Väder Lidingö

Lidingö tisdag 28 mars 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

Öppet politikerbrev från Lidingö Hospice Vänner

måndag 18 augusti 2014 18:29

Föreningen Lidingö Hospice Vänner, med omkring 800 medlemmar, har i dagarna skickat ett brev till dem som är ordförande i de politiska partierna i Lidingö kommunfullmäktige. Inför valet vill föreningen ha svar på de tre frågorna nedan.

Lidingö Hospice har varit nedläggningshotat sedan 2004. Vi är flera som kämpat i stark motvind under många långa år. Den faktiska nedläggningen skedde 2010-01-01 då dåvarande palliativläkare och större delen av den välutbildade personalen slutade. Den främsta orsaken till att de slutade var att Hospice i smyg förvandlades från en mycket väl fungerande palliativ enhet, till ett blandat korttidsboende. Föreningen Lidingö Hospice Vänner startades i mars 2010 och har ungefär 800 medlemmar.

Inför valet 2010 anordnades en utfrågning av de politiska partierna om respektive partis inställning till att återupprätta ett ny palliativ verksamhet. Samtliga partier sade sig vilja arbeta mot det målet.

Efter valet uppstod ett tomrum i nämnden under femton månader med total tystnad om Hospice framtid. Det nuvarande projektsamarbetet mellan landstinget, Förenande Care och Lidingö stad startade i april 2012 och ska enligt avtalet pågå ytterligare nio månader. Därefter är framtiden åter oviss för Hospice. Vi vet att förhandlingar pågår med ett företag, som är intresserat av att ta över driften av Hospice från kommunen.

Lagen om valfrihet infördes 2013 även gällande palliativ slutenvård och palliativ vård blev ungefär samtidigt en egen medicinsk specialitet. Landstinget sluter endast avtal med certifierade vårdgivare och kommuner kan inte bli godkända av landstinget.

Lidingö Hospice Vänner vill nu inför valet i september 2014 veta följande:
1. Vad har just ditt parti konkret åstadkommit under mandatperioden för att Hospice ska vara säkrat mot nytt nedläggningshot?
2. Hur tänker just ditt parti arbeta för att Hospice ska bli certifierat så att god palliativ vård kan ges på Lidingö?
3. Hur tänker ditt parti agera för att Hospice ska vara kvar om förhandlingarna med företaget ifråga strandar?

Tacksam för konkreta svar i punktform. Svaren från er kommer att sammanställas och därefter distribueras till medlemmarna i Lidingö Hospice Vänner så vi ber om svar senast 2014-08-30.

Eva Wieslander
Ordförande i Lidingö Hospice Vänner

Dela Öppet politikerbrev från Lidingö Hospice Vänner

Kommentarer

Tor von Sydow, Centerpartiet Lidingö 2014-08-26 09:37

Centerpartiets svar på de tre frågorna från Lidingö Hospice Vänner.

1.Centerpartiet på Lidingö har tillsammans med Lidingö Hospice Vänner krävt av den politiska majoriteten, M+Fp+KD att vårt Hospice ska finnas kvar och att Hospice ska ge fullödig vård av svårt sjuka och döende Lidingöbor i livets slutskede, det vi kallar för palliativ slutenvård. Vi har genom vårt engagemang för Hospice, förhoppningsvis bidragit en del till, att den politiska majoriteten till slut stoppade den hotade avvecklingen av Hospice. Vi vill i första hand lyfta fram vänföreningen Lidingö Hospice Vänner, som genom sitt stora engagemang och kunnande, varit motorn i motståndet för att stoppa nedläggningen av Hospice.

2.Vi ska aktivt medverka till att Hospice får de resurser som krävs för att vården i livets slutskede uppfyller de krav som ställs för att Hospice ska ingå i Vårdval Stockholm. Då säkerställer vi att läkare och sjuk-och undersköterskor har den utbildning som krävs för specialiserad palliativ slutenvård på Lidingö.

3. Givetvis hoppas vi att de förhandlingar som nu pågår om ett övertagande av Lidingö Hospice leder till att ett avtal undertecknas snart. Om så inte skulle ske, ska vi göra allt vi kan politiskt, för att Lidingö Hospice uppfyller
de krav som ställs på specialiserad palliativ slutenvård i livets slutskede.

Amelie Tarschys Ingre (fp) 2014-08-25 21:01

Här kommer svar från Folkpartiet:

1. Vad har just ditt parti konkret åstadkommit under mandatperioden för att Hospice ska vara säkrat mot nytt nedläggningshot?

Vi i Fp Lidingö arbetade aktivt tillsammans med våra partikamrater i Stockholms läns landsting, SLL, och med kommunens tjänstemän för att få till det avtal med SLL som finns idag och som är unikt för Lidingö. Vi har även haft värdefull dialog med bl a Hospice vänner.

2. Hur tänker just ditt parti arbeta för att Hospice ska bli certifierat så att god palliativ vård kan ges på Lidingö?

Vi vill att Hospice finns kvar på Lidingö och vill satsa på personalen eftersom de är nyckeln till en god palliativ vård. Hospice kan dock inte bli certifierat så länge det drivs av kommunen eftersom kommunen inte kan anställa läkare. Vi arbetar därför för att ett företag eller landstinget ska ta över och driva vidare Hospice på Lidingö.

3. Hur tänker ditt parti agera för att Hospice ska vara kvar om förhandlingarna med företaget ifråga strandar?

Vår ambition är att att Hospice ska vara kvar på Lidingö och ingå i vårdvalet som en certifierad palliativ vårdenhet. Om parterna inte lyckas komma överrens så hoppas vi kunna hitta något annat företag som vill driva Hospice på Lidingö.

Carl-Johan Schiller 2014-08-24 08:36

Hej!

Nedan finner ni svaren från Kd.

1. Vad har just ditt parti konkret åstadkommit under mandatperiodenför att Hospice ska vara säkrat mot nytt nedläggningshot?
KD Lidingö och Jessica Sjöstedt har varit ordförande i stöd- och omsorgsnämnden under mandatperioden 2010-2014. Den lösning som vi idag har för Lidingö Hospice är ett resultat av hårt arbete från många olika personer och grupper. Jessica Sjöstedt är den politiker som lyckades sy ihop dagens lösning så att Hospice har funnits kvar på Lidingö under hela mandatperioden.

Dessutom har vi:
Bearbetat kristdemokratiska landstingspolitiker för att öka förståelsen i landstinget för hur viktigt Hospice är.
Verkat för att Kristdemokraterna Stockholm i sitt sjukvårdspolitiska program ska införa rätten för kommuner att anställa läkare så att vi själva skulle kunna driva verksamheten om staden så skulle önska. (Tyvärr biföll stämman inte förslaget då det anses vara en riksfråga.)
Prioritetat Lidingö Hospice i budgeten för stöd- och omsorgsförvaltningen.

2. Hur tänkerjust ditt parti arbeta för att Hospice ska bli certifierat så att god palliativvård kan ges på Lidingö?

I dagsläget är Lidingö Hospice en mycket liten enhet som inte ingår i vårdvalsystemet. Det är svårt att få en entreprenör att intressera sig för verksamheten då den i nuläget inte är ekonomiskt försvarbar för vårdbolag. KD arbetar, och kommer fortsätta arbeta, för att hitta den lösning som vi alla vill se. Nämligen att Lidingö Hospice blir mer attraktivt för en ny eventuell utförare samt att det ska ingå i vårdvalet.
Kristdemokraterna kommer inte att ge upp arbetet om Hospice.
Kristdemokrater från Lidingö ställer upp i landstingsvalet och kommer där att företräda Lidingöbornas intressen, ett av dem är Hospice.

3. Hur tänkerditt parti agera för att Hospice ska vara kvar om förhandlingarna med företagetifråga strandar?

Kristdemkraterna kommer arbeta för att göra Hospice mer attraktivt att driva än vad det är idag.
Kristdemokrater från Lidingö ställer upp i landstingsvalet för att bevaka frågan även från landstingshåll.
Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund har öppnat för stora sjukvårdsreformer under kommande mandatperioder och i det arbetet bör det ingå att ge kommuner rätt att anställa läkare. På så sätt skulle Lidingö stad själva kunna avgöra hur Hospice ska drivas.

Lillebil Stuart, Lidingöpartiet 2014-08-23 16:00

Här är Lidingöpartiets svar:
1. Lidingöpartiet har aktivt deltagit i möten med personal, läkare och ledning. Vi har vid varje nämndmöte tagit upp Hospicefrågan, och på senare tid stött och deltagit i de beslut som nämnden har fattat för att kunna driva Hospice-frågan vidare. Vi har även en styrelseledamot i föreningen Hospice vänner. Så länge Hospice har funnits på Lidingö har det varit en hjärtefråga för Lidingöpartiet.
2. Så länge Hospice drivs av kommunen kan vi inte bli certifierade. För certifiering krävs en anställd läkare, något som en kommun inte har rätt att göra. Därför har vi under senare tid försökt att förmå landstinget eller en privat utförare att överta verksamheten. Förhandlingarna med ett privat vårdföretag är långt komna, och vi hoppas få ett positivt besked inom den närmsta tiden.
3. Om förhandlingarna skulle stranda, så har vi inte diskuterat fortsättningen. Då får vi ta nya tag och försöka hitta en lösning. Vi hyser dock stor förhoppning om att de pågående förhandlingarna ska gå i lås.
Det vi säkert vet är att vi absolut vill ha kvar Hospice på Lidingö i framtiden

Lillebil Stuart, gruppledare Lidingöpartiet

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google