Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Moderaternas nya byggpolitik – Lidingö ska fortsätta vara unikt

onsdag 29 augusti 2018 09:44

Lidingömoderaterna har sedan förra valet reviderat sin byggpolitik och i nära samråd med medlemmarna lagt fast en ny inriktning. Sedan förra valet har medlemmarna valt nya företrädare för partiet, och vi har rannsakat oss själva för att bli mer lyhörda och transparenta i vår kommunikation. Vi vill ha en öppen och ärlig dialog med Lidingöborna som skapar förutsättningar för ett långsiktigt förtroende från Lidingöborna.

Vår utgångspunkt är att Lidingö är en på många sätt unik miljö med sin särpräglade karaktär som stammar från det skärgårdsnära läget och den unika villastadsbebyggelsen från förra sekelskiftet. Vi har luft och ljus mellan byggnaderna och mycket grönska, både inom bostadsområdena och i våra orörda naturområden. Vår omedelbara närhet till Stockholm, med alla sina storstadskvaliteter, gör detta extra värdefullt såväl för oss som bor här som för övriga boende i Stockholmsområdet. Lidingö är och bör förbli en grön lunga i regionen. Vi moderater anser därför att vi ska värna om parker och grönområden samt att den särpräglade arkitektur och kulturmiljö som är unik för Lidingö ska skyddas och bevaras. Detta innebär att nybyggnation endast kan ske i begränsad omfattning. Eftersom byggbar mark på Lidingö är en ändlig resurs då vi bor på en ö, bör planerad byggtakt anpassas till en mer försiktig tillväxt som bättre svarar mot Lidingöbornas behov.

När vi planerar för hur Lidingö ska utvecklas under kommande år är målsättningen därför att dessa speciella förutsättningarna ska tillvaratas och förädlas. Vi har redan börjat implementera den nya politiken, och ett antal pågående projekt har fått en annan slutlig utformning än vad som från början skisserades, t.ex. har den nya detaljplanen för Villa Brevik omarbetats från att omfatta ett trettiotal lägenheter i flerbostadshus till att istället sex villor eller parhus, för att bättre harmoniera med och ta upp de kulturhistoriska värdena i Breviks villastad.

Under kommande mandatperiod ska vi fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra Lidingö centrum. Vi ska också slutföra planeringen av om- och utbyggnaden av Högsätra. Vi kommer i dessa projekt att ha starkt fokus på att de nya miljöer som skapas präglas av just luft, ljus och grönska mellan husen och att kvarterens och byggnadernas proportioner och utformning bättre stämmer överens med Lidingös småskaliga karaktär och särart.

I Lidingö centrum vill vi i samarbete med den nya fastighetsägaren arbeta fram ett trivsamt förslag för att komplettera Lidingö centrum med mer butikslokaler, restauranger och caféer, och ett mindre antal bostäder. De nya byggnaderna bör ta särskild hänsyn till och harmoniera med den närliggande ursprungliga villastads- och centrumbebyggelsen från förra sekelskiftet.

I Högsätra vill vi skapa en mer attraktiv miljö genom att ersätta den gamla sjukhusbyggnaden och parkeringsplatsen med nya trevliga kvarter för bostäder och verksamheter, samtidigt som vi gärna ser en utveckling och ansiktslyftning av det befintliga bostadsbeståndet. De uppskattade grönområdena ska bevaras, och nya idrottsanläggningar möjliggöras för föreningslivet.

För att föregripa de kritiker som inte kan skilja på att ”bygga varsamt” och att ”inte bygga någonting alls” vill vi poängtera att vi både vill och tänker arbeta för att Lidingö utvecklas och blir ännu bättre och trevligare. Vi ser dock inte att det finns något självändamål i fler bostäder eller fler invånare på Lidingö och vi vill bevara och freda de värdefulla miljöer som ger Lidingö sin särprägel. Vi vill istället satsa på riktade utvecklingsprojekt som kan lyfta andra enskilda områden till gagn både för de boende och övriga Lidingöbor. På Lidingö har vi förmånen att kunna planera för en mer varsam utveckling, eftersom vi redan, mätt som antalet invånare per kvadratkilometer, är den fjärde mest tätbebyggda kommunen i Stockholmsregionen.

Daniel Källenfors, (M), ordförande kommunstyrelsen
Fredrik Vinstock, (M) ordförande miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Nils-Henrik Tideberg, ordförande Lidingömoderaterna

Dela Moderaternas nya byggpolitik – Lidingö ska fortsätta vara unikt

Kommentarer

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-09-05 08:15

Hej Pia Wieck (Lidingöpartiet), för det första är det intressant att läsa att du anser dig ha bättre kunskap att granska och bedöma genomförbarheten av ert förslag till utbyggnad av Lidingö centrum än stadens kunniga och kompetenta tjänstemän på Miljö- och stadsbyggnadskontoret.

För det andra börjar jag nu rejält tröttna på din felaktiga beskrivning om Liberalernas politik som du, trots mina svar, fortsätter att upprepa. Kanske dags att så här ett par dagar innan valet prata om hur Lidingöpartiet vill utveckla Lidingö under kommande mandatperiod(er)? Jag tror att väljarna på Lidingö skulle vara mycket mer intresserade av att höra dig berätta om vad ni vill.

För arvprins Knud och Pia Wieck upprepar jag igen att tätheten i Sundbyberg och Solna inte är något som Liberalerna vill se på Lidingö. Däremot tror vi att utveckling och framtidstro går hand i hand med respekt för kultur och miljö och om Lidingö ska vara en fortsatt attraktiv plats att bo på behöver vi utvecklas. Läs gärna mer om vad Liberalerna vill i vårt Valprogram - för en framtid i frihet https://lidingo.liberalerna.se/politik/en-framtid-frihet-liberalt-valprogram-2018/

Pia Wieck (LP) 2018-09-04 04:52

Amelie, Jag har gått igenom tjänstemännens beräkningar gällande det s.k. centrumförslaget, som dessutom var en enkel idéskiss. Jag har ritat och mätt och tjänstemännen har räknat fel på flera punkter - när de beräknat ytorna, intäkterna och volymerna för bostäderna. Ytan för bostäder blir inte mindre på det sätt tjänstemännen beskriver. Sen är det mindre affärsytor totalt och man får sämre betalt för affärsytor än för bostadsrätter.

Det handlar inte bara om att ni vill hålla er till tidigare bostadsutvecklingsnorm. I nästan varje enskilt fall som kommer upp till beslut väljer ni tillsammans med S, V och MP det förslag som innebär att det byggs mest.

Du kan väl börja här och nu med att redovisa för väljarna vad ni hittills velat med Villa Brevik, nu när frågan kommit på tal i detta forum. Har ni inte varje gång frågan kommit upp på Miljö- och Stadsbyggnadsnämnen ifrågasatt at det nu blir villor istället för högre och större flerfamiljshus?

Dessutom tjatar ni så fort ni får chans i Kommunfullmäktige om att vi borde titta på Solna och Sundbyberg, ha dessa kommuner som förebild på hur Lidingö borde växa. Ni pratar ständigt om att Lidingö måste öka befolkningen. Det handlar alltså inte om att bygga för ungdomar och äldre som bor här, utan att bygga för at det ska kunna flytta in fler.

Jag anser att man som samhällsbyggare måste se öns begränsningar. Lidingö tål inte mycket mer trafik om vi inte ska behöva riva villorna längs våra vägar, för att kunna bredda vägarna. Hemsk tanke. Det handlar inte bra om att kunna klämma in bostäder och tro sen att allt löser sig. Det handlar om skolor, platser i idrottsföreningar och musikskolan, parkeringsplatser, trafikflöde. Områden där vi redan nu behöver bygga ut för att få det att fungera. Borde vi inte ta uti med det först - innan vi pratar om att bygga ännu fler bostäder?

Anders Jakobsson 2018-09-03 16:26

Hej
Jag tycker det låter mycket vettigt med er nya inriktning angående en begränsad byggpolitik. En central och viktig fråga för de flesta Lidingöbor.

Jag tror att det är viktigt att ni tänker på att bevara det som är och begränsa höjd och volym på nya byggnader. Gör ni det får ni många röster på ön.

Det är t.ex. väldigt kul att läsa att ni har ändrat detaljplanen gällande Villa Brevik.

Om ni bygger det småskaligt så får ni nog många röster

Bra jobbat

Bästa Hälsningar
Anders Jakobsson

Anders Bergstedt 2018-09-03 11:48

http://lidingosidan.se/debatt/debatt-radda-kulturella-bostadskvarter/?q=Bygglådor
Finns det lagliga möjligheter att stoppa bygglådor, höghus och Söderås?

Jan Holmström 2018-09-03 10:45

Tack för detta, nu känner man att Moderaterna på Lidingö åter tar ansvar och lyssnar på medborgarna! Nu kommer säkert många Lidingö moderater åter rösta på er, efter en period av byggnadsiver.

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-08-29 21:19

Liberalerna är inte intresserade av att ”bygga sönder” Lidingö. Vi tycker att det gällande bostadsförsörjningsprogrammet där det står att staden behöver utvecklas med ca 200-250 lägenheter per år är rimligt för att klara stadens åtaganden. Vad som däremot oroar oss är de nya moderaternas lättvindiga syn på både bostadsbyggande, ekonomi och visioner för framtiden.

Fredrik Vinstock, du har i kommunfullmäktige sagt att det finns ytterligare ett reviderat PM kring ert förslag. Det vet både du och jag att något sådant PM inte finns, åtminstone inte diariefört i stadshuset. Visa mig gärna exakt hur ert förslag skulle ge ett ”substantiellt överskott”, det är jag mycket intresserad av att få veta.

Hans, du liksom jag vet att förslaget i Högsätra inte handlade om någon gigantisk exploatering och vi har naturligtvis synpunkter om vad som skulle kunna förbättras. De kostnader som staden kommer att ha för vatten, avlopp, omdragning av vägar kommer med ert förslag bli mycket dyrt per bostad. Visst kan staden sälja mark för att få in pengar men det är ju också att slösa med lidingöbornas resurser att sätta igång projekt som riskerar att få back och sen sälja mark för att finansiera.

Hans Barje 2018-08-29 17:43

Amelie.
Lidingö stad har inte problem med sin kapitalförsörjning. Staden kan alltid sälja mark eller fastigheter och alternativt ta ett lån för att göra sin investeringar.
Staden lånar dessutom i dag till i princip 0% ränta.
Med stadens goda balansräkning och låga skuldsättning finns det inga investeringar som stoppas pga av kapitalbrist.

Utmaningen är att någon ska klara av att betala hyran (avskrivningen och räntor) på investeringen. En investering i en idrottshall på 50 mnkr, blir aldrig gratis, utan kommer belasta någon. Antingen skattebetalarna eller den som nyttjar lokalen med en årlig kostnad på ca 3 mnkr. Det är detta belopp som årligen måste budgeteras och betalas av någon part.

Så varje gång ni lovar våra medborgare en större satsning, så måste ni även berätta hur stort den årliga kostnaden är och vem som ska betala.

Så snälla, lura inte Lidingös medborgare i att en gigantisk exploatering av Högsätra bostadsområde är en förutsättning för att utveckla Högsätra Idrottscampus. Dessa frågor hänger inte ihop. Men för Liberalerna blir det endast ett dåligt argument för att bygga sönder Högsätra.

Hans Barje (M)

Fredrik Vinstock 2018-08-29 16:29

Amelie,

Det börjar bli på gränsen till tröttsamt att du hela tiden återkommer till frågan om genomförbarheten av majoritetens förslag för Lidingö Centrum. Som vi har påtalat tidigare så är det PM som du hänvisar till inte relevant, eftersom det upprättades baserat på felaktiga förutsättningar. Det förslag som vi har presenterat skulle innebära en trevlig och småskalig bebyggelse som harmonierar väl med de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna på andra sidan av Lejonvägen, och det skulle generera ett substantiellt ekonomiskt överskott.

Vad gäller Högsätra så driver vi samma linje där - det är viktigt att det blir trevliga miljöer, men vi ser inte något självändamål i att tillskapa många bostäder. Vi har i planprogrammet dragit ned antalet lägenheter, men det beror till stor del på att vi förespråkar att de lägenheter som byggs blir större, eftersom vi tror att det finns en stor efterfrågan på dessa. Även här gäller att vi naturligtvis inte kommer att ge oss in i några projekt som inte genererar överskott, eftersom vi är mycket försiktiga med skattebetalarnas pengar. Det är inte aktuellt att staden ska gå in och täcka upp underskott i något stadsbyggnadsprojekt.

Fredrik Vinstock
Ordförande (m) Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

Johan Mähler 2018-08-29 11:50

Tack Moderaterna på Lidingö för denna kloka omläggning av politiken. Lidingö är en fantastisk ö. Jag är övertygad om att en mycket stor majoritet av invånarna inte vill att vi ska bygga sönder Lidingö. Den förra lokala ledningen av partiet förtjänade en stor dos kritik kring mycket (inte minst byggpolitiken). Ni visar en helt annan lyhördhet. Keep up the good work!

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-08-29 10:18

Moderaternas förslag till varsam utbyggnad av Lidingö centrum har sågats av stadens tjänstemän i ett PM med diarienr 2014:791 på följande 4 punkter:

"Ekonomi:
Ekonomiskt ger förslaget ett resultat som är 65-80 miljoner sämre för staden än det redan ekonomiskt ansträngda samrådsförslaget. Risken för ekonomiskt underskott är påtaglig.

Boendekvalitet:
Det kommer med föreslagen utformning troligen inte gå att uppnå moderna krav på bostäder vad gäller t.ex. friytor och dagsljus.

Teknik: Det kommer troligen inte att gå att åstadkomma tekniskt och ekonomiskt rimliga lösningar för garage, hissar, trapphus m m.

Tidplan: Om majoriteten väljer att gå vidare med förslaget kommer en omstart i projektet krävas med nya utredningar och studier. Det går i dag inte att bedöma när beslut om ett nytt samråd kan tas. Det är dock inte troligt att detta kan ske före sommaren 2018."

Moderaternas nya linje riskerar ett slöseri med skattebetalarnas resurser.

Den nuvarande majoriteten (Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna) har också valt att driva igenom en sänkning av antalet lägenheter i Högsätra så att resultatet går från ca 250 miljoner överskott till ca 75 miljoner överskott. Om projektet blir dyrare än beräknat, vilket tyvärr ofta sker med stora byggprojekt, kan Lidingös skattebetalarna tvingas stå för kostnaden via skatten.

När Moderaterna säger att man vill utveckla varsamt så innebär det i realiteten att det inte blir något överskott som t ex kan investeras i Högsätra sportområde och Lidingös eftersatta idrottshallar eller en större satsning på den nya simhallen.

För Liberalerna är det viktigt att värna den gröna ön och våra fantastiska naturområden samtidigt som vi på ett ekonomiskt ansvarfullt sätt utvecklar Lidingö. Då behövs satsningar bl a på våra ungdomar och idrott.

Vi vill ha ett attraktivt öppet Lidingö centrum där det är trevligt att röra sig och lätta att göra sina ärenden. Vi vill utveckla centrum med mer handel, service, kultur, mötesplatser och bostäder för att öka lidingöbornas livskvalitet och valmöjligheter. Dessutom är det hög tid att utveckla Högsätra sport campus med de lokaler som föreningarna så väl behöver.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google