lägen i närheten av vägar kan dock nya bostäder utsättas för höga bullernivåer (över 60 dB(A)). Men när nya hus byggs finns bättre möjligheter att bygga in en god inomhusmiljö. Sammantaget innebär pro- gramförslaget att andelen lägenheter som är under riktvärdena ökar”.

Anders Wennberg 2014-09-03 17:23

Catherine Snöbohm,

Jag accepterar att det behöver byggas, men jag anser jag att mitt närområde tål kanske 400-500 nya bostäder för att det skall vara hanterbart och trevligt även i framtiden. Bygg på de fula parkeringsplatserna, gör överdäckningen och bygg där osv!

Detta står i stor kontrast till de som bor i Brevik (där du bor), som anser att lägga konstgräs på 1 fotbollsplan är för mycket och ojar sig för det ;-)

Artikeln handlade dock om att Kommunen bör vara ärlig i kommunikation till medlemmarna, de kan marknadsföra att det skall bli tyst när konsulterna säger att det blir mer buller. Det kanske du också håller med om Catherine Snöbohm?

Henry Duhs 2014-09-03 16:10

Om buller, javisst cyklar är ett tyst fortskaffningsmedel.

Jag är mycket dock skeptiskt till visionen som pekar på att så många fler kommer cykla i framtiden. Det förefaller snarast som en skönmålad utopi. Möjligen kan boende som har sin start för resan och mål inom Lidingö eller bor närheten av Lidingöbron och ska in till Stockholm och som har tiden och eller finner sig att komma fram svettig komma att cykla i något större omfattning än idag.

Snarare kommer vi i framtiden kommer få se fler elbilar. Dock är vindbrus och däckljud från dessa nya elfordon det samma som dagens bilar, så här sker knappast någon bullerreduktion.

Restiden från dörr till dörr måste beaktas mellan bostad och arbete. Vi har 24 timmar på ett dygn. Det tar tid att cykla och man blir svettig. En cykel är inte och kommer inte vara ett alternativ för merparten av lidingöborna som fortskaffningsmedel.

Att basera vår framtida trafikplanering på att så många fler kommer cykla är löjeväckande. De som cyklar idag kommer gör det redan och kommer att fortsätta göra det även i morgon. Att planera för att vi väljare ska tvingas cykla är fel.

Ponera att många som i framtiden avser cykla en dag väljer att istället resa kollektivt på grund av att det en viss dag råkar vara vinter, regnigt, blåsigt och att det är extra jobbigt att cykla påklädd. Den dagen kommer i så fall kollektivtrafiken inte räcka till och vi är tillbaka i ett bilberoende för arbetsresorna eller så får man hålla sig hemma.

Göran Tegnér förklarar att cyklandet har ökat med 70 procent sedan 2000 till 2013. Under den tiden har vi även fått biltullar och Lidingös befolkning har vuxit markant som naturligtvis påverkar antalet cyklister. Trängseln i kollektivtrafiken som inte är utbyggs på ett fungerande sätt för lidingöborna är nog dock den viktigaste förklaringen. Hade vi haft tunnelbana till Lidingö centrum hade bilden varit en helt annan.

En stark bidragande orsak till att vi cyklar för att slippa vänta vid Ropsten och trängas i kollektivtrafiken.

Det borde snarare vara av intresse att få veta hur många som cyklar en solig majdag sett i relation till en snöig dag i februari, detta både i absoluta termer som i relativa och jämföra mellan år 2000 och år 2013. Görans Tegnérs siffra om 70 procents ökning av cyklandet säger inte så mycket.

Vidare är statistik för försäljningen av dubbdäck för cyklar nog så intressant och samhällskostnaden för de olyckor av oskyddade cyklister som bör ge en bra bild av hur cyklingen fungerar idag.

Jag kan förstå att cyklandet kan komma att öka till närmaste tunnelbanestation i en framtid, men cykeln kommer inte att vara det huvudverktyg som kommer användas för arbetspendling. Det kommer vara ett komplement för fler än idag, möjligen.

Slutligen vore det nu intressant att få se lite siffror och statistik vad upprustningen av Lidingöbanan kommer kosta om någon vågar visa dessa siffror före valet.

Av särskilt intresse är hur mycket kommer varje påstigande passagerare komma att kosta skattekollektivet. Detta ska ses i relation vad en bussresenär hade kostat för samma sträcka. Vad jag har förstått finns det många, inte minst i Bodal och Larsberg, som är mycket nöjda med ersättningsbussarna nu fungerar, så varför inte permanenta dessa busslinjer.

De lidingöbor som ännu inte har sett den monstruösa anläggning som håller på att växa fram vid Daléum uppmanas att gör ett studiebesök här och ställa sig frågan, hur kunde det bli så här? Detta gäller i synnerhet boende på norra Lidingö som kanske inte vet vad som här händer och att det får vara med och betala för detta extrembygge.

Hur många bostäder kunde inte ha byggs här? Det kunde ha blivit en ny stadsdel i harmoni med Larsberg och Daléum. Återigen ett bortspelat kort av den styrande majoriteten.

Den lösningen jag ser i framtiden, är tunnelbana till Lidingö i kombination med cykling och stärkande promenader.

Slutligen vill jag inte höra att fler gånger att, uttalat eller outtalat, att en ändstation för tunnelbanan är ett tillhåll för samhällets bottenskikt. Det stämmer att några ändstationer för tunnelbanan har mer bus än andra. Utredningar visar dock att detta beror på att dessa tunnelbanestationer ligger i ett socialt utsatt område, och att inte tunnelbanan i sig drar till sig A-lagare och andra av befolkningen mindre önskvärda medborgare.

Kära politiker, bygg med förstånd och släpp prestigen. Lidingö är bra plats att bo och verka på, var pragmatiska och lägg örat mot marken och lyssna. Ni är valda av medborgarna och respektera det.

Catherine Snöbohm 2014-09-03 14:11

När ska vi acceptera att vi bor i en STAD där det blir mer ljud av olika slag, mera människor och mera jobb och bostäder måste byggas.
Inget nytt. Det finns fortfarande plats på landet att bo för den som vill. Man kan inte stoppa all utveckling.
Med vänlig hälsning, Catherine S.

Anders Wennnberg 2014-09-03 13:20

Göran,

I en demokrati så är det naturligt att befolkningen granskar politikerna. Jag förstår att du tycker att det är jobbigt och att det därför skall misstänkliggöras, men faktum är att vi bara har presenterat fakta som finns på Kommunens egen hemsida. Du borde snarare tacka oss för att vi hjälper till att lyfta fram viktig information som staden presenterat.

Du vill också misstänkliggöra Swecos rapport, men varför betalar Kommunen dyra konsultarvoden till en konsult som man inte tror på?

Du säger att Sweco räknar fel eftersom biltrafiken minskar. Du har säkert rätt i det, men om så vore fallet så skulle bullret minska ännu mer om vi inte hade byggt ut enligt Översiktsplanen. Med andra ord håller slutsatsen fortfarande att Översiktsplanen och C/T projektet netto bidrar till att fler lägenheter blir bullerutsatta och att föroreningarna i luften ökar.

Göran, du ifrågasätter vår kritik av de SEK 35 M som gått till utredningar och marknadsföringsbroschyrer. Ja, en stor del av dessa pengar har gått till att utreda och marknadsföra 5 Framtidsbilder som nu FP (och alla andra politiker) säger att de aldrig stått bakom, det förefaller märkligt. Jag undrar också varför man inte frågat medborna om projektet var önskvärt innan man sprang i väg och la ut så mycket pengar. En del av pengarna har gått till Sweco som du själv säger räknar fel, det är också märkligt.

Johan Mähler 2014-09-03 12:23

Göran Tegnér besitter sannerligen övernaturliga krafter när han lyckas få in 1000 nya lägenheter på Lidingö till en bullernivå som blir lägre än nollalternativet som ju är att inte bygga några nya lägenheter alls. Göran verkar ha glömt bort att även nollalternativet enligt hans egen modell kommer leda till en bullerminskning.

Vi måste också ge Göran en eloge för sin handlingskraftighet som politiker. När landets största teknikkonsultbolag med 5000 anställda (Sweco) levererar en rapport vars slutsatser inte faller Göran i smaken. Vad gör han då? Jo, Göran förkastar Swecos rapport (Citat: ”slutsatserna faller som ett korthus”) och beställer en ny rapport från ett företag med 200 anställda i Sverige. Simsalabim så har Göran fått de svar han vill ha.

Herrarna Mähler och Wennberg tycker nog att Göran Tegnér borde få ansvar för ännu större politiska frågor. Få politiker uppvisar förmåga att kunna lösa svåra frågor så enkelt och effektivt som Göran. Stanna inte vid bullret på Lidingö Göran. Ge dig på arbetslösheten och klimatfrågan när du ändå är igång.

Ulrika Sandell 2014-09-03 11:41

Inom Stockholms kommun är taket 10 Mkr – kostar den här typen av projektunderlag/utredningar mer än så krävs ett politikerbeslut.
Det är väldigt bra anser jag, för vid så höga kostnader krävs granskning och eftertänksamhet.

På Lidingö finns mig veterligen inget tak, utan man kan helt utan politikerbeslut angående budget ånga på till 35 Mkr.
Det är helt orimligt.
Jag är även övertygad om att inga politiker skulle säga nej till en bullerutredning i ett sådant beslut, utan att det är annat som skulle ifrågasättas.

Beklämmande också att det motiv som hela tiden framhållits som en av de stora anledningarna till projektet i själva verket inte alls uppfylls – utan att det bara blir värre.

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-09-03 10:37

Svar om bullret:

Jag är inte knäpptyst, men jag bullrar inte…

Risken för bullret Centrum är överdriven.

Innan jag går in på själva sakfrågan ber jag bara uppmärksamma såväl läsarna som herrarna Johan Möhler och Anders Wennberg på att de senare aldrig hade haft chans att leta upp dessa kritiska rader om inte staden hade varit så ambitiös att låta utreda alla dessa konsekvenser till ett belopp som ni – i alla övriga sammanhang – aldrig försummar att kritisera stadens politiker för.

Så en logisk fråga blir då: Hur ska ni ha det: Var det fel av staden att kosta på att göra bakgrundsutredningar om planprogrammets konsekvenser (vilket ni alltid förfäktat), eller var det bra att staden serverade alla dessa bakgrundsutredningar på ett silverfat (hemsidan!) för alla medborgare inklusive våra ärade herrar kritiker? Vilket av dessa båda ben behagar ni nu stå på?

Sweco har förvisso skrivit en rapport om konsekvenserna av Centrumutbyggnaden i Lidingö, och bl a om buller. Men ingen är ofelbar, inte ens Swecos dugliga konsulter.

Att herrarna Johan Möhler och Anders Wennberg med ljus och lykta och med buller och bång letar fel och brister i bakgrundsmaterialet om Centrum/Torsvik må ingå i er i full demokratisk ordning kritiska granskning av myndigheter och politik. Men allt som står i Sweco-rapporten är helt enkelt inte korrekt och inte heller trovärdigt, och jag försöka visa varför.

Buller bedömningarna om ett kraftigt ökat buller bygger på en befarad biltrafikökning som är ytterst osannolik. Så här skriver stadens egen konsult Atkins om ”Prognoser för framtida resande” i den Tekniska rapporten (som också ligger på hemsidan):

”Som tidigare nämnts pågår en omställning i samhället där en ökad andel resor sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Den historiskt ständigt ökande mängden bilresor är inte lika tydlig att se längre. Av denna anledning ska den matematiskt framräknade framtida trafikökningen ses som ett ”värsta scenario”. Lidingö stad har goda möjligheter att planera för att mängden bilar inte ökar enligt modellen utan ligger still kring dagens nivåer. Det ökade resandet som ökad inflyttning till Lidingö innebär, tas primärt om hand av kollektivtrafik- och cykelresor. Även den befintliga befolkningens ökade kollektiva resande bidrar till att hålla nere trafikökningen. Med anledning av skälen ovan måste framtida trafikökning hanteras som ett spann mellan dagens mängder och de högre mängderna som Dynameq-modellen räknar fram. Något som stödjer tesen att trafiken på Lidingö inte ökar enligt modellteorin är att bilresorna över Lidingöbron legat i princip på samma nivå de senaste tio åren trots ökad befolkning”.

Själv har jag kontrollerat biltrafikmängderna dels över Lidingöbron, dels studerat Lidingös stads egna trafikmätningar på ett 18-tal trafikräknepunkter på stadens vägar. Dessa visar:
1) Mellan åren 2000 och 2013 har Lidingös folkmängd ökat med 11 %
2) Sedan år 2001 har kollektivresandet över Lidingöbron ökat med 32 %.
3) Mellan 2000 och 2010 minskade bilresandet över Lidingöbron med 15 %.
4) Sedan år 2000 har bilinnehavet på Lidingö minskat med 4 % till år 2012 .
5) Sedan år 2001 har bilkörsträckan per invånare minskat med 7 %.
6) Sedan år 2000 har cykelresandet över Lidingöbron ökat med 70 % till 2013.
7) Mellan åren 2008 och 2012 minskade biltrafiken även inom Lidingö med 4 % (medelvärde över 16 trafikräknepunkter), samtidigt som antalet invånare ökade med 3 %.

Dessa fakta visar att bilresandet sedan ett tiotal år tillbaka nu minskar till och från samt inom Lidingö trots att folkmängden ökar.

Konsulten Atkins överdriver faktiskt när de hävdar att trafiken har haft ”samma nivå” under tio år, när biltrafiken över Lidingöbron i själva verket har minskat med hela 18 % per invånare mellan 2001 och 2011.

Alla dessa data bekräftar hypotesen om Car Peak, dvs att bilismen har uppnått en mättnad och medborgarnas resbeteende håller på att ändras i riktning mot ett ökat resande med kollektiva färdsätt, till fots och med cykel.

Och därför skriver stadens tjänstemän följande välgrundade formuleringar i planprogrammet om de framtida biltrafikmängderna:

”Sammantaget innebär förslaget marginella förändringar av trafikflödena. Den största förändringen är ökad genomfartstrafik på Södra Kungsvägen, vilket inte enbart beror på ökad bebyggelse i Centrum-Torsvik utan också på nya bostäder på resten av Lidingö. Övriga vägar kan få något ökade trafikmängder, men kan också få mindre trafik beroende på hur människor väljer att transportera sig i framtiden”.

När bilresandet per hushåll minkar och antalet hushåll ökar är det sannolikt att biltrafik-mängderna förblir i stort sett oförändrade, även om ”det svårt att spå, särskilt om framtiden”, som Salig Dumbom uttryckte det en gång. Och då faller ju hela resonemanget i Swecos studie som ett korthus.

Anders Johansson 2014-09-03 09:44

Det märks sannerligen att det är valtider. Knäpptyst från ansvariga politiker (Paul Lindquist och Anna Rheyneuclaudes Kihlman). Att inte uttala sig har ju i och för sig varit Anna RKs strategi under hela projektet Centrum-Torsvik (kanske är rikspolitiken tidskrävande vilket gjort att hon inte hinner med frågorna om Lidingö).

Till väljarna säger jag: Kryssa inte Paul och Anna så länge de är tysta. Vågar de i valtider inte ta debatten så har de inte gjort sig förtjänta av Lidingöbornas förtroende.

Ska ni trots allt rösta M så är Hans Barje det enda rätta alternativet att kryssa.

Christer Serenhov 2014-09-02 21:11

Saklig information och kloka slutsatser. Såväl trafik, köer och buller ökar kraftigt med nya planprogrammet beslutat av M-FP-KD. Bra att Lidingö Stads egna konsulter bekräftar det vi alla redan vet. Med storleken av tre Gåshaga placerade på en begränsad yta i Lidingö Centrum är inget annat att vänta.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google