Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingö Idrottsråds sju frågor till öns politiker

fredag 31 augusti 2018 14:03

Uppdaterad. Lidingö Idrottsråd, som bildades 2010, har ställt sju frågor till Lidingös politiska partier inför valet den 9 september. Ett parti har inte lämnat några svar, Socialdemokraterna. Idrottsrådets ordförande Ingegerd Wik har gjort en sammanfattning av partiernas svar. Den sammanställningen visas först. Den som vill läsa partiernas hela svar hittar dessa under sammanställningen.

Sammanfattning av svaren från de politiska partierna kring idrott på Lidingö. Fullständiga svar hittar ni längre ned, under sammanfattningen.

Idrottsföreningarna på Lidingö samverkar genom Lidingö Idrottsråd och vi vill nu, inför valet, veta hur ert parti ser på följande frågor för Lidingös del:
1. Vilka är de konkreta satsningarna på idrott ni vill göra under kommande mandatperiod? Vad är viktigast?

I stort sett alla partier vill satsa på Vallen, Högsätraområdet och en ny simhall, flera nämner även fortsatt utveckling av Ekholmsnäsområdet. Övriga områden som någon/ några säger sig vilja satsa på är:
 Spontanidrotten (Centerpartiet, Liberalerna)
 Utvärdera fritidsbuss för tvärförbindelser på ön så att man lättare når aktiviteter (Centerpartiet, Miljöpartiet)
 Öka bidrag till föreningar (Centerpartiet, Vänsterpartiet)
 Utveckla samarbetet med Bosön (Centerpartiet)
 Införa ett sökbart stöd till unga med begränsade resurser för att kunna delta i föreningslivet (Centerpartiet)
 Lösning för det tillfälliga bygglovet för Danica (Moderaterna)
 Utreda hur vi får in fler fysiska timmar i skolan (Lidingöpartiet)

2. Hur ser ni på investeringsplanen för anläggningar och dess innehåll? Är det en bra plan eller bör den innehålla mer eller mindre satsningar? I så fall vad och hur mycket mer eller mindre?
 Det saknas en plan idag, men borde finnas (Kristdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna)
 Underhåll och nybyggnation är eftersatt (Liberalerna)
 I samband med utredningen av Högsätra vill vi se över samtliga anläggningar som står inför utveckling (Lidingöpartiet)
 Ingen åsikt annat än det vi skriver under punkt 1 (Miljöpartiet)
 Framförallt borde det gå snabbare (Vänsterpartiet)
 SD är nya i kommunen och inte så insatta (Sverigedemokraterna)


3. Vad är er syn på att privata aktörer eller föreningar bygger och /eller sköter driften av idrottsanläggningar i kommunen? Vad är fördelar/nackdelar jämfört med kommunal regi?
 Positivt, kommunen bör bistå med borgen till föreningar som bygger
(Kristdemokraterna)
 Beroende på vilken typ av anläggning, ibland är det bäst med föreningar, ibland med kommunen. (Centerpartiet)
 Positiva till privata eller föreningarnas investeringar och drift. Dock viktigt med lika fördelning mellan kön och att det gäller breddidrott, inte elit. (Moderaterna)
 Lika för alla och rättvist, med det är bra om föreningar själva bygger
(Liberalerna)
 Öppet och tydligt samarbete är nödvändigt, sen måste man titta på varje enskilt fall (Lidingöpartiet)
 Det måste finnas en bra balans mellan föreningars och kommunens åtaganden och risker. Kommunen ska garantera långsiktighet. (Miljöpartiet)
 I första hand ska kommunen ansvara för anläggningar för barn/ungdomar där föreningar ska ha tillgång utan avgift. (Vänsterpartiet)
 Kan vara positivt (Sverigedemokraterna)

4. Är ni intresserade av att satsa på spontanidrottsanläggningar, i så fall vad och hur mycket?
 Ja, gärna mindre planer bredvid fotbollsplaner, utegym mm (Kristdemokraterna)
 Ja, god tillgång i alla stadsdelar tex utegym, mindre multiplaner, fler skridskoytor vintertid och bra lekplatser (Centerpartiet)
 Skapa möjligheter till spontanidrott genom att säkerställa lediga tider i kommunens anläggningar, inte nya anläggningar. Lidingös natur ger alla möjligheter till spontanidrott (Moderaterna)
 Lidingös grönområden är en fantastisk miljö för spontanidrott, men det måste bli tryggare i tex motionsspår (Liberalerna)
 Lidingö har redan bra förutsättningar, motionsspår, cykel och vandringsleder, badplatser mm (Lidingöpartiet)
 Ja till spontanidrottsanläggningar, var och innehåll får stadens förvaltning utreda. (Miljöpartiet)
 Det är bra och bör bli fler, men vi har inte tagit ställning till antal och platser (Vänsterpartiet)
 Gärna boulebana, minigolf i nya Lidingö C (Sverigedemokraterna)

5. Många kommuner har ett idrottspolitiskt program med långsiktiga mål och visioner, men inte Lidingö. Anser ni att Lidingö bör ha ett idrottspolitiskt program? Varför, varför inte?
 Ja det behövs, det är viktigt att tydliggöra vilka satsningar som Lidingö stad ser framöver (Kristdemokraterna)
 Ja, det vore bra för att peka ut riktningen för kommande prioriteringar. (Centerpartiet)
 Vi kommer direkt efter valet att påbörja arbete med ett idrottspolitiskt program (Moderaterna)
 Ja, det är först då idrottsfrågorna prioriteras. (Liberalerna)
 Självklart ska vi jobba med det, anledningen till att det inte finns idag kan vara att kultur och fritid inte tillhör kommunens kärnuppgifter, de är helt frivilliga. (Lidingöpartiet)
 Det är klart vi ska ha en långsiktig plan för idrotten och fritiden för Lidingöborna. För anläggningar, stöd och ansvarsfördelningar. (Miljöpartiet)
 Det är klokt att utarbeta ett program tillsammans med idrottsföreningarna (Vänsterpartiet)
 Ja. för att kunna göra bra investeringar (Sverigedemokraterna)

6. Hur viktigt är det för er samarbeta med och stödja de ideella idrottsföreningarna på Lidingö? Om det är viktigt, på vilket sätt vill ni stödja och samarbeta?
 Mycket viktigt! På de flesta områden, tex lokaler, lovverksamhet, friluftsdagar och samarbete med fritidsgårdar. (Kristdemokraterna)
 Det är avgörande om vi ska kunna leva upp till parollen ”Hälsans ö”. Vi vill att staden tar större ansvar för investeringar i anläggningar, höjer det ekonomiska stödet och ökar dialogen med föreningarna. (Centerpartiet)
 Det är viktigt med ett bra föreningsliv, men allt samarbete och stöd behöver inte innebära nya bidrag och investeringar, befintliga strukturer kan säkert utnyttjas bättre. (Moderaterna)
 Det är jätteviktigt att ha en bra dialog och skapa bra förutsättningar för våra föreningar (Liberalerna)
 Vi vill ha ett nära samarbete, men stödet beslutas från fall till fall. Ekonomiska bidrag måste fördelas rättvist mellan idrotter/antal utövare. (Lidingöpartiet)
 Samverkan med idrottsföreningarna är bra, kan ske genom råd eller samverkansgrupp (Miljöpartiet)
 Genom en kontinuerlig lyssnande dialog och höjda föreningsbidrag. (Vänsterpartiet)
 Jätteviktigt. Hjälp med borgenslån, ekonomiskt stöd (Sverigedemokraterna)7. Hur vill ni underlätta för Lidingöföreningarna, så att de kan öka sina aktiviteter och ge fler möjlighet att idrotta?
 Den största utmaningen nu är lokaler, som vi vill försöka lösa (Kristdemokraterna)
 Höja aktivitets-och lokalbidraget, införa ett sökbart stöd så att även de med begränsade resurser kan delta, höja stadens ambition gällande hallar och idrottsytor och samverka kring utbildningar (Centerpartiet)
 Viktigt att inte några stora investeringar ger undanträngningseffekt för andra föreningars behov, därför behöver föreningarna bidra med egen finansiering till det som efterfrågas. Kommunal borgen prövas vid förfrågan. (Moderaterna)
 Den viktigaste frågan är fler hallar och planer, investeringar och underhåll är eftersatt. (Liberalerna)
 Vi vill kartlägga samtliga föreningar (antal aktiva, lokaler mm) och fördjupa kontakten och samarbetet. Stärka samarbete mellan föreningar och skolan. Ta reda på varför vissa inte idrottar, så att när vi förstår det så vet vi vad som kan öka idrottandet. (Lidingöpartiet)
 Vi vill gradvis öka andelen av hela budgeten för Kultur & Fritid. Idag är den 3 %, vi vill nå 5 % som många andra kommuner har. (Miljöpartiet)
 Kommunens ansvar är att se till att det finns tillräckligt med anläggningar. (Vänsterpartiet)
 Mer engagemang från skolorna. Öppet husdagar etc. (Sverigedemokraterna)

Sammanfattat av Ingegerd Wik, Lidingö Idrottsråd

- o - o - o -

Här följer de fullständiga svaren på frågorna kring idrott till de politiska partierna på Lidingö:

Lidingö Idrottsråd har ställt följande frågor till politikerna inför valet i september 2018 Efter respektive fråga ser du de svar vi har fått från de olika partierna. Det är följande partier som fått frågorna: Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centern, Socialdemokraterna (ej svarat), Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Lidingöpartiet och Sverigedemokraterna.

1. Vilka är de konkreta satsningarna på idrott ni vill göra under kommande mandatperiod? Vad är viktigast?

Kristdemokraterna:

Vi har ett ambitiöst program inför nästa mandatperiod. Det handlar om att fullfölja alla de olika satsningar som vi har påbörjat den här perioden i gott samarbete med öns föreningar. Vi ser fyra områden som alla måste fortsätta utvecklas parallellt utan inbördes ordning finner ni dom nedan:
• Nytt badhus i Dalénum.
• Utveckla Högsätra, idrottskluster med två ishallar, multihall och gymnastikhall
Kulans fritidsgård bör integreras i idrottshallarna och så ett ”idrottsfokus”
• Fortsätta att utveckla Ekholmsnäs för skidåkning, golf och rodel
• Lidingövallens utbyggnad måste färdigställas trots att dt förmodligen blir dyrare än budgeterat. Vi vill bland annat bygga en 400 m bana, utöka fotbollsplanerna och på sikt möjliggöra för ytterligare två tennisplaner.

Centerpartiet:
Centerpartiet vill:
• Att det byggs 50-metersbassäng i nya simhallen då detta möjliggör att fler aktiviteter och aktörer kan nyttja simhallen samtidigt. Detta ger även fler tider till allmänheten för motionssim.
• Säkerställa att 400m löparbana på Lidingövallen blir verklighet
• Utveckla idrottscampus i Högsätra med ishall för hockey och konståkning, gymnastikhall för gymnasterna och boll-hall(ar) som även fungerar för matcher (för t ex innebandy, basket, handboll).
• Utveckla ytor för spontanidrott så tillgången är god i alla stadsdelar (multiplaner för bollsport, utegym m fl.)
• Öka stadens aktivitets- och lokalbidrag till idrottsföreningarna så de kan upprätthålla god verksamhet som är tillgängligt för alla barn och unga på ön.
• Införa ett sökbart stöd för att barn och unga med begränsade resurser ska kunna delta i föreningslivet.
• Utvärdera att inrätta en fritidsbuss för att förenkla resorna till och tillgängliggöra fritidsaktiviteter för barn och ungdomar, till exempel till Ekholmsnäsområdet och Bosön.
• Utveckla stadens samarbete med Bosön för att de idrottsytor som finns och planeras där på ett mer effektivt sätt också kan användas av Lidingös föreningsliv.

Moderaterna:
Vi vill säkerställa att Vallens löparbanor byggs ut till 400 meter.
Vi vill omgående påbörja ett planarbete för att utvidga Högsätra idrottsområde samt påbörja en diskussion med idrottsföreningarna om deras behov av nya idrottsanläggningar. Vi vill även komma fram till en lösning för det tillfälliga bygglovet för Danica Is-annex som går ut 2020.
Dessutom finns ett beslut att investera 275 mnkr i en ny badanläggning i Dalénum, en investering för alla Lidingöbor, unga som gamla.

Liberalerna:
• Vi vill bygga en ny simhall. Vi ser gärna att den är 50 meter, men det krävs också att vi inte spenderar pengar i onödan på grund av valstress hos majoriteten.
• Vi vill utveckla Högsätra idrottscampus med fler hallar bl a till GT Vikingarna och en ny ishall.
• Lidingö har fantastiska möjligheter till spontanidrott med fina grönområden. Dessa måste utvecklas för att vara tillgängliga för fler.

Lidingöpartiet:
Fortsätta utveckla Vallen, bygga simhallen, göra expressprojekt av Högsätra idrottsområde, påskynda sedvanligt underhåll för samtliga kommunala idrottshallar. Vi är övertygade om att barn mår bättre och gör bättre resultat i skolan om de regelbundet rör på sig. Vi stöder Riksidrottsförbundets rekommendation om 60 minuters rörelse varje dag och vill utreda hur vi kan få in fler fysiska idrottstimmar i skolan. Lidingö har ett konstaterat problem med ungdomsmissbruk. Enkelheten i att få tag på både alkohol och droger i kombination med att det finns pengar och möjligheter till hemmafester, gör att Lidingö är särskilt utsatt. De är konstaterat att ungdomars psykiska ohälsa ökar. Även där visar forskning tydligt att motion och idrott kanske är det mest effektiva sättet att motverkar detta.

Miljöpartiet:
Vi vill påbörja upprustningen av Lidingövallen, Högsätra idrottsområde och byggandet av en ny simhall. Det har tagit nog så lång tid. Simhallen ska vara utformad så att den är attraktiv både för föreningar och allmänhet, och också kan locka besökare från Stockholm. Den ska därför ha 50 meters bassäng med hopptorn och ha utrymme för rehabilitering och familjebad med äventyrsdel. Stadens idrottsanläggningar ska också klimat- och miljöanpassad vid renoveringar, upprustningar och nybyggen. Det ska gälla även anläggningar som staden är med och finansierar eller upplåter mark till. Det bör ingå i en klimatplan som staden tar fram under nästa mandatperiod, och som saknas idag.Vi kommer också att arbeta för en bättre kollektivtrafik med tvärförbindelser på ön, och en s.k. ”idrottsbusslinje” samt säkra cykel och gångvägar, som gör att ungdomar lättare själva kan ta sig mellan hem, skola och fritidsaktiviteter.

Vänsterpartiet:
Det finns flera viktiga satsningar, som att bygga ut Högsätra idrottsområde, bl.a. gymnastiken har väntat länge, att komma igång med ombyggnaden av Lidingövallen, få fart på simhallsbygget och att öka föreningsbidragen.

Sverigedemokraterna:
Rusta upp Lidingövallen är viktigast, så att skolidrotten och föreningslivet kan fortsätta med sina viktiga aktiviteter.

2. Hur ser ni på investeringsplanen för anläggningar och dess innehåll? Är det en bra plan eller bör den innehålla mer eller mindre satsningar? I så fall vad och hur mycket mer eller mindre?

Kristdemokraterna:
Idag saknas en ordentlig förankrad plan för investeringar inom idrottsområdet. En sådan bör tas fram snarast. Vi vill satsa på idrotten, men det måste ske i samarbete med föreningsliv. Det är viktigt för både utformning av ändamålsenliga lokaler och för att förbättra ekonomin i projekten.

Centerpartiet:
Staden har tyvärr ingen plan för investeringar och underhåll än. Det borde finnas minst en 10-årsplan som i samråd med bl.a. Lidingö idrottsråd skulle kunna planera in de investeringar som krävs i form av hallar, idrottsytor och underhåll. Det har under årtionden satsats för lite på idrottsytor i kommunen. Det finns därför ett underskott på hallar och mark som kan användas för idrott. Detta måste planeras med lång framförhållning. Vi inom Centerpartiet anser att det måste satsas mycket mer än vad som gjorts!

Moderaterna:
För nästa mandatperiod ska ett idrottspolitiskt program tas fram. Utifrån föreningarna behov och önskemål, samt stadens möjlighet till finansiering kommer en långsiktig investeringsplan antas. I denna plan kommer även frågan om graden av finansiering mellan staden och föreningslivet belysas.

Liberalerna:
Under lång tid har underhåll och nybyggnation varit eftersatt. Det gör att det är stor hallbrist på Lidingö. Det är nästintill omöjligt att boka en tid för ett kompisgäng och spela badminton eller innebandy.

Lidingöpartiet:
I samband med utredning av Högsätra idrottsområde, kommer vi att se över förutsättningarna och finansieringsriktlinjer för samtliga anläggningar som står inför utveckling. Vi vill kartlägga stadens engagemang för föreningarna gällande borgensåtaganden, kommunala bidrag, antal barn, könsfördelning, kösituation, ägarförhållande, underhållsansvar etc. Vi behöver helt enkelt få en helhetsbild av samtliga idrottsföreningar på ön för att rättvist kunna fördela resurserna till de olika verksamheterna. Det vi i Lidingöpartiet däremot vet redan nu, är att vi ser det som en självklarhet att detta är något kommunen ska stödja på ett eller annat sätt.

Miljöpartiet:
I dagsläget har vi ingen åsikt om detta, annat än det vi skriver under punkt 1.

Vänsterpartiet:
Framförallt bör det gå snabbare.

Sverigedemokraterna:
SD är relativt nya i kommunen och är därför i nuläget inte insatta i investeringsplanen!

3. Vad är er syn på att privata aktörer eller föreningar bygger och /eller sköter driften av idrottsanläggningar i kommunen? Vad är fördelar/nackdelar jämfört med kommunal regi?

Kristdemokraterna:
Samarbetet med idrottsföreningarna är mycket viktigt för att vi ska få till stånd alla de nödvändiga investeringar i nya idrottsanläggningar som vi har framför oss. Lidingö stad bistår gärna med borgensåtagande till de föreningar som själva bygger. Ofta är föreningarna duktigare än staden på att bygga billigt och därför är det bra när föreningarna bygger. Jag vill dock betona vikten av att staden tar sitt ansvar och bidrar både ekonomiskt och på andra sätt. Ett lyckat exempel är Ekholmsnäsområdet där både staden, företag och föreningar har hjälpts åt för att få till stånd ett riktigt bra idrottsområde!

Centerpartiet:
Det beror på vilken typ av anläggning det är. Vi är inte ideologiskt låsta till någon av lösningarna utan menar att det måste avgöras från fall till fall. Ibland fungerar kommunen bra i bygge, skötsel och drift av anläggningar, ibland när det finns mer kommersiella intressen kan bygge och/eller drift ibland utföras bättre av privata aktörer. Om idrottsföreningar vill vara med och sköta driften av idrottsanläggningar de själva använder skulle det också kunna vara en intressant modell. Vi tror att idrottsföreningar som vill skulle kunna göra det både bättre och billigare än kommun och privata aktörer. När det gäller byggen av nya idrottsytor anser vi dock att kommunen behöver ta ett större ansvar än man gjort.

Moderaterna:
Vi är positiva till privat, eller olika föreningars, delaktighet i investeringar och löpande drift. Att politiskt besluta om en prioriteringsordning och ställa olika idrottsbehov mot varandra är svårt eftersom stadens ekonomiska resurser inte är oändliga. Viktigt att säkerställa att fördelningen av kommunalt bidrag och investeringar i anläggningar fördelas lika mellan flickor och pojkar. Staden kommer inte finansiera föreningars eventuella elitsatsningar, utan målet är breddidrott för barn och unga upp till 20 år.
Vi anser även att föreningarna ofta är bättre än staden på att kravställa och bygga specialiserade idrottsanläggningar och då till en lägre kostnad.

Liberalerna:
Grundinställningen är att det ska vara lika för alla och så rättvist som möjligt. Om föreningar själva bygger idrottsanläggningar är det bra och ska uppmuntras

Lidingöpartiet:
Vi tror att ett öppet och tydligt samarbete är nödvändigt. Vi måste hjälpas åt och ta vara på våra respektive kunskaper. Sen måste man titta på varje enskilt fall. Varje förening/sport har olika förutsättningar. Det handlar hela tiden om att kommunen har begränsade resurser som på bästa sätt ska fördelas mellan olika projekt.

Miljöpartiet:
Det måste finnas en bra balans mellan kommunens, föreningars och andra aktörers/investerares åtaganden och risker. Då föreningar har stora kunskaper om sin verksamhet är det också bra och rimligt att de är med och tar en del av ansvaret för anläggningar och drift. Kommunen ska kunna garantera långsiktighet som inte äventyrar klubbars fortlevnad och underlättar att fler ungdomar kan delta.Vi anser att kommunen kan ta ett större ansvar än vad den gjort historiskt. Det ideella engagemanget är viktigt men staden ska inte lämna över det övergripande ansvaret till enskilda föreningar. Även mindre klubbar ska kunna få stöd från staden vad gäller investeringar, t ex i form av borgen. Vi tror dock inte på att införa nolltaxa, då överbokning riskerar att minska tillgången på lokalytor. Då är det bättre att öka stödet på annat sätt.

Vänsterpartiet:
I första hand bör kommunen ansvara för idrottsanläggningar, och se till att såväl föreningar som allmänhet får tillgång, barn/ungdom och föreningar utan avgift.

Sverigedemokraterna:
Kan vara positivt, till viss del!

4. Är ni intresserade av att satsa på spontanidrottsanläggningar, i så fall vad och hur mycket?

Kristdemokraterna:
Ja det är vi. Vi ser gärna att vi t.ex. bredvid våra fotbollsplaner ordnar mindre ytor där man kan spela fotboll om man är ett mindre kompisgäng. Ofta räcker det då med ett mål och en mindre gräsyta. Då blir det heller ingen konkurrens mellan fotbollsklubbarna och spontanidrotten. Vi vill också fortsätta sätta upp utegym för att nämna ytterligare ett exempel.

Centerpartiet:
Ja, vi vill se god tillgång till ytor för spontanidrott i alla stadsdelar. Det kan vara allt från utegym till mindre multi-bollplaner (som fungerar för både bandy, fotboll och basket t ex). Vi skulle vilja ha fler skridskoytor i kommunen vintertid. Vi tror också att lekplatser för mindre barn ska utformas så de uppmuntrar till rörelse och lek.

Moderaterna:
För att skapa möjligheten till spontanidrott behövs det säkerställas att på de anläggningar som staden äger finns tider även för icke organiserade aktiviteter.
Men att bygga nya anläggningar för spontana aktiviteter är inte planerat.
Lidingös natur och grönområden ger alla en möjlighet till att utföra spontana aktiviteter. Spontant innebär att behoven kommer förändras över tid och därför ska staden inte investera i utrustning eller lokaler som snabbt kan bli inaktuella och resultera i låg eller ingen användning. Staden ska inte investera i idrottsliga modeflugor.

Liberalerna:
Ja, Lidingös grönområden är fantastisk miljö för spontanidrott. Men dessa behöver utvecklas. En fråga vi driver är att arbeta med tryggheten kring motionsspår så att ingen ska behöva vara rädd för att ta en löptur på kvällen.

Lidingöpartiet:
Självklart är det viktigt att satsa på spontanidrott och på Lidingö finns redan idag bra förutsättningar för detta. Bra upplysta motionsspår, kartlagda cykel- och vandringsstråk på hela ön, rena och fina badplatser där man kan simma på sommaren och åka skridskor på vintern, ett stort antal fotbollsplaner, utegym mm. Många unga utnyttjar basketplaner som finns på skolgårdarna efter skoltid och på helger. Det finns även privata aktörer som ger oss möjligheter till spontanidrott som de nya padeltennishallarna. Sen vill vi fortsätta saltsopa och snöröja cykelbanorna på vintern för att underlätta cyklandet även då det är is och snö. Att ta sig mellan platser i vardagen är ju också en form av motion som inte ska underskattas. Där vi ser möjligheter framöver att utveckla spontanidrotten ska den förbättras och berikas, precis som när det gäller allt annat.

Miljöpartiet:
Ja, vi tror på spontanidrottanläggningar. Exakt var de bäst ska ligga och innehåll får stadens förvaltning utreda.

Vänsterpartiet:
Det är en bra form, och bör bli fler, vi har inte tagit ställning till antal och platser.

Sverigedemokraterna:
Gärna Boulebana, Minigolf etc i nya Lidingö C

5. Många kommuner har ett idrottspolitiskt program med långsiktiga mål och visioner, men inte Lidingö. Anser ni att Lidingö bör ha ett idrottspolitiskt program? Varför, varför inte?

Kristdemokraterna:
Ja det är viktigt att tydliggöra vilka satsningar som Lidingö stad ser framöver. Med ett idrottspolitiskt program blir det lättare för föreningar och Lidingöbor att planera sin egen verksamhet och fritid.

Centerpartiet:
Ja, ett idrottspolitiskt program skulle kunna vara bra för att staka ut riktningen för kommande prioriteringar. Det viktigaste är dock att dialogen mellan stad, föreningsliv och politiker fungerar så att vi lyssnar in och anpassar stadens idrottspolitik efter föreningslivets behov.

Moderaterna:
Vi kommer direkt efter valet påbörja arbete med ett idrottspolitiskt program. Moderaterna på Lidingö har även bildat ett idrottspolitiskt råd för att öka kontakten och skapa bättre dialoger direkt med föreningslivet på Lidingö.

Liberalerna:
Ja. Det är först då idrottsfrågorna prioriteras. Vi vet att en kommun med många som idrottar är en bra kommun med god hälsa hos kommuninvånarna och högre tillit till varandra.

Lidingöpartiet:
Idrott, fritid, kultur liksom näringsliv, tillhör egentligen inte kommunens kärnuppgifter. De är faktiskt helt frivilliga. Kanske det är anledningen. Men vi inom Lidingöpartiet tycker att det är en självklarhet att vi ska jobba med det och tillsammans med majoriteten vill vi ta fram ett mer långsiktigt idrottspolitiskt program. Kanske den kartläggning vi nu vill göra (se ovan) kan fungera som underlag.

Miljöpartiet:
Det är klart att Lidingö ska ha en långsiktig plan för idrotten och fritiden för Lidingöborna. Det gäller både anläggningar, stöd och ansvarsfördelning. En närmare samverkan mellan föreningarna och kommunen behöver upprättas för att ta fram en plan som håller över tid. Det kan ske i form av ett råd eller samverkansgrupp.

Vänsterpartiet:
Det är klokt att utarbeta ett program tillsammans med idrottsföreningarna på ön.

Sverigedemokraterna:
Ja, för att kunna göra bra investeringar som gynnar vår viktiga idrott. Det ska finnas ett brett utbud av olika idrottsliga aktiviteter, vi är ju ”Hälsans Ö”.

6. Hur viktigt är det för er samarbeta med och stödja de ideella idrottsföreningarna på Lidingö? Om det är viktigt, på vilket sätt vill ni stödja och samarbeta?

Kristdemokraterna:
Mycket viktigt! Jag hoppas att det har framgått i svaren ovan hur vi vill samarbeta och stödja föreningslivet. Utöver lokalfrågorna finns det många områden där vi kan och ska samverka. Till exempel genom lovverksamhet, samarbete med fritidsgårdarna och på friluftsdagarna i skolan.

Centerpartiet:
För oss är idrottsföreningarna på ön avgörande för om vi ska kunna leva upp till parollen ”Hälsans ö”. Hittills tycker vi inte att staden stött idrottsföreningarna tillräckligt. Idrottsföreningarna skapar sociala sammanhang och hälsosamma vanor för barn och unga och är en viktig del i att skapa meningsfull fritid för både barn, unga och vuxna.
Vi vill stödja genom att kommunen tar ett större ansvar i investering av nya anläggningar. Vi vill höja stödet ekonomiskt samt öka dialogen mellan stad och föreningsliv. Vi tror att Lidingö idrottsråd kan utvecklas ytterligare som viktig kontaktpunkt mellan stad och föreningsliv för att vi tillsammans ska ytterligare kunna stärka idrottsföreningarnas roll på Lidingö.

Moderaterna:
Vi anser att det är viktigt med ett bra föreningsliv. Föreningarna gör även ett stort socialt arbete med att hålla våra unga fysiskt aktiva, är ett positivt alternativ på helger och kväller, bidrar till bra aktiviteter efter skoltid inkl. läxhjälp samt bidrar i stadens integrationsarbete. Alla samarbeten och stöd behöver inte innebära nya bidrag eller investeringar utan befintliga strukturer kan säkert utvecklas bättre.

Liberalerna:
Det är jätteviktigt. Föreningslivet och civilsamhället är grunden för vår kommun. Kommunen ska alltid vara vänligt inställd och försöka ha en bra dialog och skapa bra förutsättningar för våra föreningar.

Lidingöpartiet:
Vi vill ha ett nära samarbete med de ideella föreningarna. Hur vi stöder måste beslutas från fall till fall. När det gäller rena ekonomiska bidrag måste det ske så att det upplevs rättvist mellan föreningarna. Det handlar om hur stora de totala investeringarna är, hur många som utövar idrotten, hur många som står i kö för att utöva idrotten, hur mycket anläggningen kan användas, samarbeten mellan skolor, tillgängligheten för allmänheten etc. Vi stöder med samarbeten, bidrag, borgensåtaganden mm. Ibland handlar det om att ge tillstånd, som t.ex. för MTB-loppet.

Miljöpartiet:
Se svar på fråga 5.

Vänsterpartiet:
Dels genom en kontinuerlig, lyssnande, dialog, dels genom höjda föreningsbidrag.

Sverigedemokraterna:
Jätteviktigt, de kan ju verksamheten och kunderna bäst. Hjälp med borgenslån, ekonomiskt stöd vid vissa investeringar, hjälp med annonsering etc inför aktivitetsdagar m.m.

7. Hur vill ni underlätta för Lidingöföreningarna, så att de kan öka sina aktiviteter och ge fler möjlighet att idrotta?

Kristdemokraterna:
Den största utmaningen just nu är kopplat till lokaler. Vårt fokus, om vi får förnyat förtroende, kommer vara att fortsätta lösa det problemet för så många föreningar som möjligt.

Centerpartiet:
Vi vill höja aktivitets- och lokalbidraget under mandatperioden samt införa ett sökbart stöd för att även barn och unga med begränsade resurser ska kunna delta i föreningslivet. Vi vill höja stadens ambition gällande idrottsytor då bristen är skriande efter att nya hallar och idrottsytor lyst med sin frånvaro under många år. Vi tror också staden och föreningarna kan samverka mer kring utbildningar av ledare och tränare inom föreningsidrotten.

Moderaterna:
Våra idrottsföreningar gör ett fantastiskt arbete och en majoritet av våra barn och ungdomar är i dag aktiva i en eller flera föreningar. Den gemensamma utmaningen är att få äldre ungdomar att fortsätta med sin idrott när de börjar i gymnasiet.
Det är viktigt att inte några stora investeringar ger en undanträngningseffekt för andra föreningars behov och därför behöver föreningarna bidra med egen finansiering och öka sin betalningsförmåga för att kunna vara med och finansiera dom nya investeringar som efterfrågas. Kommunal borgen kommer att prövas enligt stadens borgenspolicy när det finns en förfrågan.

Liberalerna:
Den viktigaste frågan är att erbjuda fler hallar och planer. Idag kan föreningarna inte växa då kommunens eftersatta investeringar och det eftersatta underhållet håller verksamheter tillbaka.

Lidingöpartiet:
Vi vill börja med att kartlägga samtliga idrottsföreningar (se tidigare svar) och fördjupa kontakten och samarbetet med de olika föreningarna. Vi ser även att skolan har en viktig funktion med att öka intresset för idrottandet och vill att samarbete mellan skola och idrottsföreningar ska stärkas. Det är viktigt också att vi förstår varför vissa barn och ungdomar inte idrottar. Beror det på köer, föräldrar som inte har tid att skjutsa, dåliga bussförbindelser, ekonomi, ointresse etc. Först när vi har kunskap om detta, vet vi hur vi bäst tillsammans kan öka idrottandet. Här är det viktigt att, som påpekades tidigare, det inte enbart handlar om föreningsliv. Många trivs bäst med att t.ex. löpträna individuellt. En del ungdomar som går i gymnasiet i andra kommuner, väljer av praktiska och sociala skäl att idrotta där. För ungdomar som kanske inte alls är intresserade av ren idrott kan dans i olika former vara ett attraktivt alternativ.

Miljöpartiet:
Vi vill öka stadens budget för kultur och fritid. Lidingö avsätter runt 3 procent av den totala budgeten, genomsnittet för många kommuner ligger på 5 procent. Vi vill gradvis öka budgeten till det. Det innebär att staden kan bidra mer till föreningslivet både i form av investeringar i anläggningar och direkt stöd. Hur ett förändrat stöd kan se ut måste tas fram i samverkan. Vi vill att målet ska vara att underlätta för fler, både unga och vuxna, att delta i idrotten och öka hälsan hos Lidingöborna. Vi vill också att stödet fördelas mer jämlikt mellan pojkar och flickor.

Vänsterpartiet:
Kommunens roll är främst att se till att det finns anläggningar som svarar mot de möjligheter som föreningarna har att ordna aktiviteter och att föreningarna får goda ekonomiska förutsättningar.

Sverigedemokraterna:
Mer engagemang från skolorna där idrottsdagar o lektioner förläggs till anläggningarna. Öppet husdagar etc.

Dela Lidingö Idrottsråds sju frågor till öns politiker

Kommentarer

Carl-Johan Schiller 2018-08-31 14:16

Tack Lidingö Idrottsråd för ert fina arbete och för att ni nu i valtider sammanställer svaren från partierna. Vi i kd kommer fortsätta arbeta för bättre möjligheter för öns föreningar att växa under nästa mandatperiod. I det arbetet är ni en viktig och samlande kraft.

Carl-Johan Schiller (KD)
Ordförande, Kultur- Fritidsnämnden

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google