Väder Lidingö

Lidingö tisdag 28 mars 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

Lidingösidan frågar Lidingös partier. Fråga 1

torsdag 28 augusti 2014 00:01

Lidingösidan har ställt tre frågor till alla nio partier som ställer upp i kommunvalet på ön. Här kommer partiernas svar på den första frågan. Svar har kommit från åtta partier, Sverigedemokraterna har inte svarat. Svaren på frågorna 2 och 3 publiceras nästa vecka, på tisdag och torsdag. Lidingösidan har bett partierna begränsa sin text till högst 500 tecken.

Den första frågan lyder så här:
I stort alla som bor på Lidingö vill att Torsviksdiket däckas över. Inget politiskt parti har heller någon annan uppfattning. I debatten på Lidingösidan har flera personer ställt frågan varför man inte kan besluta om överdäckningen som första åtgärd, istället för att vänta till omkring år 2027. Finns det något som hindrar er att arbeta för att Centrum/Torsviks-arbetet startar med överbyggnaden?

Partiernas hela svar publiceras här nedan, utan inbördes ordning, men först en sammanfattning:
Några partier, Vänsterpartiet, Lidingöpartiet och Centerpartiet, vill att överdäckningen påbörjas under den kommande mandatperioden. Den beräknade kostnaden är 200 miljoner kronor och finansiering kan ske genom lån på marknaden eller lån från Lidingöhems kassa. Moderaterna kan kanske tänka sig att utreda en tidigareläggning, Folkpartiet kan kanske tidigarelägga men varnar för höga räntekostnader, Kristdemokraterna vill först se C/T-projektets intäkter. Socialdemokraterna vill först försäkra sig om intäkterna, medan Miljöpartiet först vill att det utreds om Lidingöbanan kan gå genom centrum, antingen över eller under överdäckningen.

Socialdemokraternas svar:
Överdäckningen vid Torsvik är förstås en viktig fråga för hela utvecklingen kring Centrum-Torsvik. Emellertid är överdäckningen ett kostsamt projekt, som ska finansieras genom försäljning av byggrätter och exploateringsavgifter. Det är därför en förutsättning för finansiering av överdäckningen att det måste byggas ett visst antal bostäder. Vi socialdemokrater har i valet 2014 just bostadsbyggandet som en av våra centrala frågor, inte minst möjligheten att öka andelen hyresrätter för såväl unga som äldre. För att kunna åstadkomma det, krävs bl.a att många byggföretag ges möjligheter att medverka. Överdäckningen är en del av ett mycket viktigt programarbete för Centrum-Torsvik och därmed hela Lidingö. Om vi börjar med överdäckningen, så är risken stor att de bostäder som ska finansiera den inte blir byggda.

Kristdemokraternas svar:
En av de största anledningarna för KD att stå bakom planen för Centrum/Torvsik är för att minska bullret och skapa en trevligare stadsdel för dem som bor där idag. Därför är överdäckningen mellan broarna mycket viktig för oss. Det är också väldigt viktigt att ekonomin går ihop. Vi vill inte skicka notan till skattebetalarna och därför måste vi veta vilka intäkter projektet ger innan vi spenderar stora summor pengar på överdäckningen.

Vänsterpartiets svar:
Överdäckningen av “Torsviksdiket” är prioriterat, och bör påbörjas under den kommande mandatperioden. Överdäckningen ska utformas så att den medger en förtätning med hyreshus i denna del av Torsvik.

Lidingöpartiets svar:
LP vill ha överdäckningen så tidigt som möjligt och är inte främmande för att förskottera kostnaden i avvaktan på finansiering via exploateringen. Vi avstår generellt från att genomföra kostsamma, onödiga infrastrukturförändringar och koncentrerar oss på överdäckningen.
Vi bedömer att “vår” överdäckning blir billigare än majoritetens eftersom den är kortare då vi inte tänker lägga bil- och busstrafik ovanpå delar av överdäckningen. I vårt förslag kan Stockholmsvägen ligga kvar i nuvarande läge.

Miljöpartiets svar:
Två delar av utvecklingen måste komma först:

Centrum behöver lämpliga lokaler för ett bättre utbud av handel och service, som annars kan flytta till Norra Djurgårdsstaden. Då riskerar Lidingö att bli mer av en sovstad.

Planeringen för spårtrafik mellan brofästet, centrum och Bodal behövs för en långsiktigt hållbar trafiklösning. Spårvagn kan gå ovan eller under en ny överdäckning, men hur måste utredas innan annat där omkring kan planeras.

Därefter kan diket byggas över.

Moderaternas svar:
Vi moderater håller med om att överdäckningen, en kostnad av ca 200 mkr, är en viktig åtgärd för att bullerdämpa och förbättra boendemiljön i Torsvik samt entrén till Lidingö. Vi har tydligt prioriterat att påbörja arbetet med nuvarande Lidingö centrum för bättre service, handel, restauranger, mötesplatser och kultur. Vi ställer oss dock positiva till att utreda den eventuella möjligheten till en tidigareläggning av överdäckningen, med hänsyn tagen till boende, trafik och eventuella merkostnader.

Folkpartiets svar:
Överdäckningen kanske kan tidigareläggas något men det är främst 3 skäl som gjort att överdäckningen kommer i senare delen av projektet:
1. Vi vill först utveckla centrum så att det blir mer handel, jobb, service, bostäder och ett nytt äldreboende. Detta för att få ett ännu attraktivare centrum nu, och även intäkter till själva överdäckningen.
2. Överdäckningen är kostnadsberäknad till ca 200 mkr kronor. Kommer den allra först måste vi låna den summan och betala ränta under lång tid innan intäkterna kommer. Exempelvis 5% ränta kostar 10 mkr kronor om året.
3. För att minimera störningar för oss lidingöbor vid byggnation, vägförändringar med mera vill staden ta förändringarna i flera steg, inte allt på en gång.

Centerpartiets svar:
Centerpartiet Lidingö anser att överdäckningen av Södra Kungsvägen, det s.k. “Torsviksdiket” är en central och avgörande åtgärd i planprogrammet för Centrum/Torsvik. Med en överdäckning skapas många förutsättningar för att utveckla området då barriäreffekter delvis försvinner och buller- och avgas- problem minskas avsevärt.

Mot bakgrund av de buller- och avgasproblem, som Torsviksborna drabbas av, ser vi i Centerpartiet det som ytterst angeläget att i tiden reducera dessa problem och få en “stadsmässig läkning” i området. Därför är vi beredda att tidigarelägga överdäckningen och genomföra den redan i samband med byggetapp 1 under åren 2017-2021.

I det beslutade planprogrammet ingår överdäckningen först i byggetapp 4, vilket innebär ett planerat genomförande under åren 2026-2030. Detta mot bakgrund av att en övergripande förutsättning för hela projektet Centrum/Torsvik är att ekonomin skall vara i balans. Det innebär att Lidingö Stads intäkter från bl.a. markförsäljning skall vara minst lika stora, som stadens investeringskostnader för allmänna anläggningar.

Avgörande för detta är att finansieringen, som beräknas till ca 200 mkr kan ordnas. Detta anser vi skall kunna ske genom att staden får möjlighet att låna motsvarande belopp från Lidingöhem, som har ett stort likviditetsöverskott i dag. Lånet skall återbetalas i samband med att staden erhåller exploateringsintäkter i samband med markförsäljning.

Dela Lidingösidan frågar Lidingös partier. Fråga 1

Kommentarer

Björn Tarras-Wahberg 2014-09-02 08:30

Påskynda överdäckningen - Låna från Lidingöhem!

Det är obegripligt att överdäckningen av infarten till Lidingö skjuts 15 år fram i tiden eftersom alla berörda är överens om detta projekt.

Varför komplicera frågan?

Den ekonomiskt dåliga försäljningen av Lidingöhems 546 lägenheter i BRF Kantarellen (för 17.000 kr/m2) innebär att Lidingöhem har en stor kassa som ger mycket låg förräntning.

Varför inte göra ett internt lån där Staden lånar det behövliga beloppet på ca 200 milj kr från Lidingöhem och betalar 0,2 procent högre ränta än Lidingöhem får hos banken idag.

Detta skulle båda tjäna på, Lidingöhem får bättre avkastning på sitt kapital och Staden får tillgång till pengarna betydligt billigare än att låna på marknaden.

Denna fråga bör vi att ta upp vid Rädda Lidingös stora utfrågning av partiledarna på Lidingö nu på torsdag kl 18.30 i Ansgarskyrkan.

Välkomna!

Björn Tarras-Wahlberg
Ordförande
Partipolitiskt Oberoende Aktionsgruppen
RÄDDA LIDINGÖ – BEVARA TRÄDGÅRDSSTADEN

Anders Wennberg 2014-08-28 07:20

Fråga till FP: Det finns en stor kassa i Lidingöhem som idag genererar låg ränta. Vad jag förstår så hindrar aktivt FP försök att ta ut pengarna, varför inte använda dem till detta och slippa räntekostnaden? Eller åtminstone internlåna pengarna?

Fråga till M: Jag förstår att Annette Saxby fått vänta länge på att få utveckla sitt hus, men jag förstår ändå inte logiken med att inte lägga det i samma etapp som överdäckningen givet att det är i direkt anslutning – här får ni utveckla igen.

Fråga till MP: Sedan i våras har ni lovat ett eget förslag, och jag har upprepade gånger frågat efter det – men inget händer. Tyst tyst tyst! Har ni någon egen idé och snälla berätta vad, istället för att tiga, eller är det internt bråk inom MP om C/T? MP är klart otydligast – är det en strategi att MP-väljarna skall köpa grisen i säcken?

Fråga till alla: Hur planerar ni att hantera trafiken under bygget av överdäckningen, detta har jag ofta funderar över men ej lyckats komma på hur det skall gå!

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google