Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

LP: Hur rädda Lidingö från massexploatering?

söndag 7 september 2014 13:46

Jag tror att många på vår kära ö funderar över hur de ska rösta just nu. Både i rikspolitiken och i Lidingöpolitiken går den politiska debattens vågor höga!

Alla partier lovar och lovar och det är svårt att skilja partierna från varandra om man bara lyssnar till vad de säger och läser vad de skriver på sina valaffischer. Alla säger sig vilja bevara öns småskalighet. Alla säger sig vilja ha en grön ö. Alla säger sig vilja ta ansvar för öns särart.

Vad gör man då? Jo, man måste titta på vad partierna verkligen har uträttat vid omröstningarna i kommunfullmäktige under de senaste åren.

Då blir det tydligt att den nu styrande majoriteten bestående av M, FP och KD talar med kluven tunga. Man säger sig vilja bevara öns karaktär, småskalighet och gröna skönhet, men man driver inte en sådan politik! Genom den nya översiktsplanen bäddar den nu styrande majoriteten för 8000 – 11000 nya invånare under åren fram till 2030. Omräknat till årlig befolkningsökning blir det mellan 530 och 730 nya invånare per år.

Under den senaste 15-års-perioden var den årliga befolkningsökningen på Lidingö ca 350 personer i snitt per år. Under perioden 1990-2010 var siffran per år 280 nya invånare. Den nya översiktsplanen dubblerar alltså inflyttningen till ön jämfört med den senaste 15-årsperioden.

Lidingöpartiet är inte emot nya människor, men vi vill att befolkningsökningen ska ske i en takt som ön tål. Därför säger vi nej till den massexploatering som M, FP och KD, understödda av S (och i realiten också MP) arbetar för. Vi vill vårda ön för framtida generationer och då citerar vi gärna en tidigare socialdemokratisk socialminister, Gustaf Möller, som redan 1926 – i samband med att Lidingö fick stadsrättigheter – rådde Lidingös styrande på följande sätt:

“Lyckligt skulle det land vara som vore fyllt av sådana städer som Lidingön! Människorna skulle då leva ett sundare och lyckligare liv”. ”Frågan är om icke Lidingö för att rädda sin särart och de egenskaper som gör den till en kär tillflyktsort för många, behöver iaktta en viss restriktivitet i sin egen tillväxt”.

Bättre kan inte ens vi säga det år 2014.

Rädda ön! Rösta på Lidingöpartiet i kommunalvalet.

Lars H Ericsson
Ordförande i Lidingöpartiet
Det sunda borgerliga alternativet på ön!

Dela LP: Hur rädda Lidingö från massexploatering?

Kommentarer

Anders Wennberg 2014-09-09 07:39

Göran

Nu är det så att ni la en väldig massa pengar på att utreda och marknadsföra de fem förslagen – om ni inte stod bakom dem så förefaller det hela ännu märkligare. Givet att ni har “försiktig förtätning” i ert handlingsprogram så hade man kunnat vänta sig att FP tog fram ett försiktigt förslag. Alltså upplever jag att ni ej följt Handlingsprogrammet med C/T projektet.

Ni säger också i programmet att Stadens Verksamhet skall vara kostnadseffektiv, men ni drar kraftigt upp kostnaderna för staber och Stadsbyggnadskontoret. Även här rimmar det illa. Ni talar om bra upphandlingar, men Lidingöträdgårdscenter lyckas få överlönsamhet. Ni vill ha Sveriges bästa skola, men sänker Gymnasiepengen och utredningar vi läst om här på Lidingösidan tyder på att det går bakåt för Lidingös skolor.

Frågan är därför relevant – varför slutade ni att följa ert Handlingsprogram och varför skall väljarna tro att ni följer det framåt?

Göran – De fula parkeringsplatserna – bra att du tar tillbaka det efter en del tjat och hoppas på ärlig kommunikation från dig framöver. Men grodorna i ditt svar till LP om att de vill utvisa folk och allt annat galet du skrev tyder dock inte på det. Du vet ju mycket väl att LP röstade för Dahlenum och föreslår 400 nya lägenheter i Centrum – trots det indikerar du att de vill minska befolkningen. Göran – håll dig till saklig diskussion.

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-09-09 00:07

Göran,

Det är helt otroligt att du fortsätter att försvara er själva eller tjänstemännen för de ambitiösa fem framtidsbilderna. Jag hade kunna trott att det var ett ärligt försök till att ta reda på vilken typ av utveckling Lidingöborna önskade om det hade presenterats och hanterats annorlunda, men det gjorde det inte.

Flera grundläggande fel tyder på att så inte var fallet:

1) Samtliga framtidsbilder innehöll 4-7 våningars hus i centrum, bebyggelse på Torsviskberget, bebyggelse på grönytorna i centrum och runt stadshuset inkl. vid Wallenbergmonumentet etc. Det fanns ju överhuvudtaget inget småskaligt alternativ. Det är ungefär som om vi skulle röstat på att bli lite medlemmar i EU, lite mer eller fullt ut medlemmar i EU, utan att det skulle funnits ett nej tack till EU.

2) Dessa framtidsbilder togs fram trots att fokusgruppsintervjuer och liknande som föregick framtagandet av förslagen tydligt visade att Torsviksborna var emot en sådan expansion. D.v.s. förslagen var INTE väl underbyggda.

3) Vad är det sen för slags styrning om man låter tjänstemännen fritt leka med 35 miljoner för att ta fram förslag som majoriteten inte står bakom? Betyder det att vi kan sätta dem i arbete att räkna på att bygga ett kärnkraftverk på Lidingö som ingen står bakom heller – bara för skojs skull?

4) Synpunkterna på samrådet visade att 75% önskade en betydligt mindre utbyggnad än förslag 1 och går man in och läser enskilda yttranden så förstår man att de flesta av dessa önskar en mycket skonsam förtätning eller ingen alls. Trots detta så klubbar man igenom 1000 nya bostäder + fördubblade handelsytor. Man kostar på ett samråd, men bryr sig inte om resultatet.

Ingen är felfri och ingen kräver heller att vi människor ska vara det. MEN, när man märker att man tänkt fel, handlat fel, fattat fel beslut, då måste man visa sig ödmjuk nog att erkänna detta och rätta till det som blivit fel.

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-09-09 00:04

Svar till Anders

Du fortsätter att blanda bort korten för läsarna. Visst folkpartiets handlingsprogram gäller. Där står det ”försiktig förtätning”.

De fem alternativen omfattade både Torsvik och Centrum. Nu har både området och bebyggelsetillskottet bantats efter det att vi politiker har lyssnat och tagit till oss synpunkterna från samrådet.

Nu blandar du ihop de fem framtidsbilderna igen, vilka aldrig blev föremål för några politiska ställningstaganden. De var alla tjänstemannaförslag. De har således ingenting att göra med vårt handlingsprogram.

Det politiska utvidgade majoritetsbeslutet om planprogrammet med ca 950 lägenheter – anser vi vara ”försiktig förtätning”, med hus i samma våningshöjd som dagens bebyggelse, dvs ca 4-5 våningar höga.

Av hela Lidingös planerade befolkningstillväxt fram till år 2030, beräknas ca en tredjedel av bostäderna hamnar i centrum, och två tredjedelar i de övriga stadsdelscentra. Detta är inte särskilt konstigt att man bygger lite tätare i centrum än i periferin.

Henry Duhs 2014-09-08 23:36

Men nu var det väl egentligen så, vilket nu tycks ha fallit i glömska, att någon i Stadshuset, ingen glömd, beslutade att de fem olika samrådsförslagen skulle resultera i två som det skulle folkomröstas om i år.

Vad som sedan har hänt är nu historia.

Dock tycker jag att de lidingöbor som jag har talat med i huvudsak inte vill se den förtätning som majoriteten ändock i juni fattade beslut om att gå vidare med i strid med medborgarnas vilja.

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-09-08 23:14

Anders Wennberg frossar i att blanda bort korten – hela tiden:

Först detta med de fem alternativen. Planeringsprocessen går till så att vi politiker ger tjänstemännen direktiv till att ta fram beslutsunderlag. Vi fick fem framtidsbilder oss förelagda. Vi ansåg och vi anser att det är bra att det kom fram fler än ett alternativ. Vi beslöt på ett tidigt stadium att förelägga medborgarna de fem alternativen för ett medborgarsamråd, som dessutom var mer ambitiöst än i andra kommuner.

Nu får vi i efterhand kritik för att vara för ambitiösa. Hade vi i stället gjort en pliktskyldig ”sneak”-variant med ett minimalistiskt samråd hade vi fått kritik för detta så klart. Sådan är vardagen för oss politiker, det kan vi stå ut med.

Men jag tillåter mig att ogilla falska tillvitelser. Ett bra bevis på att vi aldrig tog ställning för något av alternativen var när centern bestämde sig för att 1.500 lägenheter var lagom. Centern påstod med en papegojas envishet att vi ville bygga 3.000 lägenheter. Det var och är en förbannad lögn. Då svarade samtliga representanter för majoriteten att vi inte tar ställning för det ena eller det andra alternativet, eftersom det först ska ut på samråd. Detta upprepades även i kommunfullmäktige. Allt annat snack är bara nys.

Först ett brett och väl underbyggt tjänstemannaförslag; därefter medborgardialog; och först därefter politiska ställningstaganden. Så gick det till och så brukar det gå till.

Därefter hoppar Anders Wennberg återigen tuva till något helt annat, mitt felaktiga uttalande om ”att huvudsakligen fula parkeringsplatser skall bebyggas”. Jag är relativt välkänd för att anstränga mig att komma med väl underbyggda fakta. Denna gång slarvade jag, utan något konspiratoriskt uppsåt, om nu Anders kan förstå ett sådant förhållningssätt.

Jag har ödmjukt bett om ursäkt för detta felaktiga ord ”huvudsakligen”. Jag kan be om ursäkt en gång till, om det nu hjälper. Jag avslutar med ett bibelcitat. ”Den som är felfri, kastar första stenen”
(Johannes 8:7)

Anders Wennberg 2014-09-08 21:51

Göran, i ert Kommunala handlingsprogram för 2011-2014 så står det att ni vill ha en försiktig förtätning. Hur kunde det utmynna i förslag om 1 300 – 2 800 nya lägenheter i Torsvik / Centrum, motsvarande 1-2 Larsberg eller 4-8 Gåshaga?

När bestämde sig FP att sluta följa Handligsprogrammet? Varför skall väljarna tro att ni skall följa Handlingsprogrammet nästa mandatperiod?

Johan Andersson 2014-09-08 21:49

Göran,

Du missar som ofta det essentiella i frågan dvs. Ska Lidingö vara tätare tätort än vad som är fallet idag. Statistiken du lägger fram är fullkomligt ovidkommande i frågeställningen.

Tack för all del för alla fina argument att rösta bort er och moderaterna från kommunfullmäktige trots allt. Bland annat dina inlägg under hela hösten har hjälpt mig som osäker väljare på ett utmärkt sätt.

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-09-08 21:09

Svar till Lars H Ericsson:

Folkpartiets slogan är ”Stad i grönska”. Jag upprepar fakta som inte ens LP kan förneka; men som ni i LP inte ens kan eller våga erkänna:

1. Lidingö är den tätort av landets alla 36 tätorter med över 30.000 invånare som har störst andel grönyta, 80 %.
2. 92 % av Lidingöborna har tillgång till grönytor som är större än en hektar. Härmed ligger Lidingö på nionde plats av 36 tätorter.
3. I genomsnitt har Lidingöborna tillgång till 332 kvadratmeter grönyta per person.
4. Endast 6 % av markytan är bebyggd mark och 12 % är väg- och järnvägsmark
5. Andel av marken som är ”hårdgjord” är enbart 19 % på Lidingö. Denna andel varierar bland de övriga tätorterna mellan 23 % och 44 %.
6. Närmare hälften av Lidingöborna (48 %) har tillgång till 3, 4 eller fler grön¬områden som är större än en hektar. Det är bara tre övriga tätorter (av totalt 36) som har en lika hög eller högre andel (Tumba, Västerås och Skövde).

Slutsatsen av dessa sex punkter är att det går att förena en hög bebyggelsetäthet med en hög grönytestandard. Det är till och med så att dessa båda företeelser hänger ihop. Om man bygger tätt och en smula kompakt, så åtgår det mindre grönyta till bebyggelse. Det är framförallt därför som enbart 6 % av Lidingös landyta är bebyggd.

År 1973 – när Lidingöpartiet bildades – uppgick folkmängden till 35.399 personer på Lidingö. Sedan dess har folkökningen uppgått till 9.779 personer. Undrar vilken befolkningsnivå som Lidingöpartiet har velat låsa fast under alla dessa 40 år? Vilken folkmängd har ni förfäktat år 1980, år 1990, år 2000 och år 2010? Det har väl alltid varit för mycket folk här på ön för er egoistiska smak – livsrum kalls det, eller släpp ingen över bron!?

Ska dessa knappt 9.800 nya själar som har tillkommit sedan år 1973 utvisas från ön, kan man undra?

Ulrika Sandell 2014-09-08 20:05

Som jag har förstått det har det funnits en styrgrupp för Centrum/Torsvik-projektet. Rimligen har denna styrgrupp lagt ramarna för de fem framtidsbilderna?

Exakt vilka individer som ingår i styrgruppen har jag inte fått svar på av Anna Hadenius trots att jag frågar, och jag orkar faktiskt inte göra en ny JO-anmälan även om det är under all kritik att strunta i att svara på ungefär varannan fråga, som tjänsteman.

Men tydligen har ledande politiker, samt tjänstemän, ingått.
Med andra ord har rimligen Folkpartiet varit med och satt ramarna för de förslag de sedan försöker hävda att de aldrig stod bakom.

Om de fem framtidsbilderna kommit till på andra order tar jag gärna emot information om det.
Enligt min bedömning med den information jag har så kommer de fem framtidsbilderna från M, Fp och Kd.
Det är även enligt den information jag har styrgruppen som låtit 35 Mkr spenderas utan att dra i bromsen. Kom ihåg att i Stockholms kommun får dessa projekt endast kosta 10 Mkr innan ett beslut i politiskt organ angående ytterligare budget krävs.

Vad gäller prat om småskalighet, natur etc, så är det obegripligt – för varje gång det kommer till kritan och beslut ska fattas – så missar man att följa den linjen.

Kjell Lindgren 2014-09-08 16:47

Hej Lisbeth.
Det är möjligt att Lidingöborna och FP, MP och KD i gemen vill ha en förtätning, inte utveckling som du skriver så länge det inte berör deras eget bostadsområde. Centerpartiet och Lidingöpartiet kan tänka sig en varsam utveckling av Torsvik/Centrum så att centrum får ökat kundunderlag för sina butiker, men jag har en känsla att i vart fall Torsviksborna kommer att vända centrum ryggen med den debatt som pågått under en längre tid.
Torsviks och centrumborna har sagt nej till planförslagen och har synpunkter på det beslut som fattas av majoriteten M, FP och KD.
Så vitt jag förstått din inlaga så står ni fast vid att Torsviks/centrumborna skall bo på en byggarbetsplats i 15-20 år framåt och att ni har haft majoritet att genomföra det. Nu är det slut Lisbeth, vi som bor här vill inte ha den utveckling som du vill ha det, vi vill inte ha vår boendemiljö förstörd bara för att majoriteten (ni)vill ha det.
Gå in på vår hemsida räddalidingö.nu och läs om vad vi Torsviksbor tycker, samtidigt så vädjar till er som bor i andra stadsdelar, rösta på partierna som lyssnar och tillvaratar alla Lidingöbors intressen.
Kjell Lindgren
Rädda Lidingö

Lisbeth Ringblom (FP) 2014-09-08 12:58

Nej, Lars H Ericsson, vi behöver inte överlåta “åt historikerna att grubbla över” om Lidingö var en stad 1926. Det är redan ett faktum som inte kan omtolkas. Parentetiskt kan jag nämna att folkpartiet vill stärka ämnet historia i skolan,

Det var Lidingöpartiet som genom sitt inlägg startade debatten och Folkpartiet har som hittills enda parti kommenterat inlägget. Är det ett panikartat beteende, som Lars H Ericsson påstår? Nej, naturligtvis inte! Vi har under valrörelsen stärkts i vår övertygelse att lidingöbon i gemen vill att staden utvecklas. Jag tror att LP har mött samma reaktioner och att de därför nu blivit oroliga för att tappa mandat och trovärdighet.

Folkpartiet står fast vid de, av en betryggande majoritet, i demokratisk ordning fattade besluten om översiktsplanen och Centrum/Torsviks (C/T) utbyggnad. Vi vill ha en utveckling där nuvarande C/T stärks genom att handelsutbudet ökar, servicen för invånarna säkras och antalet bostäder i stadskärnan blir fler. Bl.a. är det oerhört viktigt att bygga bostäder för äldre i C/T. Detta särskilt med tanke på den stora kullen fyrtiotalister som inom en snar framtid sannolikt kommer att kräva centralt beläget och bekvämt boende på äldre dar. FP vill också stärka ett flertal stadsdelscentra. Det kan bara ske genom förtätning med bostäder, såsom t.ex. i Rudboda.

Lars H Ericsson påstår, i brist på bättre argumentation, att FP skulle ha lånat LPs slogan om “grön, skön ö”. Det är naturligtvis osant, vi behöver inte stjäla. FP går till val under parollen “Stad i grönska” med underrubriken “Vår vision när Lidingö utvecklas”. Vem behöver LPs gamla slitna slogan!?

Anders Wennberg 2014-09-08 09:21

Jag tror att Lidingöborna skall vara glada över att det finns en opposition som vågar säga ifrån.

Jag har följt Folkpartiets politik och kommentarer noga. Och som boende på Lidingö blir man mörkrädd.

FP var med att ta fram fem framtidsbilder för Lidingö Centrum med 1 300 – 2 800 nya bostäder, framtidsbilder som totalt ändrar området till ett Hammarbysjöstad med enormt shoppingcenter och nästan totalt borttagande av gröna ytor. Det lades massor av konsultpengar och marknadsföringspengar på projektet. När folket sa nej, så hävdar plötsligt FP att de aldrig stått bakom planerna! Men, ni var ju med att ta fram planerna och lägga pengar på dem – varför då om ni inte stod bakom dem? I ert partiprogram så står det att byggnation och utveckling skall vara ”Småskalig”, trots det tog ni fram dessa enorma förslag. Hur kunde det bli så fel, när slutade ni följa ert eget handlingsprogram?

Göran Tegnér skrev på Lidingösidan att ”det är främst fula parkeringsplatser som skall byggas”. Detta är felaktigt, och det var svårt att få Göran att backa från det. Antingen är det en medveten strategi från FP’s sida att sprida falsk information och hoppas att folk inte kollar upp själva, eller så är det en indikation på hur lite FP bryr sig om de boende i området alternativt hur illa FP tycker att området är idag. Alla skäl är lika skrämmande.

FP säger sig vilja satsa på skolan, men Torsten Engevik har aktivt medverkat till att dra ner gymnasiepengen med 10 000 / elev. Samtidigt har Torsten i form av kommunalråd bidragit till att dra upp antal anställda på staber som ”Stadsledningen”, ”Konsult & Service Kontoret” och ”Miljö & Stadsbyggnad” kraftigt under senare år. Torsten har mao bedrivit en politik som flyttat resurser från skolan till stabsfunktioner i stadshuset.

Jag har sagt det förr, men nu är det hög tid att Folkpartiket:
1) Börjar att följa sitt eget handlingsprogram
2) Börjar att marknadsföra sig ärligt

Lars H Ericsson 2014-09-08 08:02

Det glädjer mig att läsa de panikartade kommentarer som folkpartisterna Ringblom och Tegnér har knåpat ihop. Vi vet ju alla att just folkpartiet i grunden är de värsta exploateringsivrarna bland borgarna å ön.

Det visar att Lidingöpartiet har rätt. FP är livrädda för väljarnas dom på söndag och gör vad de kan för att sprida sina dimridåer, t ex genom att låna Lidingöpartiets ordval om Grön Ö. Skillnaden är att Lidingöpartiet verkligen menar nåt med Grön Skön Ö.

Att Gustaf Möller även sagt andra saker än det vi citerar förstärker bara hans varma ord om Lidingö. För övrigt är väl frågan om han inte hade rätt även i den strof FP citerar. Var Lidingö verkligen en stad 1926, med bara 10.000 invånare. Men det överlåter jag åt historikerna att grubbla över.

Lisbeth Ringblom (FP) 2014-09-07 23:47

Ibland vet jag inte om jag ska skratta eller gråta åt Lidingöpartiets retorik. I det här fallet måste det bli bådadera.

I Lars H Ericssons inlägg åberopas triumfatoriskt socialminister Gustav Möllers invigningstal år 1926. Att den radikale socialisten Möller idag skulle ha delat Lidingöpartiets syn på bostads- och befolkningstillväxt förefaller fullständigt otroligt. Han verkade under ett helt liv bl.a. för fler och bättre bostäder generellt och för en sanering av innerstädernas ofta bedrövliga bostäder och livsmiljöer för arbetarebefolkningen. Det är just mot den bakgrunden som talet i Lidingö ska ses. Dessutom väljer Lars H Ericsson att utelämna det Gustav Möller sa tidigare i sitt tal nämligen:

- En stad ska se ut som en stenöken enligt invanda begrepp. Men var ser man en stenöken här. Flera olika samhällen skilda åt genom täcka skogsdungar, för att icke säga hela skogar, ociviliserade bergknallar, väl odlade åkrar, leende ängar och kuster som en skärgård. Detta är ingen stad!

Kommentarer är väl egentligen överflödiga, men Lidingöpartiet försöker ta ett nära 90 år gammalt tal till intäkt för att inte bygga nya bostäder på Lidingö idag. Med oförmågan att sätta talet i dess historiska sammanhang och utesluta det som talar till motståndarsidans fördel, så är retoriken precis som LIdingöpartiets bostadspolitik; antikverad.

Mikael Haag 2014-09-07 21:57

Lidingöpartiet låter som ett visst riksdagsparti som likt Lidingöpartiet hittat en fråga som de hänvisar alla problem till.

Det är lite skrämmande.

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-09-07 18:04

Lars H Ericsson ropar återigen ”Vargen kommer”. Denna gång är det massexploateingen som Lidingöpartiet vill skrämma väljarna med.

Gustav Möller-citatet från år 1914 är gulligt. Men han blev föga bönhörd. År 1910 hade Lidingö 4.500 invånare . Mellan år 1905 och 1910 tredubblades befolkningen på Lidingö: Detta kan man kalla massinvandring – men från en låg nivå.

På 1940-talet ökades befolkningen med 85 % eller med 960 personer per år. På 1950-talet med 75 % eller med 850 personer per år. På 1960-talet växte folkmängden med 32 % eller med 670 personer per år.

Mig veterligen var det inte många som på den tiden gnällde över att Lidingö växte kraftigt. Folk var säkert positiva till att kunna slå sig ned så nära kommunikationer och natur.

Nu gnäller Lidingöpartiet över tillskott i befolkningen på några enstaka hundratal nyinflyttade och nyfödda per år. Vart tog sinnet för proportioner vägen, kan man undra.

På 2000-talet har folkökningen varit 340 personer per år, dvs långt under ökningarna på 1940-1970-talen. På 2010-talet har den uppgått till 387 i årstakt.

Med 8.000 fler invånare till år 2030 räknat från år 2012 blir det 444 per år, en ökning från dagens måttliga nivå på 387, dvs med 15 %. Det räcker med att befolkningstillväxten bli förskjuten tre år framåt i tiden så motsvarar stadens befolkningsprognos dagens tillväxttakt! Inte mer!

Att kalla detta för massexploatering är ren och skär skrämselpropaganda. Men det är nog Lidingöpartiet självt som är mest skrämt av utvecklingen!?

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google