Väder Lidingö

Lidingö tisdag 28 mars 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

Lidingösidan frågar Lidingös partier. Fråga 3

torsdag 4 september 2014 00:01

Lidingösidan har ställt tre frågor till alla nio partier som ställer upp i kommunvalet på ön. Här kommer partiernas svar på den tredje och sista frågan. Svar har kommit från åtta partier, Sverigedemokraterna har inte lämnat svar. Lidingösidan har bett partierna begränsa sin text till högst 500 tecken.

Den tredje frågan lyder så här:
Vad är er uppfattning om just kulturfrågorna (musik, litteratur, konst, dans, film) på Lidingö? Finns t.ex. tillräckligt med lokaler på ön för dessa verksamheter? Anser ni att Lidingö har rätt nivå eller vill ni förändra den – och i så fall i vilken riktning. Hur kommer det i så fall att avspeglas i era budgetar under den kommande fyraårsperioden?

Partiernas hela svar publiceras här nedan, utan inbördes ordning, men först en kort sammanfattning:
Folkpartiet och Moderaterna anser att Stadsbiblioteket är navet för kulturen. FP vill även ha ett kulturcentrum och M vill se över om man kan skapa en utomhusscen i Centrum. Centerpartiet vill satsa på en ”KultArena” som innovativ och kreativ mötesplats. Lidingöpartiet vill skapa ett “kulturens hus” och låta ungdomar undervisa yngre nybörjare i musik. Miljöpartiet vill att centrum ska ha ett kulturhus. Man vill ge 7 miljoner till idrott, fritid, kultur och föreningsliv. Socialdemokraternas vision är att göra Lidingö till regionens viktigaste mötesplats för innovativa konst- och kulturevenemang. Kristdemokraterna vill införa en “kulturmiljon” som smörjmedel för öns kulturliv. Vänsterpartiet vill se att tjejers och unga kvinnors behov av fritidsaktiviteter ges samma förutsättningar som killars.

Folkpartiets svar:
Kultur är tillsammans med utbildning de viktigaste sätten att stärka individens förmåga att ta makt över sitt eget liv. Stadsbiblioteket ser vi som nav för kulturen. Vi ska fortsätta stödja Sagateatern och Musikskolan. 2014 ökade vi budgeten till Musikskolan med 10% och mycket händer med Sagateatern nu. I samband med utbyggnad av Centrum är det viktigt att lokaler för kultur inventeras och att ungdomars behov tillgodoses och att vi får ett kulturcentrum. I många länder förföljs kulturpersonligheter och FP vill att Lidingö ska stötta och bli en fristad för förföljda konstnärer.

Moderaternas svar:
För oss moderater är kulturen viktig och vi vill utveckla det rika kulturliv som vi har på Lidingö.
Vi vill satsa på ökade aktiviteter inom ramen för Sagateatern och utveckla musikskolans verksamhet. Vi ser gärna fler samarbetsprojekt mellan Sagateatern, musikskolan, skolan och våra fritidsgårdar för att på så sätt fånga upp våra ungdomar i breddkultur. Vi vill satsa på att öka tillgängligheten till kultur för våra unga funktionshindrade barn och ungdomar. Kulturen är till för alla!
Vårt populära bibliotek skulle kunna fungera som ett kulturellt nav i Centrum, och vi vill inom ramen för utvecklingen i centrum se över om man kan skapa en utomhusscen där och fler kulturella mötesplaster.
För oss moderater är även idrott kultur. Vi vill därför utveckla samarbetet med Lidingös idrottsföreningar och stärka frivilligkrafterna.

Centerpartiets svar:
Satsa på arena för kultur! Vi vill att Lidingö satsar på att starta en ”KultArena” där barn, ungdomar och vuxna tillsammans kan forma en kreativ och innovativ mötesplats. Där människor kan få hjälp att pröva idéer! Arenan ska vara en plattform för konst, kultur, upplevelser och mångfald. Vi vill använda erfarenheter från Elverket på Lidingö och inbjuda stadens bibliotek, Musikskolan, Sagateatern, Hembygdsföreningen, Stillerska Filmgymnasiet, Lidingö kulturskola, våra fritidsgårdar och för att vidareutveckla denna idé som ett första steg.

Lidingöpartiets svar:
Vi tycker inte att kulturfrågorna lyfts fram tillräckligt av nuvarande styre. Vi vill skapa ett “kulturens hus” på ön där olika kulturyttringar kan stimuleras och visas upp, såsom musik, dans, bild mm., både för barn och vuxna i alla åldrar. Det går att hitta former för att stimulera kulturen som inte belastar kommunens budget nämnvärt, som att t.ex. låta ungdomar undervisa yngre nybörjare i musik; på samma sätt som är vanlig inom idrotten.

Socialdemokraternas svar:
Vi har i vårt politiska program slagit fast att vi socialdemokrater vill verka för ett ytterligare förbättrat konst- och kulturutbud på ön med visionen att göra Lidingö till huvudstadsregionens viktigaste mötesplats för innovativa konst- och kulturevenemang. Inte minst ska det göras plats för kulturen i det nya Lidingö Centrum, gärna i det hus som planeras utmed den nya stadsparken mellan biblioteket och stadshuset. Vi socialdemokrater vill också värna folkbildningen och anser att studieförbunden med små medel gör stora insatser i kulturlivet men också i främjandet av föreningslivet. Det är pinsamt att inte Lidingö Stad ger en endaste krona i stöd till studieförbunden!

Kristdemokraternas svar:
Lidingös föreningsliv är i allra högsta grad beroende av stadens fastigheter. Precis som för skolan är hyrorna för höga för många föreningar. Vi vill att de som nyttjar stadens lokaler ska betala rimliga hyror. Vi vill också införa en kulturmiljon, den ska fungera som ett smörjmedel för öns kulturliv. I Gångsätra vill KD bygga en ny multihall som ska kunna användas för såväl större idrotts- som kulturarrangemang.

Vänsterpartiets svar:
Staden ska ge förutsättningar för ett rikt och varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter, t.ex. genom att värna och utveckla Musikskolan och Sagateatern, och sänka avgifterna. Kulturen ska ha en given plats i förskola och skola. Staden ska särskilt se till tjejers och unga kvinnors behov av fritidsaktiviteter, och verka för att tjejer får samma förutsättningar som killar. Biblioteket ska ges goda förutsättningar, kunna ha generösa öppettider och kunna ha en uppsökande verksamhet bland barn och ungdomar, pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Staden ska utöka stödet till studieförbund och föreningar för att underlätta genomförandet av olika kulturarrangemang, och tillgodose behovet av lokaler för föreningsliv och aktiviteter såsom utövande av konst, musik och teater. I Vänsterpartiets budgetförslag inryms detta.

Miljöpartiets svar:
Kultur- och föreningslivet borde stärkas, framför allt för unga och äldre. Miljöpartiet vill att centrum ska rymma mer kultur och nöjen, bland annat ett kulturhus och en mötesplats för ungdomar. Miljöpartiet vill också att alla barn och ungdomar får tillgång till en kommunal musik- och kulturskola.
Stadens verksamhet för idrott, fritid, kultur och stöd till föreningslivet har ett bra hälsofrämjande arbetssätt, men dess budget är långt under genomsnittet för kommuner i regionen. Miljöpartiet vill behålla den verksamhet som finns och satsa kraftfullt på mer.
Miljöpartiet ser att behoven kan kräva en skattehöjning med 15-20 öre under kommande mandatperiod. Satsningarna ger skolor, förskolor och fritids cirka 20 miljoner kronor mer om året och cirka 7 miljoner till idrott, fritid, kultur och föreningslivet.

Dela Lidingösidan frågar Lidingös partier. Fråga 3

Kommentarer

Lisbeth Ringblom 2014-09-04 10:47

Bäste Anders!
Det är lättköpt att raljera över politiska löften, men en sak förenar partierna i den här frågan: de höga, och sannolkt helt ärliga, ambitionerna. Dessvärre möter dessa ambitioner en krass verklighet när de begränsade ekonomiska medlen ska fördelas och skola, vård och omsorg måste prioriteras.
Idag har vi ett bibliotek i mycket trevliga lokaler, men vars verksamhet skulle behöva en rejäl vitamininjektion. Stadshusets entréhall är numera en vanligtvis öde yta med en fantastisk potential att utvecklas. I samband med omdaningen av centrum yppar sig ett utmärkt tillfälle att skapa ett nytt kulturhus i någon form. FP anser att det bör utredas om vi ska bygga ett helt nytt kulturhus eller arbeta med de lokaler vi redan har på ett mer ändamålsenligt sätt. Staden ska tillhandahålla bra lokaler i centralt läge och i övrigt goda förutsättnngar, men det är i första hand kommuninvånarna som ska fylla dem med ett myller av kulturaktiviteter.

Lisbeth Ringblom
Kommunfullmäktigeledamot (FP)

Anders Odéen 2014-09-04 08:32

Förbluffande enighet kring partiernas visioner på kultursatsningar. Konstigt att alla idéer är så påtagliga just nu! Javisst ja… det är ju val snart. Och efter valet..? Jo då somnar partiernas kulturförespråkare in igen och allt blir som vanligt. Egentligen ganska onödigt att ställa frågor i ämnet. Mer relevant och titta i backspegeln och presentera de kultursatsningar som genomförts de senaste 4 åren, för generellt, var nog löftena då, ganska lika dagens.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google