Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

FP: Dags för Lidingöhem att bygga nya hyresrätter

onsdag 10 september 2014 08:53

Fler hyresrätter på Lidingö är en av valets viktigaste frågor, enligt en utfrågning som Mitt i Lidingö gjorde innan sommaren. Var ska de unga bo om det inte byggs hyresrätter, undrade flera av lidingöborna. Vi i Folkpartiet kan inte annat än hålla med – vi behöver bygga fler hyresrätter.

Unga vuxna, studenter, äldre, sociala förturer – många lidingöbor behöver någonstans att bo men har inte pengar att köpa en bostad. Lidingös bostadssociala utredning visar att Lidingö inte får fram tillräckligt med bostäder för socialt behövande och flyktingar. Enligt utredningen lämnar de privata värdarna bara enstaka bostäder.

Lidingöhem, som ägs av alla oss lidingöbor, behövs för att klara efterfrågan på hyresbostäder. Vi i Folkpartiet vill förändra Lidingös nuvarande bostadspolitik och låta Lidingöhem bygga hyresrätter både i centrum och i andra lidingöstadsdelar. Lidingöhem ska erbjuda bostäder som marknaden efterfrågar, t ex grupp- och äldreboenden och bostäder för studenter och unga vuxna.

Lidingöhem äger fastigheter som kan utvecklas, har pengar i kassan och kan både bygga nytt, köpa in hyresfastigheter och utveckla det nuvarande beståndet. Vi vill inte att Lidingöhem säljs men blir kvar i stadens ägo. Vi vill också att nuvarande bestånd blir betydligt större.

Det är hög tid för Lidingö att utveckla det egna bostadsbolaget Lidingöhem!

Suzanne Liljegren, vice ordf Lidingöhem (FP), kandidat till kommunfullmäktige
Amelie Tarschys Ingre, ord socialnämnden (FP), kandidat till kommunfullmäktige
Torsten Engevik, kommunalråd (FP), kandidat till kommunfullmäktige

Dela FP: Dags för Lidingöhem att bygga nya hyresrätter

Kommentarer

Suzanne Liljegren (FP) 2014-09-13 14:14

Spännande att så många har engagerat sig i frågan om fler bostäder, speciellt hyresbostäder, på Lidingö. Mina kommentarer och svar kommer här:

Johan, värderingen vi valde var den högsta värderingen som gjordes av de oberoende värderare av hyresfastigheter som Lidingöhem anlitade. Däremot kan jag säga att om det hade funnits en lagstiftning på plats där bebyggda fastigheter kunde göras om till ägarlägenheter, då hade vi kunnat sälja lägenheterna en och en för ett helt annat pris än vad som nu var fallet. Förhoppningsvis får vi i framtiden en sådan lagstiftning. Det skulle öppna upp för boendemiljöer med flera olika upplåtelseformer i samma fastighet.

Anders W, eftersom jag är engagerad i frågor om svensk och europeisk bolagsstyrning, senast som ansvarig för en internationell bolagsstyrningskonferens på Handels i juni, vill jag börja med att påminna om att alla aktiebolag i Sverige, oberoende av storlek eller karaktär i övrigt, lyder under den svenska aktiebolagslagen. I den svenska bolagsstyrningsmodellen finns en tydlig, hierarkisk ordning där ägarna på stämman tillsätter en styrelse som sedan har mandat att sköta bolaget för ägarnas räkning. Ägarna, dvs Lidingö stad, har utsett Björn Samuelsson till ordförande i bolaget och det ingår inte i mina arbetsuppgifter som ledamot av styrelsen att ha synpunkter på ägarnas beslut.

Däremot vill jag kommentera mitt samarbete med Björn i styrelsen för Lidingöhem, speciellt efter att ha läst det flygblad som aktionsgruppen Rädda Lidingö skickat ut till hushållen på Lidingö. De anklagelser, på gränsen till ärekränkning, som riktades mot Björn gjorde mig mycket illa berörd. Björn, liksom jag och övriga ledamöter av styrelsen, är enligt lag skyldiga att alltid se till bolagets och samtliga ägares gemensamma intresse. Ägarens intressen är uttryckta i ägardirektivet samt i majoritetsöverenskommelsen. Björn är en hedersman som leder styrelsearbetet på ett demokratiskt, korrekt sätt där Lidingöhems intresse står i fokus. Att påstå att han skulle gå sin arbetsgivares intressen är fullständigt befängt, likaså att han skulle använda sin position inom Lidingöhem för att driva riks- eller landstingsintressen.

Daniel K, vi som hört dig i Lidingöhems styrelse i fyra år känner väl till din kategoriska syn på politiker, offentligt ägda fastighetsbolag i allmänhet och Lidingöhem i synnerhet. Ditt inlägg visar inte på några nya insikter. Själv har jag haft förmånen att samarbeta med många professionella ordföranden och styrelseledamöter både från det privata näringslivet och från det offentliga, både i Sverige och internationellt. Utmärkande för alla är klokskap och eftertänksamhet och avsaknad av kategoriska uppfattningar. Troligen är det just dessa egenskaper som gjort dem framgångsrika.

Anders H, ja vi tycker också att det skulle vara en vinna-vinna affär för lidingöborna att använda Lidingöhems kassa till att bygga fler hyresbostäder.

Anders Håkansson 2014-09-12 12:33

Daniel Källenfors- märklig syn det där att politikerna “leker” styrelse. Kan inte tänka mig att det leks mer än i ett privat bolag. Det som stör dig är väl demokrati och insyn. Att folket lokalt får inflytande på bostadsmarknaden.
Det är nedvärderande mot de anställda som ska driva bolaget också att påstå att de är sämre som fastighetsbolag.
Råna inte Lidingöborna på 500-700 miljoner som de kan investera i ett levande bestånd fastigheter. Bygga och äga långsiktigt är en bra affär.

Anders Håkansson (S)

Henry Duhs 2014-09-12 10:35

Det område vid AGA som en gång var vagnhallar och bussdepå var ett utmärkt område lämpat att bygga bostäder på och varför inte i blandade upplåtelseformer.

Idag ser vi en mycket storskalig anläggning växa fram som knappast kan anses vara något som hör hemma här, om man så vill på en skärgårdsö.

Ej heller finns det någon garanti för att Lidingöbanan i framtiden kommer att kopplas i med spårvägar på andra sidan Torsvik.

Återigen, hur tänkte man här? De värden i form av framtida förlorade byggrätter går inte att negligera.

Även om SL och Landstinget inte är kommuns angelägenhet kan man inte låta bli att förfaras av bristen på visioner och ekonomiskt tänkande hos de som ligger bakom besluten.

Innan ni som inte ännu röstat eller sett hur det ser ut vid Dalenum, åk förbi och titta, och ställ er frågan, vad har det här kostat och vem är det som får betala?

Daniel Källenfors 2014-09-12 09:21

Enskilt ägande tillsammans med fungerande marknader lägger i huvudsak grunden för jobb och välfärd. Dåligt skötta gemensamt ägda bolag minskar samhällsnyttan och äventyrar välfärdens finansiering. Lidingöhems styrelse som består av politiker som inte är de mest kompetenta aktörerna att sköta fastighetsaffärer och bygginvesteringar. Det finns många privata aktörer som kan både effektivare och bättre sköta den uppgiften utan att Lidingöbornas pengar äventyras.

Staden äger sin fulla rätt att anvisa mark för byggnation avseende för hyresrätter vilket är skribentens avsikt. Detta kan i sig diskuteras då hyresmarkanden inte fungerar och att anvisad mark till hyresrätter ger kommunen mindre intäkter än om man låter de privata aktörera välja boendeform på marken man anvisar.

Lidingöhem binder idag stora summor kapital som kan användas för Lidingöbornas väl. Att spekulera bort dem i fastighetsinvesteringar när det finns väl fungerande privata bostadsbolag är vårdslöst. Värdet i Lidingöhem skall användas för Lidingöborna – inte som politikers lekstuga.

Anders Håkansson 2014-09-12 01:40

Suzanne – då är det kanske dags för Fp att släppa handen som de håller i Moderaterna och verkligen hitta andra partier och koalitioner.
Som det stödparti Fp nu är till Moderaterna så förefaller det verkligen inte som rätt alternativ för den som vill se ett levande Lidingöhem som en aktiv fastighetsägare med gott bestånd på Lidingö.
Vilken bra affär det skulle vara för skattebetalarna, med ett avkastande fastighetsbolag istället för en tömd kassa. Och bostäder till alla.
Pia – Sen har vi det här med dyra och billiga hyresrätter, ja nybyggda hyresrätter är ofta dyrare men med fler alternativ det vill säga hyresrätter och andra bostäder och prisklasser så ökar rörligheten på bostadsmarknaden. I slutänden så får fler bostad.

Anders Håkansson (S)

Anders Wennberg 2014-09-11 21:36

Tack Susanne för svar,

Jag är inte säker på att jag förstår den finansiella logiken, men jag förstår däremot att er politik är att optimera mellan flera mål där maximera värdet av Kommunens tillgångar är av underordnad betydelse. Jag är inte heller säker på att jag tror att det blir så många billiga lägenheter som ungdomar har råd med, men å andra sidan så håller jag med om att dagens bostadsbubbla är ett jätteproblem för den yngre generationen som bör adresseras på något sätt.

Susanne, en fråga till dock.

Anser FP att den mest lämpliga ordföranden i Lidingöhem är en person som arbetar för Sveriges Byggindustriers branschorganisation (och dessutom sitter i både Riksdag och Landsting)? Med en sådan ordförande, hur skall vi Lidingöbor kunna bli komfortabla med att han verkligen är lojal mot oss och inte mot byggindustrin, moderata riksintressen eller regionintressen? Hur tänker FP att rätta till detta?

Johan Andersson 2014-09-11 20:04

Suzanne

Vad är alternativet? Lämna lägenheterna till Norrköpings bostadskö. Ni har väl suttit i majoritet när Lidingös kö avvecklades? Gott så.

Vad gäller värderingen av Högsätra kan man väl konstatera att värderingen var åt skogen om man nu ens kan lita på att ni gick på den högsta.

Jag antar att du håller konsulten ansvarig för den felaktiga värderingen. Lustigt i så fall. Förstår i så fall inte varför politiska positioner ens är avlönade på ön om man beslutsfattare inte har något ansvar för sina beslut. Man kanske borde likvidera bolaget och börja med lokalpolitik.

Suzanne Liljegren (FP) 2014-09-11 17:33

Tack också till Nils och Pia för era kommentarer. Mitt svar till er kommer här:

Nils, Lidingöhem har tidigare lämnat lediga lägenheter till Stockholms bostadsförmedling men har inget avtal med bostadsförmedlingen. Vi bestämmer själva om vi ska lämna nybyggda lägenheter till Stockholms bostadsförmedling eller om vi ska förmedla dem själva. Så kan t ex framtida nya hyreslägenheter som byggs, ägs och förvaltas av Lidingöhem göras till s k ungdomslägenheter som går till lidingöbor mellan 18 och 25 år.

Pia, det gläder mig att höra att Lidingöpartiet vill bygga fler bostäder och vi ser fram emot att få ert stöd för att bygga nya bostäder i Lidingöhems regi, t ex i centrum. Det går att bygga nya hyresrätter till rimliga hyresnivåer. När det gäller bostadsförmedlingen har jag svarat Nils på den frågan. Nej, vi vill inte att fler hyresrätter ombildas till bostadsrätter i det läge som Lidingöhem befinner sig i. Vi behöver låta Lidingöhem växa. Den innevarande mandatperioden har vi haft en överenskommelse som gått ut på att låta Lidingöhem växa genom köp av på marknaden befintliga hyresfastigheter. Men vi kan konstatera att hyresfastigheter på Lidingö är attraktiva och sällan till salu. Därför har vi dragit slutsatsen att Lidingöhem under nästa mandatperiod måste bygga nytt.

Suzanne Liljegren (FP) 2014-09-11 17:30

Tack för alla kommentarer och synpunkter på vår debattartikel om en ny bostadspolitik för Lidingö. Här kommer mina svar och kommentarer:

Johan, de hyreslägenheter som vi sålde till de boende i Högsätra (Kantarellen) var värderade av flera olika fastighetsvärderare och vi sålde till den högsta värderingen. Värderingen tog bl a hänsyn till att stora underhållskostnader var att vänta för byggnaderna men också till möjligheten att utveckla fastigheten. I och med försäljningen gav vi de boende en möjlighet att själva utveckla sin boendemiljö.

De intäkter som försäljningen genererade vill vi använda för att bygga nya hyresrätter, speciellt för unga vuxna. Genom att bygga nytt får vi fram nya, tomma hyresrätter på en bostadsmarknad som annars kräver lån i mångmiljonklassen och kontantinsatser som knappast går att spara ihop för en ung vuxen. Det går dessutom att bygga till en kostnad som ger hyresnivåer som är rimliga för både unga vuxna, studenter och äldre. Hur många och var de här lägenheterna ska byggas är något som Lidingöhem behöver studera närmare. Men vi undersöker t ex Rudbodaområdet där Lidingöhem redan äger fastigheter.

Anders W, du har rätt i att hyran i Högsätralägenheterna var låga. Det gäller för övrigt alla Lidingöhems lägenheter. Men den låga hyran till trots är det ingen lösning för de lidingöbor som står utan bostad eftersom både i Högsätra och i Lidingöhems övriga fastigheter är lägenheterna upptagna av boenden. Och de få lägenheter som blir lediga går alla till de lidingöbor som är mest behövande, s k sociala förturer. Vi kommer inte runt det faktum att vi behöver bygga nytt för att få fram de bostäder som lidingöborna är i så stort behov av.

Anders H och Daniel, Folkpartiet har i majoriteten stått upp för en bostadspolitik där Lidingöhems kassa ska användas för att få fram fler hyreslägenheter till Lidingöhem. Om det var som ni påstår hade kassan inte funnits kvar idag, eller hur? Det smartaste du kan göra om du som lidingöbo vill att Lidingöhem ska utvecklas och bygga nytt, det är att rösta på Folkpartiet. En röst på oss är en röst på att utveckla Lidingöhem.

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-09-10 23:50

Nils har helt rätt. Både FP och S har missat flera viktiga fakta.

1) Hyresrätter i centrum blir troligtvis för dyra för ungdomar att hyra.

2) Lidingö har ingen egen bostadskö – de flesta hyresrätterna går till den regionala kön för hela Stockholm.

3) FP och M har ju en policy där de som bor i hyresrätt ska få köpa sina hyresrätter om de vill – gärna till rabatterat pris. Så byggs det hyresrätter så kommer det väl att hända samma sak med dem som med Kantarellen. De ombildas till bostadsrätter.

4) Jättebra att FP vill utveckla Lidingöhem. Konstigt bara att ni inte lyckats göra något bra av det under den tid ni suttit på makten och haft chansen (hänvisar till tidigare insändare om utförsäljning av hyresrätter och kapital som inte ger en vettig avkastning). Vad är det som säger att ni skulle göra något vettigt under nästa mandatperiod?

Nils Sandberg 2014-09-10 22:09

Om ev nya lediga hyresrätter lämnas till Stockholms Stads bostadskö så hjälper det nog inte så många Lidingöbor…

Daniel Larson, ordförande socialdemokraterna i Lidingö 2014-09-10 13:09

För oss är det självklart att Lidingöhem ska använda sina samlade resurser för att inta en ledande position i den bostadsutbyggnad som ska genomföras de kommande åren.
Den nuvarande majoriteten i Lidingö Stadshus har utan tvivel kört fast när det gäller hur framtidsfrågorna för Lidingö ska hanteras. Situationen underlättas inte heller av den borgerliga oppositionen, som aktivt motverkar alla utvecklingsförslag. Nya krafter måste därför få chansen att sätta sin prägel på utvecklingen!
Det finns en risk för att utvecklingen på Lidingö under den nuvarande politiska ledningen kommer att präglas av passivitet och stagnation. Det innebär fortsatt brist på idéer och handlingskraft för modernisering och hållbar tillväxt. Det innebär fortsatt utförsäljning av våra gemensamma tillgångar i form av mark och hyresrätter. Det innebär fortsatt ensidig byggnation av bostadsrätter. Det innebär att inte minst de unga tvingas att flytta från kommunen – genom att valfriheten att välja boendeform är begränsad.
Att bara värna om en låg kommunalskatt räcker inte. Sammantaget innebär det en urholkning av gemensamma tillgångar och förlorat inflytande och självständighet för Lidingö och för medborgarna.
Vi driver att det nya Lidingö centrum ska ha ett varierat bostadsutbud, där det ska vara möjligt för alla att utifrån sina egna behov, kunna välja mellan hyresrätter och bostadsrätter och större och mindre lägenheter. Vi vill fördubbla andelen hyresrätter till minst 30 procent i de bostäder som byggs i nya centrum. Som ett led i centrumutbyggnaden och för att bibehålla Lidingös karaktär av småstad, vill vi genomföra en internationell utlyst tävling för byggföretag och arkitektkontor om att utforma och bygga klimat- och kostnadseffektiva bostäder.
Fler hyresrätter behöver byggas till rimlig hyra. Lidingöhem är vårt allmännyttiga bostadsbolag, och det ägs av och ska finnas till för stadens alla invånare och därför ska Lidingöhem använda sina samlade resurser för att inta en ledande position i den bostadsutbyggnad som ska genomföras de kommande åren. Lidingöhem bör också pröva möjligheten att samverka med andra allmännyttiga bostadsbolag i regionen för gemensamma upphandlingar av flerfamiljshus i syfte att få ned byggkostnaderna.
Vi vill se till att fler byggaktörer ges chansen att bygga fler bostäder riktade till olika grupper av människor med syfte att förbättra Lidingös attraktionskraft och öka omsättningen i våra bostadsområden.
En bra bostad tillhör en av de grundläggande rättigheterna i ett modernt samhälle. En aktiv bostadspolitik för Lidingö syftar till att åstadkomma en bra balans mellan olika gruppers och individers behov. För att åstadkomma det vill vi socialdemokrater ge Lidingöhem – vårt allmännyttiga bostadsbolag som ägs av och ska finnas till för stadens alla invånare – en ledande roll i kommande bostadssatsningar. Vi anser att Lidingöhems kapital i första hand ska användas till nybyggnad av bostäder med hyresrätt.
Vi socialdemokrater vill särskilt peka på behovet av att återupprätta allmännyttans roll i en ny regional satsning för att få igång bostadsbyggandet, ”som ett draglok för den lokala bostadsmarknaden”.
Vi vill uppmärksamma att flera byggföretag har tagit fram särskilda ”koncept” för ungdomsbostäder, som kan uppföras mer kostnadseffektivt och snabbt, vilket givetvis bör undersökas och prövas när det gäller möjligheten att bygga hyresbostäder för unga. På samma sätt har också byggbolag också tagit fram särskilt utformade bostäder för äldre.
Arkitektur, bostadsområdens estetiska utformning och ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är hörnstenar i boendet för 2010-talet. Lidingös småstadskänsla och närheten till naturen är en viktig del av boendemiljön. Vi vill bibehålla och utveckla Lidingös unika arkitektur genom att också visa upp landets mest klimatsmarta bostadsbyggande.
Vi socialdemokrater går till val med ett löfte om att skapa 250 000 nya bostäder i Sverige.
Genom ett tydligt nationellt mål och ökad nyproduktion av bostäder av alla typer, omställning av miljonprogrammets slitna hyresrättsbestånd och genom att öka möjligheterna för unga att etablera sig på bostadsmarknaden bygger vi Sverige starkt inför framtiden.
Vi vill införa byggbonus för studentbostäder och små hyreslägenheter, stärk kreditgivningen för nybyggnation med 3 miljarder i stöd till SBAB årligen, omfördelning av tillväxtmiljard för byggande av hyresrätter, renoveringar av miljonprogramsområden samt skapa en nationell byggpakt och införa gemensamma byggregler i Norden.
Vi socialdemokrater står upp för en bostadspolitik med utbud för alla.

Anders Håkansson 2014-09-10 10:26

En röst på Socialdemokraterna betyder utveckling av Lidingöhem som bör få direktiv att bygga nya hyresrätter.
Majoriteten vill väl tömma kassan och bygga en bro eller simhall.
Det ska vi klara ändå.
Att äga och förvalta fastigheter är en god affär.
Moderaterna vill rent ideologiskt inte att en kommun eller stad ska äga fastigheter.
En röst på FP i alliansen som nu styr på Lidingö kan knappast betyda annat än att man rånar Lidingöhem på sin kassa och inga nya hyresrätter byggs.
Rösta på socialdemokraterna för ett levande Lidingöhem.

Anders Håkansson (S)
ledamot kultur och fritidsnämden

Anders Wennberg 2014-09-10 09:30

De hyresrätter som såldes i Kantarellen var billiga och passade de unga, studerande etc. De nya som byggs blir sannolikt mycket dyrare, ofta är hyran i nybyggda HR mer än den dubbla vs äldre per m2.

FP:s Lidingöhemspolitik är att sälja billigt och köpa nytt dyrt, lite som att stå i kallduschen och riva sönder tusenlappar.

Johan Mähler 2014-09-10 09:07

Men snälla FP. Ni var ju delaktiga i att relativt nyligen sälja bort 540 hyresrätter (till underpris vilket jag och Anders Wennberg nyligen skrivit en artikel här på Lidingösidan om).

Och nu kommer ni på att det saknas hyresrätter…

Pengarna ni fick in vid försäljningen av Kantarellen (546 miljoner) räcker kanske till nyproduktion av ca 150 hyresrätter. Med er politik har ni alltså i ett svep medverkat till att trolla bort ca 400 hyresrätter på Lidingö. De nya hyresrätter som kan byggas kommer dessutom ha en hyresnivå som unga vuxna, studenter och äldre inte kommer klara av.

Helt ärligt. Jag förstår inte hur ni tänker.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google