Väder Lidingö

Lidingö tisdag 28 mars 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

Lidingösidan frågar Lidingös partier. Fråga 2

tisdag 2 september 2014 00:01

Lidingösidan har ställt tre frågor till alla nio partier som ställer upp i kommunvalet på ön. Här kommer partiernas svar på den andra frågan. Svar har kommit från åtta partier, Sverigedemokraterna har inte lämnat svar. Svaren på fråga 3 publiceras på torsdag. Lidingösidan har bett partierna begränsa sin text till högst 500 tecken. Några har lyckats.

Den andra frågan lyder så här:
Lidingö ska ha Sveriges bästa skola enligt en målsättning som många partier på ön har. Om man ska komma dit, hur når man målet? Öka antalet lärartimmar genom ett extra kommunalt anslag till skolan utöver den summa som idag utgår för alla elever? Vad anser ni?

Partiernas hela svar publiceras här nedan, utan inbördes ordning, men först en kort sammanfattning:
Gemensamt för alla som svarat är att de vill höja lärarnas löner. Flera nämner Stockholm stads lärarlöner som nivån. Bättre karriärmöjligheter, kompetensutveckling, samma villkor som för friskolorna vad gäller lokalhyrorna och större lärartäthet är andra saker som flera partier nämner. Endast Miljöpartiet talar om hur de vill att höjningarna ska finansieras – med höjd skatt.

Centerpartiets svar:
Småbarnsgrupper med max 12 barn och minst 3 vuxna. Andelen utbildade förskolelärare ökas mot 50%. För grundskolan prioriteras små klasser och en välorganiserad fritidsverksamhet som gärna utövas i skolans lokaler och anläggningar. All verksamhet skall vara trygg och med tydliga ordningsregler och präglas av respekt mellan lärare, elever och övriga medarbetare. Lärarprofessionen måste få fokusera på den pedagogiska verksamheten och antalet styrdokument, enkäter och annan ”overhead” skall minimeras. Lönerna måste ligga i paritet med Stockholms stad. Av särskild vikt är att göra Hersby till ett nationellt ledande gymnasium där också de duktigaste eleverna vill gå kvar.

Miljöpartiets svar:
Miljöpartiet vill att Lidingös skolor ska ge varje elev de bästa förutsättningar för lärande och utveckling. En trygg skolgång och stöd för att nå kunskapsmålen ska ha högsta prioritet.
Lärarnas ställning behöver stärkas. De har och ska värdera för ett av samhällets viktigaste yrken. Därför vill Miljöpartiet skapa bättre karriärmöjligheter, erbjuda mer kompetensutveckling och högre lön. Genom mindre administration och fler medarbetare ska lärarna få mer tid med eleverna till undervisning och samtal.
Alltför många upplever stress eller kränkningar i skolan, men att trygga elevernas och skolpersonalens arbetsmiljö kräver större resurser. Under flera år har skolpengen räknats upp med mindre än kostnadsutvecklingen för personal och lokalhyror. Besparingarna på skolan får inte fortsätta. Då är det bättre att höja skatten.

Lidingöpartiets svar:
Vi tror på att höja läraryrkets status genom att successivt höja lärarlönerna under mandatperioden. Vi vill även se över modellen för lokalhyrorna, så att de kommunala skolorna kan konkurrera på samma villkor som friskolorna. Vi vill även att statliga riktade bidrag skall gå direkt till skolan och se över möjligheten att öka skolpengen till tidigare nivå.

Vänsterpartiets svar:
Det krävs en höjning av elevpengen i grundskolan som medger en satsning på högre lärarlöner, större lärartäthet och fler speciallärare. De borgerliga partiernas sänkning av gymnasiepengen måste avvisas eftersom redan nuvarande nivå är väl låg. Härutöver vill vi verka för nolltolerans och krafttag mot mobbing, sexism och rasism i skolan samt en skola som drivs för elevens bästa, utan vinstintressen.

Kristdemokraternas svar:
Vi kristdemokrater vill att skolpengen ska gå till undervisning, inte hyror. Därför vill vi reformera fastighetsförvaltningen på Lidingö så att skötseln av våra lokaler blir mer effektiv. På så sätt frigörs resurser för höjda lärarlöner och högre personaltäthet. Dessutom vill vi ha mer idrott på schemat, ett tydligare ledarskap i skolan, ge lärarna mer aktoritet i klassrummet och ett återupprättat bildningsideal.

Socialdemokraternas svar:
Vi vill ha en skola och utbildning på ön som inte bara mäts i otidsenliga betygsmåttstockar, utan som antar framtidens utmaningar och krav. En obeveklig strävan efter att Lidingö stad ska bli Sveriges bästa kommunala arbetsgivare är en förutsättning för att nå målet. Vi tror att Sveriges bästa skola endast kan åstadkommas genom en sammanhållen politik som bl.a. innebär att vi behöver anställa avsevärt fler lärare/pedagoger under mandatperioden, att lärarna ska få konkurrenskraftiga löner och vidareutbildningsmöjligheter, att vi vill minska klasserna i de tidigare årskurserna och utreda skolpengens utformning – så att den tar hänsyn till elevers behov av extra stöd. Vår principiella utgångspunkt är att kommunen inte ska fungera som ”en bank som delar ut pengar”, utan måste också kunna säkerställa att god undervisning erbjuds!

Folkpartiets svar:
Det är rektor och lärare som ska sköta det pedagogiska arbetet. När det gäller förskola och grundskola gör vi nästa år en rejäl höjning av pengen. Den höjs 2015 dessutom direkt 1 januari istället för som tidigare 1 juli vilket innebär ytterligare cirka 30 mkr i peng för skolorna. Därutöver har alliansregeringen föreslagit ett lågstadielyft som ger ännu mer medel till verksamheten.
När det gäller gymnasiet kommer vi i samband med budget föreslå att vi går igenom hur den gemensamma gymnasiepengen vi haft ett år slår för Hersby, om den är underfinansierad som många lärare och rektorer anser. Den så kallade KSL-pengen ska vara gemensam i länet men närmare häften av länets gymnasieungdomar har en annan gymnasiepeng – både högre och lägre än KSL-pengen. Vi ser en satsning på Hersby som en grundbult i skolan på Lidingö inför framtiden. Vinner alliansen riksdagsvalet kommer dessutom var femte lärare bli förstelärare med 5 000 kr i höjd månadslön. Lönerna måste höjas för Lidingölärarnas del när vi ser hur framförallt Stockholm ändrat lönerna i år. Vi vill införa central rättning av nationella proven under mandatperioden för att minska lärarnas arbetsbörda. Vi har dessutom infört kommunal läxhjälp i årskurs 4-9 och vi har för någon vecka sedan avslutat sommarskolan i matte för de som går på gymnasienivå.

Moderaternas svar (inlagt klockan 12.37):
Vi moderater prioriterar att satsa på lärarna och deras löner. För att öka kunskapsresultaten är ledarskapet i skolan centralt. Genom att minska på administration, förbättra kompetensutveckling och satsa på fler förstelärartjänster stärker vi lärarnas roll. Vi vill se en satsning på matematik och svenska och vårt mål är att alla elever ska gå ut ur grundskolan med godkända betyg och att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Vi står också upp för familjernas rätt att välja skola.
Vi på Lidingö satsar nu på att höja skolpengen med 3 procent redan från årsskiftet, vilket kommer att ge skolan ett extra tillskott på 30 milj. Utöver detta vill Alliansregeringen skjuta till stora resurser för ett Lågstadielyft!
De resurser som satsa på skolan är viktiga, men det är hur resurserna används och vilka resultat satsningarna ger som har störst betydelse. Vi moderater anser att vi ska ge skolan ramar och resurser, men det är lärare och rektorerna ute på skolorna som är proffs på hur undervisning ska bedrivas för att våra barn och elever ska få den bästa undervisningen i Sveriges bästa skola!

Dela Lidingösidan frågar Lidingös partier. Fråga 2

Kommentarer

Johan Mähler 2014-09-03 20:21

Tack för ditt svar Henrik.

För mig är det också uppenbart att Hans Barje är den självklara personen att kryssa för de som tänker rösta på moderaterna. Men jag kan garantera dig att väldigt många Lidingöbor inte förstått detta. Speciellt med tanke på att tryckpressarna av någon konstig anledning verkar ha haft lite större framgång i producerandet av Pauls och Annas valaffischer…

Dörrknackning som fenomen är något mycket positivt. Jag delar helt din uppfattning om att det ska vara en dialog. Men som du förstår hade jag gärna sett att Hans Barje lyftes fram istället för att marknadsföra Pauls kandidatur till Landstinget.

Vill man ha fram Hans Barje som vinnare så funkar det inte att lämna över idolkort på Paul.

Evelyn Lewandrowski, Birgitta Sköld, Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-09-03 14:25

Är det någon annan än vi som reagerar på hur konstig Alliansens politik är?

Under nuvarande mandatperiod har alliansen, M+FP+KD:
…sänkt skolpengen.
…låtit skolorna gå på knäna ekonomiskt pga av kommunens höga hyror till sina egna skolor.
…inte lyssnat på de 800 lärare/skolpersonal som skrev på en protestlista om nedskärningar som bl.a. gjorde att det inte ens fanns pengar till vikarier.
…lagt ner och flyttat Gångsätra gymnasium trots en protestlista med över 3000 namn.
…låtit riktade stadsbidrag till skolan gå till annan verksamhet.

Och nu – innan valet – vill man framstå som partier som vill satsa på skolan, öka lärarnas löner och påstå att man lyssnar på lärare och rektorer om vad de behöver för att bedriva undervisning.

Så har vi S, som inför valet vill anställa fler lärare. Ni har ju precis varit med och sett till att Gångsätra gymnasium lagts ner, vilket fått som följd att många lärare på Hersby nu tvingats iväg.

Hur ska någon förälder på Lidingö kunna lita på alla vackra ord och löften som ni givit när ni suttit vid makten – för att sedan agera precis tvärtom?

Lidingöpartiet försökte i kommunfullmäktige redan den 17 juni 2013, via en interpellation, uppmärksamma lärarnas rop på hjälp. Vid vårt första försök fanns inte utbildningsnämndens ordförande där för att svara på interpellationen utan vi och lärarna fick vänta till efter sommaren för att få ett svar. Detta var byråkratiskt och till intet förpliktigande. Lärarna fick således börja HT 2013 utan att någon från Alliansen, vilket utlovats under påtryckning från oss, hade besökt lärarna i skolorna för att uppleva deras mycket pressade situation på plats, att få en dialog till stånd, för att sedan agera för att förbättra livet för elever och lärare och stärka skolan! Ingenting hände.

Och nu står vi här igen. Mantrat om att Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor upprepas åter, men det är bara tomma ord när Alliansen inte aktivt bevisat, att de menar allvar. Lärare från Hersby skola har ropat på hjälp, de har haft möten med kommunen, skrivit insändare, artiklar, men ingen har lyssnat.

Vi lyssnar och vi agerar!

Kanske är det ett litet mattelyft som behövs även här – för det är väldigt svårt för vissa att räkna till ”ca 500 tecken” vilket var riktlinjer för svaret på Lidingösidans frågor.

Här är det bara fråga om tecken, men tyvärr drog man över budgeten även när det gällde flytten från Gångsätra till Hersby gymnasium, som blev minst dubbelt så dyr som budgeterade 22 miljoner; och självklart går det inte att bedriva en sund undervisning när skolpengen i stort sett bara räcker till löner och hyra och inget mer. Då räcker det inte med att vi har duktiga, engagerade lärare.

henrik åkermark 2014-09-03 13:52

Hej Johan,
Jag gick tillsammans med Björn och Eric igår och det är beklagligt och tråkigt om du uppfattat vår dörrknackning så.
Björn är mycket kunnig och det är för mig som är ny och oförstörd i politiken mycket lärorikt och ett nöje att få gå tillsammans med honom.
När vi går runt försöker vi att ge en rättvisande bild av vår politik och vilka kandidater vi har och naturligtvis också berätta varför vi tror att det är bra för alla att rösta på moderaterna.
Jag tror att politik i mycket skall vara en dialog och inte en monolog, därför ställer vi gärna frågor.
För mig är det uppenbart att Hans Barje är moderaternas förstanamn i kommunvalet och den jag hoppas att alla kryssar i.
Det är viktigt om man vill ha en förnyelse och inte vill fastna i det gamla.
I riksdagsvalet har vi t.ex. Björn och Ida, båda mycket bra alternativ.
Till landstinget har vi fler bra kandidater.
Kryssa i för den ni vill ha vald.
Det är inte minst i år viktigt att göra ett aktivt val.

Med bästa hälsningar

Johan Mähler 2014-09-02 20:47

På tema val:

Vi fick precis besök av Björn Samuelsson och en kvinna i moderaternas dörrknackningskampanj. Det gick till som så att han ringde på dörren och direkt när min fru öppnade (jag var inte hemma) så meddelade de att Paul Lindquist var partiets toppnamn till Landstinget. Detta följdes av utdelandet av en liten broschyr om Paul och hans kandidatur till Landstinget. Ingen information i övrigt om Lidingö eller moderaternas vilja där (såvida man själv inte hade någon fråga).

Är det bara jag som tycker upplägget känns konstigt?

Ulrika Nyberg 2014-09-02 15:38

Att Lidingö ska ha Sveriges bästa skola är en bra ambition. Hur kommer det sig att skolorna på Lidingö idag får så lite resurser jämfört med riksgenomsnittet? Jag tror inte att jag är ensam om att ha flyttat till Lidingö med en föreställning att skola och barnomsorg skulle vara bra och få minst lika mycket resurser som i andra delar av landet. Varför är Lidingö sämre?

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google