Väder Lidingö

Lidingö söndag 5 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

"Bygg Lidingö Centrum hållbart för framtiden"

söndag 25 mars 2018 15:46

För att Lidingö C ska kunna genomföras och överleva krävs att antalet bostäder är tillräckligt för att finansiera infrastrukturen, att centrum byggs ut med nya funktioner och att kommunikationerna förbättras. Så politiker: Ta ert ansvar och bygg det som är nödvändigt för genomförandet och för ett hållbart centrum. Det skriver Hans Lefvert, ordförande för Centrala Lidingö Villaägareförening.

Reflexioner efter mötet i Ansgarskyrkan i onsdagen den 20 mars om Lidingö Centrum.

För att Lidingö C ska kunna genomföras och överleva krävs att:

1. Antal bostäder är tillräckligt för att finansiera infrastrukturen för Lidingö C. Intäkterna från försäljningen av marken i Lidingö C ökar genom de byggrätter som beviljas.

2. Lidingö C byggs ut med nya funktioner som ger service och möjligheter till möten för Lidingöborna och som är anpassat till nya köpvanor och konkurrensen från utbudet i Norra Djurgårdsstaden.

3. Kommunikationerna måste förbättras så att alla Lidingöbor lätt kan nå Lidingö C genom att alla trafikflöden passerar Lidingö C. En dragning av Lidingöbanan genom Lidingö C ger en direktförbindelse från södra ön, och också en direkt regional koppling med Spårväg City, som alternativ/komplement till T-banan. Tvärförbindelserna på Lidingö förbättras genom omstigning mellan bussarna och Lidingöbanan i Lidingö C.

Stadsutveckling ska finansieras utan bidrag från skattebetalarna. För att göra detta möjligt måste Lidingö C med bostäder dimensioneras så att det kan byggas och överleva på sikt.

Intäkter fås genom Lidingö stads försäljning av mark/byggrätter och de värdeökningar som skapas genom förbättrade kommunikationer i centrum och utmed Lidingöbanan. Intäkter erhålls även genom utveckling av områden, när spåren flyttas till Södra Kungsvägen, t.ex. i anslutning till Baggeby station.

För att få fullt stöd från Landstinget med finansiering krävs fler bostäder än Lidingös planer. En delfinansiering liknande den för dubbelspåret på bron är mer realistisk. Landstinget har beräknat att en omläggning av Lidingöbanan ger 300 mkr i restidsnytta.

Det finns även stadsbidrag att få genom Stadsmiljöavtal.

På mötet framgick att huvuddelen av Lidingös politiker är positiva till en omdragning av Lidingöbanan genom centrum. Det är nu läge för att samarbeta så att projektet kan genomföras i närtid och i samband med centrumutbyggnaden i Lidingö C/Torsvik.

Lidingöborna vill ha ett småskaligt centrum, som kan utvecklas och överleva genom sin service, närhet och särart. Ta ert ansvar och bygg det som är nödvändigt för genomförandet och för ett hållbart centrum.

Hans Lefvert
Ordf. Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Dela "Bygg Lidingö Centrum hållbart för framtiden"

Kommentarer

Göran Tegnér (L) 2018-04-04 15:54

Svar till Pia Wieck ang. ”Bygg Lidingö Centrum hållbart för framtiden”

Pia Wieck skriver helt korrekt att det finns ”kommuner inom SL:s område som har betydligt färre resenärer på både buss och spårvagn än vad Lidingö har, men som har tätare turer”.

Ett sådant exempel är Nockebybanan i Stockholms stad. Jämför vi med Nockebybanan som hade 10 000 passagerare per dygn och i rusningstrafik går var sjätte minut så hade Lidingöbanan år 2016 ca 13 000 passagerare per dygn, d.v.s. 30 % fler resenärer. En uppenbar orättvisa.

Men sedan spårar Pia Wiecks argument ur rejält, när hon skriver: ”Att tro att det bara handlar om att justera antalet bostäder är att förenkla det hela”.

Hans Lefvert har formulerat detta glasklart: ”För att Lidingö C ska kunna genomföras och överleva krävs att antal bostäder är tillräckligt för att finansiera infrastrukturen för Lidingö C. Intäkterna från försäljningen av marken i Lidingö C ökar genom de byggrätter som beviljas. Kommunikationerna måste förbättras så att alla Lidingöbor lätt kan nå Lidingö C genom att alla trafikflöden passerar Lidingö C”.

Men i stället för att förenkla det hela ska jag komplicera det hela en smula.

Det går inte att hoppa bock över detta, som Pia Wieck och Lidingöpartiet försöker göra. Det är rent och skärt önsketänkande.

Men nu till komplikationerna. Det finns minst två verkligheter: den reella och den politiska.

Den reella verkligheten är att centrala Lidingö redan idag har tre trängselproblem: överfulla bussar mellan Centrum och Ropsten och överfulla spårvagnar långt utanför AGA in mot stan under rusningstid, samt fullbelagda parkeringar i Lidingö Centrum. Och allt detta redan vid dagens antal invånare och bostäder.

Detta har vi liberaler och en del andra försökt att påtala för landstinget i många år. Gensvaret från landstinget är inte helt hundraprocentigt, om jag så säger.

Och det beror på den andra verkligheten - den politiska. Landstinget investerar i ny kollektivtrafik, typ spårtrafik, mest i de kommuner som bygger mest. Även landstingets satsningar på busstrafik visar samma mönster. Lidingö blir utan några väsentliga bussförbättringar.

Sett över en 26-årsperiod 2006 – 2030 bygger Lidingö och Danderyd ungefär hälften så många bostäder som den genomsnittliga kommunen i länet, 20 % av 2015 års bostadsbestånd, mot 41 % för snittet. När det gäller kollektivtrafikinvesteringar får Lidingö nöja sig med 23.000 kr per invånare. Medelvärdet bland länets kommuner ligger på 64.000 kr per invånare, eller närmare tre gånger så mycket som Lidingö erhåller.

Orsaken är med hög sannolikhet att Lidingö bygger färre antal bostäder än övriga kommuner både i förhållande till folkmängd och till bostadsbeståndet.

Det gäller att undvika att förfalla till ett romantiskt önsketänkande, och hoppas på att Lidingö ska få en väsentligt bättre kollektivtrafik utan flera lägenheter.

Om Lidingö skulle fullfölja det redan antagna bostadsförsörjningsprogrammet från år 2015 då skulle bostadsbyggandet uppgå till 4.100 lägenheter under hela 26-årsperioden 2006 – 2030. En statistisk analys av sambandet mellan bostadsbyggandet och investeringarna i spårtrafiken i länets kommuner visar att detta då motsvarar investeringar på 1,1 miljarder kronor.

Lidingö har genom Lidingöbanan och Lidingös andel av spårvägsdepån hittills fått precis så mycket i investeringar av landstinget. Nu tillkommer även dubbelspår på bron och två nya vagnar. Sambandet ser ut så att för varje 1000-tal fler lägenheter som byggs resulterar detta i mellan 200 och 350 miljoner kronor i kollektivtrafikinvesteringar. Så ser den politiska verkligheten ut.

Den nuvarande majoriteten vill numera inte ens fullfölja det redan beslutade bostadsförsörjningsprogrammet. Då lär det inte heller bli några mer betydande investeringar i kollektivtrafiken på Lidingö heller.

Den politiska verkligheten är den nuvarande majoritetens värsta fiende. Deras strutspolitik kommer inte att bli framgångsrik.

Pia Wieck (LP) 2018-04-03 14:18

Att utveckla centrum ska självklart ske i harmoni med infrastrukturen, både ekonomiskt och fysiskt. Att tro att det bara handlar om att justera antalet bostäder är att förenkla det hela. Det finns kommuner inom SL's område som har betydligt färre resenärer på både buss och spårvagn än vad Lidingö har, men som har tätare turer. Så att vi byggt fler bostäder än dessa kommuner och har fler resenärer har uppenbarligen inte hittills lett till att vi fått motsvarande förbättring av kollektivtrafiken. Omdragningen av Lidingöbanan ligger inte i Landstingets intresse just nu - oavsett hur mycket bostäder vi erbjuder. Marken runt Lidingö centrum som diskuteras för ny bebyggelse har inte enbart Lidingö stad som ägare. Dvs. staden får inte betalt för allt som byggs. Det finns begränsningar i nuvarande detaljplan gällande antalet parkeringsplatser. Det påverkar hur många bostäder man kan bygga. Det finns även en gräns för hur mycket mer trafik Lidingö tål. Redan idag, innan Dalénum, Larsberg, Högsätra är utbyggt, så är det t.ex. långa köer på eftermiddagarna på Läroverksvägen. Konkurrensen från Norra Djurgårdsstaden är inte det största hotet mot handeln. Näthandeln är det vi måste ta hänsyn till när vi utvecklar Lidingö C. Den gör att man faktiskt aldrig behöver åka över vattnet för att handla sällanvaror. Oavsett om alla sällanvarubutiker skulle stänga på Lidingö. Det är en framtid vi måste ta hänsyn till. Att tro att det främst handlar om att reglera antalet lägenheter är som sagt en förenkling. Men vi kan genom att föra de diskussioner vi gjort, komma fram till bättre lösningar, som är hållbart för hela Lidingös infrastruktur, som optimerar kvm boyta per parkeringsplats, som tar hänsyn till framtidens handel och som tilltalar de flesta Lidingöbor, dvs. de som faktiskt flyttat hit för att de uppskattar den charmiga, småskaliga bebyggelse som ofta finns på ön.

Daniel Moius 2018-03-30 17:46

1. Alla önskar vi ett Lidingö centrum som är småskaligt - men som har ett bra utbud av handel, restuaranger och nöjen. Vårt centrum ska vara livskraftigt och medföra att vi ska slippa behöva färdas till andra ställen för kunna göra våra inköp.

2. De flesta av oss önskar en lösning där Lidingöbanan har en sträckning förbi centrum.

3. Få av oss önskar betala för detta genom skattesedeln som innebär att andra satsningar uteblir alternativt att skatten får höjas.

4. = bygg så många bostäder som behövs för att finansiera ett bra centrum och ny dragning av Lidingöbanan. Hur ska ekvationen annars gå ihop?

5. Alla av oss - allt annat lika - önskar en låg/lägre kommunalskatt. Fler boende i Lidingö centrum ger bättre skatteunderlag och därmed bättre ekonomi för kommunen. Detta gäller i synnerhet om de bostäder som byggs är bostadsrätter.

Vad är alternativet? Det är väl fullständigt självklart att det måste byggas så många bostäder att det nya centrumet kan finaniseras!!

Staffan Anderberg 2018-03-26 22:25

Henrik, du brukar ju ha ganska kloka inlägg, men att klassa meningsutbyte om Lidingös framtid som ”tjafs” accepterar jag inte. Det du kallar tjafs är ju ett utbyte av olika åsikter om hur Lidingö bör utvecklas på sikt. Vi tycker alla väldigt olika i denna fråga, men vi måste få fram en linje som flertalet ställer upp på.

Det tog uppemot 40 år för att få fram det centrum som vi nu har, så det är inte gjort i en handvändning att komma på nästa steg i utvecklingen av de centrala delarna av Lidingö. Härtill krävs det tålamod och lyhördhet, men även en kraftfull ledning. Förhpppningsvis resulterar det kommande kommunalvalet i att vi får en sådan.

Henrik Åkermark 2018-03-26 20:27

Jag är övertygad om att vi alla, oberoende av partifärg, vill att Lidingö skall utvecklas och inte stagnera.
Vi vill säkert också att Lidingö skall vara välkomnande för alla som bor här.
Men då uppstår problemen och då fastnar vi i argumentering för eller mot byggande, Lidingöbanan till centrum eller inte, Tunnelbana och så vidare.
Det är dags att stoppa upp och inse att om vi inte kan komma fram till hur vi vill att Lidingö skall se ut om 5, 10, 20 eller fler år, då fortsätter "tjafset" (förlåt att jag använder det uttrycket, men det har blivit mycket av det)
Vad jag vill ha sagt är alltså att vi måste ha en bred uppslutning kring hur vi vill att Lidingö skall se ut i framtiden, även på lite längre sikt.
Helt enkelt ha en vision följt av en strategi och en plan hur vi skall komma dit.
Har vi inte det kommer alla att få lida av det.
Vi skall undvika att ställa grupper mot varandra och vi skall vara mycket öppna för och inse att företagandet inte står i motsatsförhållande till annat på ön utan är en förutsättning för en sund och positiv utveckling.

Hans Lefvert 2018-03-26 11:29

I kommentarerna får man intrycket av att jag skulle förespråka ett ”storstadsgetto” med trafikproblem.

Vad jag skriver är att centrum ska vara småskaligt som det vi redan har med bostäder.
Det måste dock vara tillräckligt många bostäder annars måste Lidingöborna betala för infrastrukturen, som Lidingö Stad står för.

Om inget görs år trafiken i centrum blir det just trafikkaos i framtiden. Bussarna går fulla redan idag.
Då vi redan har satsat på Lidingöbanan och en ny bro, är det naturligt att Lidingöbanan går genom centrum där trafikbehovet redan finns och ökar med ett större centrum. Med Spårväg City kommer då centrum bli Lidingös naturliga trafiknod, där all trafik samlas, även från södra ön.

Christina Rosenquist 2018-03-26 09:50

Svar till Olof Rahlen.
Jag tror inte det är produktivt att låta Lidingö stagnera och att det skulle bli ett storstadsgetto är alltför långsökt med tanke på bron och läget i övrigt. Emellertid tror jag att du har många Lidingöbor med dig i dina tankar om "Hälsans ö", en devis som är helt relevant. Lidingös natur och kultur ska vi vara rädda om.

Karin Wallgren 2018-03-26 08:59

Instämmer till fullo med Olov Rahlén i hans inlägg. Bygg hållbart är lika med håll igen alla storvulna ambitioner på att vi ska mäta oss med många andra kommuner. Utgå från de faktiska förutsättningarna. Och låt den nyligen renoverade Lidingöbanan förbli i sin nuvarande sträckning. Den har inget att göra i Lidingö Centrum. Vi vill inte ha ett kaoscentrum. Ett skräckscenario vore ett centrum med t-bana och bussar och trafikanter i en allt trängre gatumiljö. Kommunikationsfrågan får lösas steg för steg. Hur går det med Spårväg City?!

När nu så mycket har byggts i Dalénum är det under all kritik att parkeringsfrågan inte har fått en acceptabel lösning både för de boende och för besökare.

Anders Bergstedt 2018-03-26 07:32

Alla problem hade varit lösta om Lidingö ensidigt svarat för dragning av tunnelbanan till Stadshuset ! Snålheten bedrog visheten !

Olov Rahlén 2018-03-25 16:43

Ju mindre det byggs här, ju bättre är det för de boende på Lidingö.
Varför skall vi förstöra det som återstår av den fina miljön här på "hälsans ö"? Förvandla inte Lidingö till ett nytt storstadsgetto, det finns redan för många.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google