Väder Lidingö

Lidingö tisdag 21 mars 2023 v. 12

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

Stockholmsregionen behöver ansvarsfullt bostadsbyggande

måndag 4 augusti 2014 10:29

Det är glädjande nog många som vill leva och verka i Stockholmsområdet. Befolkningen ökar med cirka 35 000 personer varje år. För att klara detta behövs en hög byggtakt i hela länet under många år samtidigt som åtgärder vidtas för att befintliga bostäder ska användas på bästa sätt. Målet är att det ska finnas något för alla i olika skeden i livet – villor, radhus, små och stora lägenheter, hyres- och bostadsrätter liksom student- och seniorboenden.

Den stora utbyggnad som behövs måste dock förenas med att värna och utveckla Stockholmsregionen som levande och grön med hög livskvalitet, ren luft och friskt vatten. Byggandet av bostäderbehöver vara långsiktigt hållbart miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Utgångspunkten är att varje nytt projekt ska öka livskvaliteten. Med rätt planering blir nya bostäder energieffektivare än gamla och nya trafiklösningar till dessa bostadsområden miljösmartare än gamla.

Även om den genomsnittliga miljöbelastningen är låg i en storstadsregion blir de absoluta talen snabbt stora. Ökad återvinning av avfall kan därför ge avsevärda miljövinster. Även vad gäller grovsopor finns skäl att förenkla för hushållen genom att öka utbudet av mobil upphämtning, vilket underlättar för dem som saknar tillgång till bil.

Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen har dessbättre tagit fart och är nu uppe på nivåer vi inte sett de senaste tjugo åren. Även Lidingö bidrar aktivt med en rad projekt såsom Dalénum, Centrum-Torsvik, Rudboda centrum och Högsätra-Bergsätra. Vägen från idé till inflyttningsklar bostad är i dag emellertid lång och krånglig eftersom det går att överklaga många gånger till olika rättsinstanser. Vi behöver korta dessa tider, bland annat genom att ta bort ett led i överklagandeprocessen – länsstyrelsens prövning.

Mer av all den mark som är lämplig att bygga på bör få användas till detta. Dagens rigida regler kring exempelvis buller behöver vägas mot behovet av bostäder. Strandskyddsbestämmelserna behöver ses över så att de fortsatt ger allmänheten tillgång till stränder och skyddar unik natur men i mindre grad förhindrar byggande som inte hotar dessa värden. I skärgården skulle förändrade bestämmelser kunna öka handlingsfriheten för de boende och öka attraktionskraften för besöksnäringarna och friluftslivet.

Bostäder bör byggas så att de boende får god tillgång till kollektivtrafik, grönområden och parker. Vi moderater vill att nya bostäder planeras tillsammans med utbyggd infrastruktur. Genom att bygga samman kommundelar såsom vi avser att göra i Centrum-Torsvik kan nya stråk med möjlighet till handel och fler bostäder skapas.

Istället för att ta nya grönområden i anspråk vill vi moderater utveckla befintliga bostadsområden. Genom förtätning och blandade verksamheter blir områdena mer levande på fler tider på dygnet. Förutom att servicen blir bättre blir det också tryggare när fler personer är i rörelse. Med en klok och väl avvägd förtätning kan vi slå inte mindre än tre flugor i en smäll – minska bostadsbristen, förbättra befintliga bostadsområden och värna grönområdena. Det är klok och ansvarsfull politik.

Paul Lindquist (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Landstingskandidat

Dela Stockholmsregionen behöver ansvarsfullt bostadsbyggande

Kommentarer

Göran Tegnér, V ordf (FP) i Tekn.nämnden 2014-09-01 09:36

Svar till Martin

Jo det är seriöst.
SL hävdar att ett spår räcker. On dom skulle ändra sjg kl fem i tolv och vill ha dubbelspår, då blir det dubbelspår som landstinget då får bekosta.

Att separeta fotgängare och cyklister är skälvklart.
Vi ska även prioritera gång och cykel. Cyklandet över Lidingöbron har ökat med 70 % sedan 1990 och bron ska hålla och räcka till för resandeutvecklingen i 120 år.

Vi behöver vidare separera höghastighetscyklister från de mer långsamma cyklisterna – av trafiksäkerhetsskäl.

Och då blir det sex körfält för gång och cykel.
Så det är seriöst!

Martin Kolk 2014-08-31 20:37

6 filer för gående/cycklande, och 1 spår för lidingöbanan känns ju inte riktigt seriöst…

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-08-19 22:42

Roland,

1. Självklart har matbutikerna på ön påverkats av de två stora matlådorna och butiker kommer att påverka centrums utveckling. Ett mer varierat utbud tror jag alla önskar. Det blir lite fantasilöst med 3 Miyabi och 2 Synsam. Men lösningen på detta är inte 1000 nya bostäder i centrum/Torsvik och inte heller Stadium, Clas Ohlson och Åhlens. Jag tror att Lidingöborna förväntar sig mer än att vi kopierar dessa charmlösa shoppingcentran som breder ut sig som bakterier i Sverige och slukar det mesta av det som en gång var små mysiga centrum.

2. Centrum behöver framför allt utvecklas kvalitativt och speciellt för föräldrar med små barn som tycker att det är jobbigt att åka till Stockholm. Ungdomar däremot kommer inte att välja Lidingö framför innerstan för shopping; däremot vill de ungdomar jag pratat med att Lidingö inklusive centrum ska stå för lugnet när man kommer hem till ön. Valfrihet absolut – och det finns nu. Storstad för dem som vill och en Skön Grön Ö för dem som önskar det. Om utvecklingen får fortsätta på det sätt som alliansen och S vill, då kommer det snart inte finnas någon valfrihet kvar. Allt blir tät stad.

3. Stadshusparkeringen är ingen grönyta, håller med – det är ett utmärkt ställe för exploatering med parkering under jord. Gräsmattan bakom Jernet är däremot en uppskattad grönyta som inte bör bebyggas. Och att höja den nyligen renoverade Hästskojarparken för att ta bort en planfri korsning så att barn måste korsa Lejonvägen, är totalt idiotiskt och slöseri med skattebetalarnas pengar.

4. Det skapas mindre lägenheter idag bara ett stenkast från Lidingö Centrum, utan minsta förtätning, utan att några grönområden tas i anspråk. Stora villor görs nämligen om till bostadsrätter för 3 familjer.

5. Du har nog missat min poäng. På Paul lät det som att centrum skulle förtätas för att människorna där skulle få det bättre i form av aktivitet dygnet runt, service och trygghet. Min tanke var då att det är väl bäst att förtäta de mest glesbebyggda villaområdena först, eftersom de människorna måste må hemskt dåligt med tanke på att de ännu mer än Torsviksborna saknar service, trygghet och dygnetruntaktivitet in på husknuten.

Är din lönsamhet bra? Vad är problemet? Är den inte bra? Kanske är det enligt den fria konkurrensens alla regler inte mer än rätt att nya och bättre butiker får chansen. Det är helt fel att motivet för att bygga 1000 bostäder i centrum ska vara att öka ditt kundunderlag.

Visst skonar vi en massa stora grönområden i Sticklinge, Brevik och Elfvik om man förtätar i Torsvik och visst är det bra. Men en kommun måste ta hänsyn till alla sina invånare och det bor folk i centrum, Torsvik, Herserud och Hersby. Detta var från början ett bostadsområde och är även idag huvudsakligen ett bostadsområde och inte ett shoppingcentrum.

Utveckla centrum, självklart – men varsamt, främst kvalitativt och med största hänsyn till de som redan bor där.

Anders Wennberg 2014-08-19 22:27

Roland, en fråga:

Skall handlarna vara till för Lidingöborna, eller är Lidingöborna till för handlarna?

Självklart skall båda leva i en god symbios, men att maximera antalet lägenheter bara för att säkerställa att handlarna klarar sig i konkurrens med nya butiker i Värtahamnen känns tveksamt. Det normala vore snarare att handlarna anpassar sig för de förutsättningar som finns och följa marknadsekonomins spelregler som ibland kräver anpassning, förnyelse, skärpa, innovation och i vissa fall utslagning?

Anders

Johan Mähler 2014-08-19 19:30

Roland Rothman,

Jag håller helt med dig om att en levande stadskärna är önskvärd. Jag är övertygad om att nästan alla Lidingöbor ställer upp på det.

Låt mig då fråga dig. Vad är det som hindrar dig och övriga handlare att skapa en levande stadskärna idag?

Så länge du inte presenterar bevis om motsatsen har jag svårt att tro att det beror på lönsamhetsproblem och sviktande kundunderlag.

Du och moderaterna trummar ut budskapet om att Lidingö Centrum är döende. Ingen av er presenterar några siffror som pekar i den riktningen. När jag ser mig omkring i Lidingö Centrum kan jag konstatera att det är en låg omsättning på affärslokalerna vilket skulle kunna tyda på att butikerna är välmående och lönsamma idag (motbevisa mig gärna om du har siffror som pekar åt ett annat håll). Om det stämmer att affärsverksamheterna i Centrum är välmående och lönsamma så rimmar det illa med ditt och moderaternas budskap om att centrum är döende.

Du och moderaterna får helt enkelt presentera siffror som stödjer era argument. Annars ligger det nära till hands att dra slutsatsen att det finns andra drivkrafter som ligger bakom ropen om en förtätning av Lidingö.

Elisabeth Akerman 2014-08-19 17:54

Ca 1000 nya bostäder i det lilla Torsvik är inget fösiktigt, ansvarsfullt byggande. Det är enbart ett ansvarslöst, mastodont byggande på gränsen till hysteri. Lidingöpolitiker har drabbats av en masspsykos. Det är snart det enda som angår dem. Skolan, sjukvården, äldrevården, kultur; snart är alla andra verksamhetsområden som kommunen ansvarar för oviktiga.
Rösta på partier som kan stoppa denna denna utveckling.

Roland Rothman 2014-08-19 15:18

Pia

Alla har rätt till en åsikt, men vill bara ge en nyans på dina ur luften tagna påståenden.

1.Utvecklingen av Lidingö Centrum har inget att göra med att en matbutik nyligen stängt. Det troliga är en stagnerande omsättning och ökade kostnader, möjligtvis kan det påverkas av att vi idag ( utanför centrum) har 2 stora matlador samt ytterligare en på andra sidan bron. Men det är ju konkurrens man vill åt och ibland kommer ej lönsamma enheter få stänga.

2. Att en levande stadskärna med möjligheter för alla att träffas och umgås, skall ersättas med resor till Stockholms innerstad, tror jag varken unga, barnfamiljer samt äldre vill ha som enda alternativ. Valfrihet brukar fungera bäst.
3. Sällanköpshandel behöver ta hjälp av varandra för att överleva, då är en utveckling av stadskärnan nödvändigt. Ingen utveckling är lika med avveckling.
4. Stadshusparkeringen kan inte betraktas som grönyta, inte heller Stockholmsvägen i mina ögon, och alla vill vi väl se en överdäckning vid Torsviks Torg. Dessutom, människor ovan jord och bilar under jord, det känns bra.
5. Boende för ungdomar och äldre, visst vore det bra att kunna välja, alla har inte möjlighet att flytta till innerstan för att ¨uppleva pulsen¨ många vill nog bo på Lidingö redan nu oavsett ålder. Dessutom när villan blir för stor eller arbetsbördan för tung, skall man då tvingas från ön bara för att det inte erbjuds boende med närservice.
6. Nej att förtäta villaområden bidrar inte eller är inte den enda förutsättningen för handel.

En väl fungerande stadskärna är en förutsättning för att vi skall kunna ha en levande ö, kultur, restauranger, handel, arbetsplatser, dagis, skolor, människor, mötesplatser, unga, gamla, barn. Ja alla behövs i en levande stad och med tanke på miljö så är en förtätning i Centrum/Torsvik ett mycket bra alternativ.

Roland Rothman
Ordförande Lidngö Centrums Företagarförening

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-08-19 12:24

Fortfarande inget svar från Paul L?

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-08-08 11:30

Göran,

visst får du fråga och älta om samma sak som du beskrivit i tidigare inlägg, men nu frågade jag Paul – och dessutom var frågan specifik och du har inte heller svarat på min fråga: Gäller det generellt för alla Lidingöbor att livskvalitén ökar om ett område blir mer levande, fler timmar på dygnet och att servicen ökar och hur ser Paul/ni på detta i förhållande till alla som bor i rena villaområden nära de stora grönområdena?

Är det så att dessa områden behöver förtätas för att bli mer levande dygnet runt och för att det ska löna sig för fler butiker att slå upp sina dörrar där? Eller är det så att den nödvändiga förtätningen för att få ökad service i Lidingö Centrum är till för att dessa människor ska slippa åka till Stockholm, men att denna förtätning sker utan hänsyn till att det faktiskt redan bor en massa människor i Centrum/Torsvik som inte har en villa nära ett tyst område att dra sig tillbaka till?

Dessutom är det nog så att ju mer verksamhet som koncentreras kring Lidingö Centrum, desto mer drabbade blir andra centra runt om på Lidingö. Det har redan skett då lokala mataffärer tvingats lägga ner.

Vi på Lidingö borde istället se till att värna om den unika miljö vi har med fördelen av att kunna bo nära grönska och ändå kunna ta del av all den service som centrala Stockholm erbjuder oss. Det är viktigt att det även i Stockholmsregionen finns olika slags miljöer som tilltalar olika människor i olika stadier i livet. Många ungdomar flyttar från Lidingö för att uppleva storstadslivet och dess puls, men söker sig tillbaka till Lidingö när de bildat familj för att barnen ska få uppleva den trygga, gröna miljö som finns här. Att sakta men enträget utan slut förtäta Lidingö mer och mer för varje år som går håller inte i längden. Då blir det tillslut ingen skillnad på Lidingö och resten av centrala Stockholm.

Göran Tegnér, V Ordf. (FP) i Tekn. Nämnden 2014-08-08 09:53

Svar till Pia Signell

Även om du ställde frågan till Paul Lindqvist, kan jag inte låta bli att kommentera ditt inlägg.
Du nämnde stadsdelscentrum som Brevik, och ni inom Lidingöpartiet verkar vara emot all slags förtätning… dvs även ”ansvarsfullt byggande”.

Jag och min familj flyttade in till Killinge år 1977 och har sedan dess haft Käppala – Brevik som vårt närcentrum, där vi handlar allt lokalt – så långt möjligt.

På slutet av 1970-talet fanns i vårt närområdescentrum: postkontor, bank, tandläkare, järnaffär, frisör, distriktssköterska, bibliotek, bageri och radio/TV-affär, förutom livsmedelsaffärer. Jag har säkert glömt några. Nu är det mesta borta förutom två livsmedelsaffärer och en frisör. En restaurang och några snabbmatställen har tillkommit.

Orsak: stordriftsfördelar, dvs lägre styckkostnader vid större volymer i kombination med stigande arbetskraftskostnader medför, tyvärr, att handeln koncentreras till större områden med större kundunderlag. Detta slår mot de mindre lokala stadsdelscentra, vilket medför att kunderna måste åka längre bort till stadscentra eller till Stockholms City eller till externa perifert belägna köpcentra utan bra kollektivtrafik för att tillgodose sina inköpsbehov.

Risken är överhängande att även livsmedelsbutiker tvingas slå igen om inte kundunderlaget förstärks i våra stadsdelscentrum. Ett sätt att möta och motverka denna trend är att förtäta stadsdelscentrum genom att plussa på kundunderlaget genom en viss förtätning.

I Brevik har majoriteten låtit bygga 12 nya hyreslägenheter i tvåplanshus. I de ursprungliga planerna skulle det ha blivit ett 30-tal lägenheter. Detta är ett (blygsamt) exempel på en förtätning.

I den nu antagna Översiktsplanen anges det en strategi för försiktiga förtätningar i våra stadsdelscentra, som Näset, Rudboda, Högsätra, Larsberg, Brevik och Käppala.

Det är så typiskt av Lidingöpartiet att skrämmas med 7-våningshus i stadsdelarna, när vi inom majoriteten planerar för en genomsnittlig våningshöjd på 4-våningar i Lidingö Centrum. Ni ropar ’vargen kommer’ för i stort sett vartenda nytillskott av bebyggelse…

Alternativet är att utan förtätning blir det ingen lokal service och utan lokal service tvingas alla vi som bor ute i stadsdelarna att färdas till större och mer centralt belägna centrumanläggningar. Detta betyder mera bilresor, mera buller, mera trafikolyckor, sämre miljö och dyrare transportkostnader för hushållen. Men detta är ingenting som bekymrar er i Lidingöpartiet.

Vi inom folkpartiet står bakom Översiktsplanen och är för en måttfull förtätning i våra stadsdelscentrum, med syftet att bereda plats för att våra barn och barnbarn i närtid och framtid ska kunna få chansen att bo på Lidingö och till och med nära sina åldrande föräldrar, och med syftet att förstärka den lokala servicen med ett större kundunderlag, och med syftet att minimera eljest onödigt långa transporter för miljöns skull.

Henrik Åkermark 2014-08-05 10:57

Tycker att Paul en mycket bra beskrivning av hur säkert de allra flesta av oss på Lidingö vill att staden och ön skall utvecklas.
Dvs en utveckling med ett balanserat byggande för att gynna oss Lidingöbor och för att samtidigt bidra till en sund utveckling av Stockholmsregionen.
Trodde att den mycket intensiva och givande debatten om Centrum/Torsvik hade gjort att det blivit klart att det inte alls är frågan om en “megautbyggnad”, utan en mycket balanserad utbyggnad med hänsyn till grönområden och inte minst alla innevånare.
Det är nu när vi kommer tillbaka till “det vanliga livet” dags att fokusera på hur byggandet skall ske och inte bara hur många lägenhetsenheter.
Som moderat fullmäktigekandidat är jag faktiskt stolt över hur den demokratiska processen kunnat påverka synen hos de politiska partierna och Lidingös ledande kommunalpolitiker.
Om Paul Lindqvist kan man tycka mycket, och det görs det också, men att komma med osakliga kommentarer till något av det mest balanserade och kloka som skrivits i den här frågan är nog att skjuta sig själv i foten.

Med sommarhälsningar

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-08-05 00:10

Jag har en fråga till dig Paul. Du säger att några av målen eller fördelarna med förtätning är att servicen blir bättre, att områdena blir mer levande fler tider på dygnet och att fler människor som är i rörelse ger en tryggare miljö. Hur resonerar du då när det gäller alla villaområden på Lidingö, t.ex. i Sticklinge, Rudboda och Brevik? Är dina och Moderaternas planer att förtäta även dessa villaområden med 7-våningshus och breda gator med butiker när Centrum/Torsvik är färdigförtätat? Med din logik måste ju de som bor i villaområdena idag lida av att de saknar service och att områdena inte är levande nog dygnet runt med människor i rörelse och fullt av aktiviteter? Eller kan det kanske vara så att de som bor i Sticklinge valt att bo där just för att det inte vill bo i en stad med aktiviteter dygnet runt, därför att de vill bo nära skog och natur? Kanske det till och med kan vara så att de flesta som bor på Lidingö, även i Centrum/Torsvik, har valt att göra det just för att de INTE gillar täta bostadsområden och dygnet-runt-liv som i en storstad. Lidingöpartiet tror det! Är det verkligen meningen att du som kommunalpolitiker på Lidingö i första hand ska driva regionalpolitik? Jag syftar då på rubriken. Vore intressant att få dina kommentarer kring detta och på hur du ser på att Lidingö redan är Stockholms läns fjärde mest tätbefolkade kommun bland länets 26 kommuner.

Anders Wennberg 2014-08-04 21:26

Paul!

Du föreslår att vi skall ta bort möjligheten att överklaga till Länsstyrelsen och på så sätt ge politikerna mer makt över byggpolitiken. Detta förutsätter att folket kan lita på politikerna, och att politikerna arbetar för folkets bästa och är ärliga.

Tyvärr tyder sammanställningen av samrådet då 100-tals svar sorterades felaktigt som “ej yttrat sig” inte på att man ärligt vill lyssna. Jag vet, vår egen BRFs yttrade sig tydligen inte om de fem framtidsbilderna trots att vi skrev:

“… vi tycker att samtliga fem förslag är för omfattande”

Jag gissar att vi använt fel ord, förslag istället för framtidsbilder – vem vet? Men det är tydligt att sammanställningen av samrådet var allt annat än ärlig!

Att du sedan kallar de som är besvikna att inskickade svar klassats som “ej yttrat sig” för processfascister är mycket anmärkningsvärt och upprörande! Det visar ett förakt mot folket och de boende i området.

Vidare, att det planeras ett tiovåningshus på en tomt som ägs din kollega Anette är också illa, och att det hamnar i första etappen trots att huset ligger bredvid den efterlängtade överdäckningen som hamnat i sista etappen.

Så Paul, givet detta, hur tror du att vi skulle kunna lita på att du kan leda ett balanserat sätt som visar respekt för de boende och områdets karaktär? Så länge vi saknar det förtroendet och du fäller uttalanden som processfascism så gör vi nog bäst i att låta Länsstyrelsen ha rätt att kontrollera bygget.

Anders

Johan Andersson 2014-08-04 18:04

Rösta bort de korrumperade moderaterna, var ansvarsfulla. Det finns borgerliga alternativ som fortfarande vill Lidingö väl. Paul Lindquist har förvisso lyckligtvis valt att lämna oss på Lidingö efter utgående mandattid. Var dock säkra på att de Moderater som blir kvar på listorna till fullmäktige kommer inte att sitta på mandat för dig som Lidingöbo. De sitter på stockholmsmoderaternas mandat. De kommer fortsätta gödsla byggherrar för personliga politiska mål och utfyllnad av egna fickor.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google