Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

"Skälen för att rösta bort majoriteten på Lidingö"

tisdag 9 september 2014 00:03

I juni beslöt kommunledningen M-FP-KD med stöd från S att förtäta Centrum/Torsvik med 1.000 nya bostäder samt fördubblade handelsytor. Detta är en del av Översiktsplanen som ligger till grund för en förtätning av Lidingö med 5.000 nya bostäder till år 2030.

Kommunledningens majoritet består idag av högavlönade kommunalråd från M-FP-KD, samt numera i samverkan med S, ”som vill bygga så mycket det bara går”.

Rädda Lidingö har tillsammans med en stor mängd Lidingöbor under två år försökt påverka den styrande majoriteten att stoppa denna bygghysteri som vi anser skulle totalt förstöra Lidingös särart som en grön trädgårdsstad i skärgården. Nu har detta blivit en viktig valfråga och endast din röst på rätt partier/personer kan stoppa detta vansinne.

Här vill jag precisera vår kritik mot majoritetens förslag samt dess hantering av byggfrågorna.

I april förra året presenterade majoriteten sina fem planförslag för Centrum/Torsvik i ett omfattande material på 150 sidor, där utredningar och presentation kostat oss skattebetalare drygt 35 miljoner kr.

Fem framtidsbilder presenterades med 1.300 – 2.800 nya bostäder i C/T. Nu säger M-FP-KD att de aldrig stått bakom ett förslag på 2.800 bostäder – varför lade man då ner alla dessa miljoner för att ta fram sådana förslag i onödan?

Många förslag i planförslaget var dessutom orealistiska och illa underbyggda: Ska Stadshuset rivas? Ska det byggas en tunnel till miljardkostnader? Ska kullen med Wallenbergmonumentet tas bort? Presentationen av planen var dessutom manipulativ med sina soliga, luftiga bilder som på inget rättvisande sätt visar hur verkligenheten kommer att bli.

Under ett samråd 15 april – 16 juni 2013 fick Lidingöborna lämna sina synpunkter. Flertalet av de 2.360 som yttrat sig var negativa till utbygganden. Detta försökte man delvis dölja genom att ”felsortera” minst 200 negativa synpunkter till en nyskapad kategori: ”har inte yttrat sig om framtidsbilderna”. Rädda Lidingö avslöjade detta vilket uppmärksammades både av dagstidningar och TV. Paul L valde då den 16/6 i kommunfullmäktige att anklaga Rädda Lidingö för att syssla med processfascism.

Eftersom samrådsresultatet visade att Lidingöborna var negativa till C/T-förslaget så bekostade Moderaterna en egen Demoskop-undersökning, som enligt dem visar att Lidingöborna är positiva till expansionsplanerna. Frågorna och svaren hemlighålls dock än idag – trots påtryckningar om att sådant material borde vara offentlig handling då de styrande gång på gång hänvisar till dess resultat.

Det går inte att lita på majoritetens uttalanden. I ett pressmeddelande (11/9 -13) med rubriken ”Ingen bebyggelse på Torsviksberget M-FP-KD” backar Kommunalrådet Paul Lindquist och får stor publicitet, men i ett Särskilt Yttrande från M och FP till det s.k. Inriktningsbeslutet (27/11) vill kommunalråden Paul Lindquist M och Torsten Engevik FP ”gå vidare med de i programsamrådet föreslagna tre punkthusen på Torsvikssvängens nordvästra del.”

I valpropaganda och i media framställer både M, FP och KD sina förslag som småskaliga samtidigt som de försöker marknadsföra sig som partier som ”de som vill bevara Lidingö grönt”. Att tala om småskalighet och bevarandet av grönområden/grönytor är grov falsk marknadsföring och vilseleder väljarna.

Vidare uppges att endast 0,1 ha grönyta (1.000 kvm) tas i anspråk för denna stora utbyggnad, vilket är ren lögn. Endast då man bebygger ytor större än 5.000 kvm anser de styrande att en grönyta försvinner.

Oavsett var på Lidingö man bor så kommer detta att leda till trafikkaos, bilköer, trängsel, buller, byggdamm, sprängning och tunga transporter. Dessutom minskade grönytor, förfulning och vantrivsel. Under tiden tvingas dessutom drabbade Lidingöbor bo på en byggarbetsplats; de äldre under resten av sina liv, de yngre under hela sin barndom.

Risken för höjda skatter är som alltid påtaglig vid så stora projekt. Innan något ens påbörjats så har vissa kontor på stadshuset redan vuxit onormalt mycket, både med personal och andra kostnader. Allt för mycket energi och skattemedel läggs på dessa expansionsprojekt och områden som skola, fritid, kultur, idrott, äldreomsorg etc. blir lidande.

Lidingö är redan Sveriges 5:e och Stockholmsregionens 4:e folktätaste kommun och det är en ö, med en enda broförbindelse till fastlandet. Anser du ändå att Lidingö bör växa snabbt så ska du i kommunalvalet rösta på M, FP, KD, S eller MP. (MP vill förtäta ännu värre, med 8.000 nya bostäder).

Om du INTE VILL uppleva den kraftiga förtätningen och allt det negativa den medför rösta i kommunalvalet på Lidingöpartiet eller Lidingöcentern. Om du ”måste” rösta på Moderaterna, så kryssa för Hans Barje som står för en något försiktigare utbyggnad än vad M tidigare presenterat, vilket han deklarerade vi vårt möte förra veckan.

Du behöver inte rösta på samma parti lokalt på Lidingö som du gör centralt i Sverige eller i Stockholms län.

Men utnyttja din demokratiska rätt att rösta!

Tack till dig och alla 1000-tals personer som hjälpt oss att Rädda Lidingö!

Björn Tarras-Wahlberg
Ordförande
Partipolitiskt Oberoende Aktionsgruppen
Rädda Lidingö – Bevara Trädgårdsstaden
www.RäddaLidingö.nu

Dela "Skälen för att rösta bort majoriteten på Lidingö"

Kommentarer

Thomas Wingstedt 2014-09-11 02:04

Kan bara instämma med Allan Ekström när han säger:“Tack Björn Tarras-Wahlberg”. Mycket utförligt och sakligt inlägg av BTW.
Thomas Wingstedt, Lidingöpartiet

Allan Ekström 2014-09-09 18:19

Tack Björn Tarras-Wahlberg

Björn Tarras-Wahlberg har verkligen förmått Lidingöborna att gå man ur huse för att försvara vår ö mot ohejdad känslokall exploatering. Stadshusets målmedvetna strävanden att bebygga i första hand Centrum/Torsvik på ett massivt sätt tog sig som bekant uttryck i framläggandet av fem planförslag med bostäder i spannet 1 300 – 2 800 lägenheter. I sin artikel beskriver Björn det anmärkningsvärda händelseförloppet och tecknar en otäck bild av vad planerna konkret innebar i fråga om antalet byggnader och inverkan på miljö och livskvalitet.

Reaktionen blev våldsam men för att på ett omisskännligt sätt bjuda motstånd krävdes en samlande kraft. Här kom Björn med sin förmåga att spela en helt avgörande roll. Genom att bilda aktionsgruppen RÄDDA LIDINGÖ skapade han ett forum, som på ett slagkraftigt och upplysande sätt kunde beskriva förslagens konsekvenser, som inte heller fullt ut framgick av det tillgängliga materialet. Verktygen var enkla och talande bilder och kartor som underlag för ett antal opinionsmöten och flygblad. Lidingöbornas gensvar har känts hoppingivande.

Å alla deras vägnar vilkas talan Björn fört vill jag – som hade möjlighet att på 1970-talet medverka i att spräcka Moderaternas dåvarande planer på en ökning av folkmängden till cirka 75 000 personer(!) – framföra ett uppriktigt tack med den förhoppningen att lokalvalet får det resultat som på ett övertygande sätt uttrycks i hans artikel.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google