Väder Lidingö

Lidingö tisdag 21 mars 2023 v. 12

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

Lidingö Idrottsråd: Centern mest positiva till idrotten

torsdag 31 juli 2014 00:04

Med hjälp av olika färger har Idrottsrådet grupperat partiernas svar på de 14 frågor som ställts. Mörkgrön färg betyder mest positiv vilket också ger högst poäng. Illustration: Lidingö Idrottsråd

Med hjälp av olika färger har Idrottsrådet grupperat partiernas svar på de 14 frågor som ställts. Mörkgrön färg betyder mest positiv vilket också ger högst poäng. Illustration: Lidingö Idrottsråd

Centern framstår som det parti på Lidingö som tydligast vill främja idrotten. Det konstaterade Lidingö Idrottsråd efter att ha sammanställt och analyserat de politiska partiernas svar på Idrottsrådets sammanlagt 14 frågor, som skickats ut under våren. Tre partier har bifogat en idrottsdel i sitt politiska manifest inför det kommande kommunalvalet. Lidingö Idrottsråd är ett samarbetsorgan mellan Lidingös idrottsföreningar, grundat 2011. Idrottsrådet arrangerade f.ö. en idrottsdebatt i Stadshuset den 1 april.

Hösten 2013 svarade Lidingös politiska partier på frågor från Lidingö Idrottsråd om synen på idrottens framtid på Lidingö. Efter att vissa frågor formulerats om har partierna under våren åter fått möjlighet att svara. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har dock inte svarat.

Vid Idrottsrådets föreningsmötet i juni konstaterade man att svaren från partierna i allt väsentligt följde samma mönster som svaren från hösten 2013. Största skillnaden är att Centern utvecklat sin syn på idrotten och framträder som det parti som har den mest genomarbetade synen på idrottens framtid på Lidingö.

Idrottsrådet anser att idrotten är en viktig del av samhället, inte minst för ungdomar:

  • Det ideella ledarskapet, i idrottsföreningarna på Lidingö, är den oersättliga infrastruktur som idrotten bygger på, om vi vill ha ett brett idrottande på Lidingö.
  • Idrottsföreningarna och deras ledare behöver uppbackning och stöd, inte minst i form av någorlunda moderna och fungerande anläggningar.
  • Föreningarna upplever att intresset för idrottsföreningarnas förutsättningarna, och de stora ideella insatser som görs för en sund och hälsosam uppväxtmiljö, bör ha en tydlig plats i den politiska debatten.


De 14 frågorna:

• Hälsa och idrott åt alla
1. Hur anser ni att stat o kommun bör hjälpa föreningar id eras ambition att erbjuda idrott åt alla?
2. Vad anser ni vara en rimlig kostnadsnivå under ett år för idrottande ungdomar?
3. Vilken uppräkning av kommunala bidrag vill ni se för nästa mandatperiod?
4. Anser ni att Lidingö bör vara ”självförsörjande” med idrottsverksamhet t.o.m. gymnasieålder?

• Idrottens infrastruktur
5. Hur vill ni stödja den långsiktiga utvecklingen av de ideella föreningarna?
6. Hur ser ni att samhället kan motivera och bidra till nytt ledarengagemang/kompetens på Lidingö?
7. Hur ser er långsiktiga plan ut för att bygga en anläggningssituation som kan bemöta behov till 2030?
8. Hur anser ni att nya anläggningar för barn, ungdomar, skolor bör finansieras?

• Lidingöidrottens attraktionskraft
9. Vilka är era planer för att tonåringar skall ges möjlighet att utvecklas mot svensk elit på Lidingö?
10. Vilka planer har ni för att Lidingös idrott skall ha möjlighet att hänga med på nationell elitnivå?

• Politiskt ledarskap
11. Hur planerar ni att skapa insikt och kunskap om idrottsföreningar inom Fullmäktige & KuFri?
12. Vilka är de viktigaste konkreta idrottssatsningarna ni vill göra kommande 4-års period?

• Extra frågor
13. Vilken roll får idrotten i ert valmanifest? Vänligen bifoga den idrottsliga delen av manifestet.
14. Idrotten faller under KuFri vars andel av kommunens nettokostnader var 3,4% år 2012. Bör idrottsföreningarna på Lidingö stödjas mera framöver, och om ja, i så fall hur mycket?

Den som vill läsa partiernas svar på frågorna kan se dem på denna länk till Lidingö Idrottsråds sida på Facebook.


Här följer ett försök att sammanfatta svaren på en av frågorna, nummer 12: Vilka är de viktigaste konkreta idrottssatsningarna ni vill göra kommande fyraårsperiod?

Centerpartiet:
Upprustning av Lidingövallen, Ny simhall 50×25 meter, 0-taxa för föreningarnas ungdomsverksamhet, Belysning på sista milen av Lidingöloppet, Satsning på spontanidrott, via ute gym och bollplaner.

Folkpartiet:
Multisport/Inomhusbad-anläggning i Torsvik eller Högsätra, Renovera Breviksbadet, Utveckla Lidingöloppet för alla målgrupper, dvs löpning, cykel, ridning och promenad, Utveckla Vallenområdet och renovera befintlig anläggning så den håller internationella mått, Fortsätt utveckla och underhåll anläggningar för spontanidrott, motionsslingor, ridstigar, plogade isslingor, skapa tider för öppna idrottsanläggningar allmänheten, Översyn av befintligt föreningsbidragsbudget.

Kristdemokraterna:
Prioritera satsningarna tillsammans med idrottslivet. Inga fler beslut som den nya idrottssalen i Rudboda skola. Här gick stela kommunala beslut före idrottens behov och chansen att få en ny, fräsch anläggning med en storlek anpassad efter idrott gick förlorad. Förvaltningar måste arbeta gränsöverskridande med att täcka idrottens långsiktiga behov. Skäliga taxor för dem som nyttjar stadens anläggningar. Rusta upp och utveckla Breviksbadet. Se över möjligheterna för tennis, beachvollyboll och andra utomhusidrotter inom området. Nej till nytt badhus på Flaggberget i Torsvik. Lidingö inte har råd med både Breviksbadet och nytt badhus. Beslut krävs för Gångsätrabadet så simtävlingar kan hållas i hallen i framtiden.

Lidingöpartiet:
Upprustning av befintliga anläggningar, anlägga nya anläggningar såsom en multi-sporthall och bygga en simhall.

Moderaterna:
Rusta upp befintliga anläggningar. Påbörja arbetet med idrottsområdet i Högsätra. Bygg en större fullskalig idrottshall samt en fotbollsplan i Dalénum. När ekonomiskt utrymme finns, se över nivån på budgeten för förenings- och lokalstödsbidrag. Fortsätta arbetet med Vallens utveckling.

Miljöpartiet:
Lidingö stads budget är otillräcklig och bara 2/3 av genomsnittet för kommuner i regionen. Behåll goda verksamheter och satsa kraftfullt på att skapa mer. Kultur- och föreningslivet behöver stärkas, framför allt för unga och äldre. Stöd breddidrott som främjar gemenskap och folkhälsa för barn och ungdomar. Lidingö och Stockholms stad bör undersöka möjligheter att gemensamt bygga en ny och större simhall.

Dela Lidingö Idrottsråd: Centern mest positiva till idrotten

Kommentarer

Anders Wennberg 2014-08-06 20:41

Hej,

Belysning av sista milen är ett trevligt och uppskattat projekt som går i “Hälsans Ö’s tecken”

Anders

Hans Barje 2014-08-05 00:00

Hur kan Centerpartiet vara mest positiva till idrott på Lidingö när stora delar av det man vill ska ske redan är gjort eller är på gång att förverkligas av majoriteten?

- Upprustning av Vallen: Det har under de senaste åren byggts 2 nya tennisbanor(utomhus), en 11-mannaplan med konstgräs för fotbollen, nytt kansli med läktare, cafeteria och omklädningsrum, diskussion pågår med friidrotten om en förbättrad träningsanläggning och kansli, diskussioner om ytterligare 2-3 nya tennisbanor inomhus, ny entre och fler parkeringsplats kommer att anläggas under året osv. Så nog upprustas Vallen alltid!

- Sista milen. Avtal är tecknade mellan staden och Lidingöloppet. Finansieringen är klar och information har skickats ut till boende runt sista milen. Belysningen kommer att vara på plats till loppet i september 2015.

- Bad: Att utlova ett nytt bad utan att finansiering är klar, en plats utsedd och en koppling till hur befintliga bad ska hanteras, Brevik och Gångsätra, är inte helt seriöst. Att lova Lidingös invånare ett bad utan att säkra upp finansieringen på kanske upp till 20 Mkr per år i 30 år, är att lova väldigt mycket.
Kommunstyrelsen har redan under våren beslutat att ta fram en utredning avseende bad på Lidingö. Denna bör vara klar i början av nästa år. Därefter kan man börja diskutera nytt bad eller inte. Utan en grundlig utredning och ett bra underlag är risken för felbeslut stort. Att göra fel kan kosta många miljoner som kan användas till annat.

- Spontanidrott: Vi lovar inte, utan levererar löpande. Idag finns det tex 6 utegym utmed Kottlasjöns strand, ett helt nytt stort utegym i Kalvhagen med en fotbollsplan. Vi planerar, när Vallens område utvidgas, att anlägga ett nytt spontanaktivitets-område på norra sidan.

Vi Moderater gillar idrott och uppskattar och respekterar det arbete som det lokala föreningslivet gör och kommer fortsättningsvis tillsammans med föreningarna utveckla idrotten på ön.

Hans Barje (M),
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google