Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Ett samtal med en Kommunpersonlighet

lördag 8 september 2018 21:33

Idag besökte jag av ren nyfikenhet Lidingö Centrum för att känna av stämningen inför valdagen i morgon.

En av de mer framstående representanterna för ett av majoritetspartierna ville ge mig en trycksak i syfte att förhoppningsvis få min röst i kommunalvalet.

Jag väljer att kalla personen för ”Kommunpersonligheten.”

Då jag redan förtidsröstat avböjde jag trycksaken. Jag förklarade vidare att om jag inte redan röstat skulle jag i vart fall inte rösta på det aktuella partiet som till stor del har ansvaret att nu lidingöborna tvingas bland annat leva med spårvagnsdepåer, en infrastruktur som har mycket mer att önska, cykelmotorvägar och annat trams som det stora flertalet av oss inte vill veta av.

Jag beklagade att Sverigeförhandlingen skötts synnerligen illa och att Majoriteten klantat till det som omgående tackat nej till förhandlingarna och att öppna en dörr till en framtida tunnelbana.

Kommunpersonligheten förklarade att hen talade för alla lidingöbor och att det inte finns något som helst önskemål om tunnelbana till Lidingö.

Vad hen byggde denna uppfattning framgick inte. Kommunpersonligheten ansåg sig endast veta att så är det och hen visste bäst. Det finns ingen anledning att ifrågasätta detta axiom, så är det bara. Punkt. Denna inställning är inte vidare ödmjuk. Det är också en anledning till att detta parti aldrig kan få min röst. Lyhördhet existerar inte. Partiet och dess företrädare vet bäst.

Kommunpersonligheten menar att det är bra som det är och inget behöver ändras. I sak var det bättre förr och om inte partiet, som Kommunpersonligheten företrädde, agerade skulle Lidingö vara en kopia av de förorten som är idag klassas som utsatta områden och som blåljuspersonal kallar ”No-Go-Zones”. Jag delar inte denna uppfattningen.

Då jag var nyfiken på hur Sverigeförhandlingen frågade jag om hen visste något om hur detta gått till. Kommunpersonligheten svarade att hen hade varit synnerligen aktiv i samtalen med företrädarna för Sverigeförhandlingen. Kommunpersonligheten kunde i detalj redogöra för hur det gått till.

Nu kommer vi till kärnan i detta inlägg.

Kommunpersonligheten hade kommit till Sverigeförhandlingen med inställningen att Lidingö ändå inte ska ha någon tunnelbana, detta oavsett hur många bostäder som var motprestationen.

Att beskedet var 8 000 stycken och inte de 5 900 som redan var planerade blev ett argument som de kunde ta med sig från förhandlingen och då inte behöva medge att det aktuella partiet ändå, oavsett antalet bostäder, menar att tunnelbana till Lidingö centrum ändå aldrig ska byggas. Det var bättre förr.

Att Lidingö genom att få tunnelbana skulle bli en attraktivare kommun, gynna Lidingö centrum, få stigande fastighetsvärden, bättre miljö, slippa Ropsten, lättare kunna rekrytera personal till Lidingös arbetsplatser, etc., det saknade betydelse för Kommunpersonligheten.

Sammanfattningsvis har jag nu fått besked, att Lidingö tackade nej till Sverigeförhandlingen var att Lidingös förhandlare ändå inte var intresserade av någon tunnelbana till Lidingö centrum. Antalet bostäder som ska byggas har inget med saken att göra. Alltså ett kvasiskäl.

Att en annan kommunpersonlighet från ett annat majoritetsparti förklarat att vederbärande ska göra allt i sin makt för att förhindra att tunnelbana ska byggas till Lidingö förvånar. Vederbörande har även förklarat sig att hen kommer lägga sig på spåret för att på så sätt hindra tunnelbanetågen kommer till Lidingö.

Henry Duhs

Dela Ett samtal med en Kommunpersonlighet

Kommentarer

Henry Duhs 2018-09-13 15:15

Göran Tegnér,

Dina beräkningar visar att det således egentligen att det inte spelar någon roll vad resultaten än blir.

Vi lever i en demokrati och då bestämmer de folkvalda. Om nu de förtroendevalda politikerna inte vill ha tunnelbana, så blir det ingen tunnelbana. Det är inte svårare än så.

Göran Tegnér (L) 2018-09-12 23:30

Jag följde alla turerna om Sverigeförhandlingen från början.

Det visade sig att kostnads- och nyttokalkylerna var de mest besynnerliga jag någonsin hade sett under mina - då - 48 år som trafikutredare /-konsult.

1)I Trafikförvaltningens rapport: ”Utredning om storstadsåtgärder inför Sverige-förhandlingen” daterad den 6 november 2015 var investeringskostnaden för tunnelbana till Lidingö (inklusive en uppskattad kostnad för depå och fordon) 2,4 miljarder kronor.
Och restidsnyttan bedömdes till 0,7 miljarder kronor under kalkylperioden.

2) I det ”Ramavtal 6 Storstad Stockholm, bilaga 1-1” daterat den 8 februari 2016 - och som Henry Duhs åberopar - har kostnaden ökat till 2.88 Mdr kr (avrundat till 2,9 Mdr kr). Det vill säga en 20-procentig kostnadsstegring på 3 månader. Och inflationen var då inte 80 % per år.

3) Den allra mest besynnerliga studie som har konstruerats var landstingets ”Utredning av storstadsåtgärder i Sverigeförhandlingen - Lägesrapport om alternativen i förhandlings-fasen”; daterad den 23 mars 2016. I den rapporten finns inte en enda direkt kostnadsuppgift. Helt häpnadsväckande!

Däremot finns det uppgifter om antalet bostäder (7 600); antalet bostäder per investering (1 900). Från dessa uppgifter kan man baklänges räkna ut att investeringen då stigit till 4 Mdr kr (som Ulf Geijer åberopar). Då hade kostnaden stigit med 39 % på 15 dagar. Detta motsvarar en årlig inflationstakt på 949 %. Således uppenbart orimligt.

4) Ingen ansvarig person som varit inblandad i förhandlingarna har - mej veterligen - någonsin ifrågasatt några av dessa hårresande och osannolika uppgifter.

5) Ännu värre är att utredningens hela beräkning av samhällsnyttan med både tunnelbanan och Lidingöbanan underskattades med faktorn sju (7!). Min granskningsrapport delgav jag den politiska ledningen den 12 april 2016, utan att jag fick någon kommentar. Och då hade jag redan i januari 2016 förhandsvarnat om dessa allvarliga fel och brister.

Följande grava fel uppdagade jag i min gransknings-PM:
A) Folkmängden räknades upp till framtida nivåer för vissa andra kommuner med spårinvesteringar men inte för Lidingö;
B) Man beaktade inte att spårinvesteringar medför att en större andel då väljer att resa kollektivt;
C) Lidingöbanans kostnader beräknades till 1,1 Mdr kr per kilometer, uppenbart orimligt dyrt;
D) Man har inte beaktat att värdet av att slippa bytet i Ropsten är värt 2,5 gånger mer per tidsenhet än ren åktid;
E) Man har underlåtit att räkna upp värdet av restider, trafikolyckor och miljövinster av spårtrafik med realinkomsterna under den 60-åriga kalkylperioden;
F) Man har inte beaktat årliga resandeökningar på grund av framtida befolkningstillväxt efter det att investeringen är genomförd.

Om man skulle beakta dessa faktorer uppskattar jag att tunnelbanans samhällsnytta skulle uppgå till 5,7 miljarder kronor (och inte till 0,7 Mdr kr som uppgavs), och dess angivna (höga!) kostnad var då satt till 4 Mdr kr. Samhällsnyttan med tunnelbanan skulle då vara 1;43 kr per investerad krona. Således väldigt lönsam.

Jag föreslog då för kommunledningen att man på motsvarande sätt även borde göra en analys av samhällsnyttan av en investering i Lidingöbana via Centrum med korrekta uppräkningsfaktorer. Detta gjordes aldrig heller.

Jag föreslog redan senhösten 2015 att Lidingö stad borde hyra in egen specialistkompetens för att professionellt kunna matcha Sverigeförhandlingen och landstinget i god tid innan förhandlingarna startade. Detta gjordes inte heller.

Illa skött!

Henry Duhs 2018-09-11 22:24

Ulf Geijer, det är besynnerligt att dina uppgifter om investeringskostnader varierar mot vad som beräknats och redovisats av Stockholms Läns Landsting.

Min nästa fråga blir naturligtvis om det överhuvudtaget går att lita på uppgifter som majoriteten har redovisar i olika debatter.

I det presenterade ramavtal 6 Storstad Stockholm som utgjorde underlag i Sverigeförhandlingen och som avsåg förlängningen av tunnelbaneförbindelsen mellan Ropsten Lidingö centrum bedömdes investeringskostnaden av Stockholms läns Landsting till 2,9 miljarder kronor. Denna uppgift återfinns under punkten 3.4, sidan fyra i ramavtalet.

Du angav att kostnaden var 4 miljarder. Det är en skillnad på nästan 40 procent. Det blir således svårt att för majoriteten att framstå som särskilt trovärdiga, eller seriösa, i redovisningen av hur Sverigeförhandlingen gått till.

Nu har lidingöborna fått insikt i att Kommunpersonligheten infann sig sammanträdena för Sverigeförhandlingen med inställningen att tunnelbana Lidingö ändå aldrig skulle kunna bli aktuell i och med att Kommunpersonligheten tydligt förklarat att hens personliga uppfattning är att tunnelbana inte är något hen gillar och ”passar” på Lidingö.

Därefter har vi nu fått uppgifter oss att kostnaden redovisats till 4 miljarder kronor och inte det korrekta beloppet 2.9 miljarder kronor. Det är en skillnad om 1.1 miljarder kronor.

Det enda rimliga torde snart vara att tillsätta en sanningskommission i syfte att utreda vad som egentligen har hänt och ställa inblandade till svars.

Det är våra skattepengar det handlar om och inte monopolpengar.

Ulf Geijer 2018-09-11 09:27

Beloppet 4 mdr kommer från de preliminära beräkningar som Sverigeförhandlarna uppgav och som också utgjorde input i de diskussioner som fördes inom partierna vid denna tid.
Inte förrän man gör en upphandling vet man den verkliga kostnaden.

Min poäng var heller inte den exakta siffran, som det säkert finns olika uppfattningar om, utan att peka på att det kommer att kosta mycket pengar trots att det faktiskt inte ökar transportkapaciteten mellan Lidingö och Stockholm. Det står naturligtvis var och en fritt att tycka att det är väl investerade pengar av andra skäl.

Ulf Geijer (M)

Per Lilja 2018-09-11 00:50

Bergstedt anser det vara löjeväckande att framdragning av T-bana till Lidingö C skulle dra med sig ökad otrygghet till ön. Ja det får han ju tycka såklart. Annars vet de flesta att ökad tillgänglighet just får den effekten. Vi talar då inte I första hand om bostadsinbrott vilket Bergstedt verkar vara inne på. Nä, kolla istället på gäng som hänger och skapar otrygghet, personrån, drogförsäljning och annat smått och gott. Finns redan på lilla Lidingö idag. Kommer att öka vilket fall men skulle öka ännu snabbare med T-bana dragen. Vi kan kalla det tillgänglighetens naturlag.

Henry Duhs 2018-09-10 19:17

Om dagens busstrafik över Lidingöbron idag.

Analyserar vi endast busstrafiken över Lidingöbron ger det oss något att fundera över.

Jag har för mig att idag att det dagligen i snitt går cirka 800 bussturer, 400 åt varje håll, över bron mellan Lidingö och Ropsten. Höftar man blir ungefär 1 600 km i körsträcka mellan Ropsten och Lidingö centrum. Dessa resor genererar utsläpp och buller.

Jag är lite osäker på om antalet bussturer stämmer, men det går ju att kolla mer exakt för att öka säkerheten i beräkningen och ifrågasätta riktigheten i beräkningen om någon är osäker.

Hade istället dessa resor skett med tunnelbana skulle miljöeffekten bli avsevärd och tidsvinsterna betydande för de som pendlar och reser dagligen.

Men nu vill ju som vi vet vill tidigare majoriteten inte lyssna på detta öra. Tunnelbana kommer evigt utplåna Lidingös småstadsanda, vad den nu är värd. Ett framtida Lidingö kan komma att bli en härdsmälta i termer av våld och avskyvärd bebyggelse om tunnelbanan når till ön. Att våra barn skulle ha någonstans att bo saknar betydelse.

Ett alternativ är att förstås fortsätta att köra buss till och från Ropsten i evig tid. Det är OK, kan man tycka, då utesluts möjligheten att kriminella kan element att nå Lidingö. De stannar, som vi fått förklarat av de experter som uttalat sig i denna tråd, på Ropsten. Buset finns endast på tunnelbanans slutstationer, inte i linjenätet eller dess närhet .

Slutligen, Ulf Geijer, det vore klädsamt om du redovisa källan till att kostnaden för att en förlängning av tunnelbanan till Lidingö skulle kosta 4 miljarder kronor. Själv tycker jag det låter billigt med tanke på att uppgraderingen av Lidingöbanan med depåer endast har kostat 2 miljarder kronor. Då ingår inte naturligtvis förlusten av förlorade byggrätter i beloppet som skulle kunna ha skapat nya bostäder på platsen för depåerna nu står till beskådande ingen vidare nytta.

Anders Bergstedt 2018-09-10 17:20

Vi är nog många som ställer oss bakom Henry Duhs och inte kan förstå hur Lidingö kunde totalluras att ställa upp på satsningar på Lidingöbanan. Möjligheten att få någon annan att betala vägde uppenbarligen mycket tungt,precis som nu då man lockar med att ge oss bidrag på halva Lilla Lidingöbron- om vi uppfyller motkraven !!!

1 oktober skall vi få veta hur upphandlingen gått och jag upprepar att jag inte tror att någon tar på sig det totala projektet för 700 miljoner eller också accepterar man med en massa förbehåll ! Ställ denna kostnad mot de 4 miljarder som T-banebro påstås kosta !

Argumenten för att tunnelbana till Lidingö Centrum skulle innebära mera brottslighet är lika löjeväckande som att kameror på Lidingöbron skulle stoppa brottslingar. Jag har följt upp bostadsinbrotten och där står våra egna brottslingar för hälften.

Ett tungt vägande argument för T-bana till Lidingö Centrum är att då skulle det bli ekonomiskt bärkraftigt och anslutande busstrafiken lösa tvärproblemen på ett sätt som nu är omöjligt. Lösningen för 47.000 Lidingöbor finns inte i Ropsten !

Anna barkvall 2018-09-09 22:47

Tunnelbana ja
Äldre dam liftade idag vid rundboda för bussen kom inte alls. Inte helt ovanligt. Du som kommenterade mitt inlägg. Om man bor på norra Lidingö så är det 20-40 min trafik på kvällen. Skulle du vilja ha din son/dotter i Ropsten stående still och vänta ?? Alla som har varit inte vet att just detta är det farliga. Stå still och vänta.
Sen har vi miljön!!! Vi bor på en ö som säger att den är grön. Varför måste jag till jobbet ta bilen!! Jo för om jag skall lämna barnen i skolan och sen ta mig till jobbet så tar det 25-30 med bil enkel resa. Med SL 1.5-2 timmar. Så vad skall jag välja åka bil jobba heltid eller betala mindre skatt och jobba deltid?
Eller när barnen skall träna 20 -25 min med bil till jStocksund med SL 1. 15 min enkel resa!!
Varför jo pga av buss trafik och avsaknad av tunnelbana.
Så fort mina barn gått ut grundskolan här tar jag Nog mitt. Pick och pack och drar till en kommun som man kan ta sig fram is.

Ulf Geijer 2018-09-09 17:28

Jag har inte deltagit i Sverigeförhandlingen och vet inte vem den förgriplige ”kommunpersonligheten” är. Till Henry Duhs och alla andra som upprörs av vad denne/a berättat vill jag dock i all ödmjukhet förmedla några fakta som kan vara värda att fundera på:

- Kostnaden för att flytta ändstationen för röda linjens T-bana från Ropsten till Lidingö Centrum beräknades till ca 4 mdr.
- Ingen ny transportkapacitet tillkommer mellan Lidingö och Stockholm bara för att man flyttar ändstationen. Transportekonomiskt alltså en rätt tveksam investering.
- Mindre än 15% av Lidingöborna bor så att de har gångavstånd till Lidingö Centrum. För övriga (nuvarande) Lidingöbor skulle det bara ha inneburit att man fått byta till T-bana på ett annat ställe.
- Sverigeförhandlingen var från början tydlig med att detta var en bytesaffär bestående av T-bana mot bostäder.

Frågan om T-bana till Lidingö har alltså aldrig varit frikopplad från kravet att bygga flera tusen nya bostäder inom gångavstånd från den nya stationen. Det blir ju därför i just denna fråga ganska oväsentligt vad man har för privata eller partibaserade åsikter om T-banan som sådan och därför oförklarligt varför ”kommunpersonligheten” som individ måste sågas jäms med fotknölarna för att ha uttryckt sin åsikt om T-bana till Centrum. Frågan från Sverigeförhandlingen var inte ”vill ni ha T-bana”, utan kan ni tänka er att bygga 8000 nya bostäder centralt på Lidingö om ni får T-bana till Lidingö Centrum”. I relativt bred politisk enighet avvisades förslaget (åtminstone tyckte Majoriteten och Centern att det var oacceptabelt, partier som tillsammans representerar över 70% av kommunfullmäktige.

Jag vet dock att Sverigeförhandlingen också fick en motfråga från Lidingö. Denna löd: ”Vad är ert motkrav på Lidingö för att ni ska finansiera en omdragning av Lidingöbanan via Centrum och därefter fullfölja ert (redan tidigare avgivna) löfte att bygga klart Spårväg City och koppla ihop den med Lidingöbanan?

Den frågan väntar fortfarande på sitt svar. Oavsett vad man tycker om olika kollektivtrafiklösningar har Lidingöbanas ihopkoppling med Spårväg City den objektiva fördelen, jämfört med en flytt av ändstationen, att den tillför ny transportkapacitet mellan Lidingö och Stockholm.

Man kan gilla T-bana till Centrum, spårvagn hela vägen in till stan eller kanske elbussar i stället för spårvägar. Att misstänkliggöra varandras avsikter för att vi har olika uppfattningar om vad som är den bästa lösningen gör dock inte debatten mer konstruktiv. Kanske något för oss alla att fundera över....?

Ulf Geijer (M)

Henry Duhs 2018-09-09 13:17

Per Lilja,

Min bedömning är att även buset vet hur man kliver av ett tunnelbanetåg och sedan fortsätta resan på annat sätt. Vill oönskade personer komma till Lidingö reser de nog hit ändå, detta med eller utan tunnelbana. Teoretiskt kanske de rent av är bilburna, vem vet.

Det finns det välrenommerade utredningar som belägger det faktum att det i sak endast är tre slutstationer av Stockholms 100 stationer som upplevs som otrevliga. Det talar mot din tes att tunnelbana är det samma sak som våld och elände. Dessa stationer finns i socioekonomiskt utsatta områden. Ropsten är inte en av dessa stationer.

Det är alltså inte tunnelbanans slutstation i sig som förklarar problemen i dessa områden. Problemen är således en funktion av områdets karaktär och inte slutstationen i sig.

Om vi för en stund antar att en viss slutstation ligger i ett utsatt område är det inte troligt att problemen kommer att upphöra om tunnelbanestationen läggs ner, eller ens aldrig funnits. Förhoppnings kan jag få medhåll på denna punkt.

Men, för den händelse att det skulle vara som du påstår, tunnelbanans slutstationer är något farligt som ska undvikas. I så fall ska denna upplevda risk ställas mot de fördelar som tiotusentals personer dagligen drar nytta av snabba och miljövänliga kommunikationer genom att behöva slippa byta i Ropsten utan i stället kunna gå eller cykla till Lidingö centrum.

Jag tror även att Lidingö centrum skulle ha större chans att överleva och kunna utvecklas om tunnelbanan kom till Centrum.

Men, som tidigare framförts, den nuvarande majoriteten har medvetet förhindrat att verka för en effektiv miljövänlig framåtkompatibel lösning av Lidingö kollektivförsörjning. Således är hela denna debatt ganska meningslös. Och Ropsten kommer finnas kvar i sin nuvarande tappning, dock utan infartsparkering. Biltullarna till Ropsten är det bara att vänja sig med.

Slutligen skulle jag gärna vilja veta var informationen och statistiken som du åberopar att går att finna som du lutar bygger din teori på att Ropsten skulle vara att föredra framför Lidingö Centrum som slutstation.

Lars H Ericsson, ordf. i Lidingöpartiet 2018-09-09 13:10

Jag vet inte, men jag hoppas verkligen, att den första kommunpersonligheten Henry Duhs träffade i Lidingö centrum var en representant för Lidingöpartiet. Vi är nämligen det enda partiet på ön som konsekvent säger absolut NEJ till tunnelbana till Lidingö, och det har vi alltid gjort!

Per Lilja beskriver en del av problematiken, ökad brottslighet genom att kriminella gäng får lättare att ta sig hit till Lidingö med narkotika och annan dynga, och härifrån med sitt stöldgods.

Lidingöpartiets huvudargument är dock att tunnelbana är ett masskommunikationsmedel som inte passar Lidingös småskalighet, såsom vi vill se den, och dessutom kommer att kräva ett ENORMT ökat byggande på ön.

För Lidingöpartiet är 5.900 extra bostäder för mycket, självklart också 8.000, för att få en enda tunnelbanestation på ön. Samtidigt har Sverigeförhandlingen inte varit mer krävande mot Lidingö än mot andra kommuner som vill ha tunnelbana. I föregångaren till Sverigeförhandlingen, det vill säga Stockholmsöverenskommelsen (i vilken bl.a. tunnelbana till Nacka och Barkarby ingick), landade kravet på 7.800 nya lägenheter per ny station. Kravet 8.000 på Lidingö är alltså inte ohemult för att upprätthålla rättvisa i länet.

Fortsatta förhandlingar för att få ned de 8.000 till en rimlig nivå var således fullkomligt utsiktslösa. För Lidingöpartiets del hade dock även kravet noll (0) nya bostäder för tunnelbana varit oacceptabelt. Vi vill helt enkelt att Lidingö ska vara en tunnelbanefri kommun. Det har vi kommunicerat i flera valrörelser så alla Lidingöbor vet att man inte ska rösta på LP om man vill ha tunnelbana till ön. Vi vill fortsätta satsningen på Lidingöbanan och dess hopkoppling med Spårväg City. Vi vill dra om Lidingöbanan via Lidingö centrum. Spårväg är rätt skala för Lidingö. Vi kan även tänka oss att utreda om Norra Lidingöbanan på sikt ska återuppbyggas. Men tunnelbana till Lidingö; absolut NEJ!

Sedan beklagar vi verkligen att den förra borgerliga Alliansregeringen Reinfeldt schabblade bort Lidingöbornas möjlighet att utan biltullar hämta och lämna barn, vänner, gäster och andra i Ropsten och att infartsparkera i Ropsten utan att behöva behöva betala trängselskatt. Vi hoppas innerligt att en ny borgerlig regering rättar till denna galenskap. En Lidingöbilist som infartsparkerar i Ropsten orsakar inga bilköer i Stockholms innerstad!

Att den förra Alliansregeringen schabblade bort biltullsfrihet för infartsparkering i Ropsten och biltullsfrihet för hämtning och lämning i Ropsten tror vi beror på den systematiska smutskastningen av Lidingö stad som tyvärr även flera partier både på ön och på region- och riksplanet har bedrivit, typ Lidingö tar inte sitt bostadsbyggnadsansvar, fast Lidingö är Sveriges femte mest tätbefolkade kommun, och den fjärde i Stockholms län. Sluta med det!

Per Lilja 2018-09-09 10:40

Henry det var du själv som drog upp tunnelbana till Lidingö C:s förträfflighet. Därför får du motargument såväl som medhåll ang. just detta.

”Vad som händer är man om en slutstationen vore Lidingö Centrum är att de resande kommit drygt två kilometer närmare sitt mål inom Lidingö. Ej heller behöver de kanske vänta på en buss, utan kan promenera eller cykla till sin slutdestination.”

Sant.

Likväl flyttar du ett klientel till Lidingö C som skapar problem i Ropsten idag. Sagda klientel får direktaccess till Lidingös märkeskläder, mobiltelefoner, mopeder, drogförsäljning. Lidingö är välmående och en guldgruva för hitresta gäng och hur ansatta vi blir beror av hur tillgängliga vi är och samhällsutvecklingen i övrigt. Det vi kan påverka är tillgängligheten och därför är det bäst att inte ha T-bana till Lidingö C.

Många tar Lidingös trygghet för given trots att vi inte ens har lokala poliser. Jag tror det kan straffa sig.

Anders Odéen 2018-09-09 09:58

Detta får mig i ännu högre grad att överväga flytt från Lidingö efter ca 70 år!. För många egofixerade lokalpolitiker som inte har annat att göra än att blunda för utvecklingen. Lidingö ska/måste utvecklas för framtiden – att gammelpolitiker som har framtiden bakom sig får vara med och planera utveckling är inte särskilt vettigt. Erfarenheter – javisst, men framtiden behöver visionärer också. Den nya kollektivtrafiklösningen på ön är inte framtidssmart. "Vi har byggt garage utan att vare sig bil eller vägar"... Nästa steg är att bygga en dubbelspårig bro – fortfarande utan vetskap om Spårväg City någonsin blir av. Lidingös nej till Sverigeförhandlingen är både motsägelsefull och visar inte på visioner direkt. Så kliv åt sidan reaktionärer och släpp in framtidens Lidingöbor... En anmälan till plats på äldreboende är ett klokt tips – men ni hamnar efter mig i kön! Om jag inte hunnit flyttat ut på vischan ;-) !

Anders Håkansson 2018-09-09 01:12

Lidingö kan göra gigantiska steg i utvecklingen av ön, till och med om man skulle dragit ut tunnelbana utan att öns karaktär förstörs.
Lidingö behöver en ny politisk majoritet i stadshuset utan nya moderaterna och moderaterna classic (Lidingöpartiet).
Hoppas på en ny majoritet ser dagens ljus denna söndag.
En liberal/socialdemokratisk/grön majoritet skulle troligen utveckla Lidingö mer på 4år än den moderat/borgerliga konservativa sittande majoriteten gjort på 40år.
/Anders Håkansson (S)

Henry Duhs 2018-09-09 00:19

Per Lilja;

Vad som händer är man om en slutstationen vore Lidingö Centrum är att de resande kommit drygt två kilometer närmare sitt mål inom Lidingö. Ej heller behöver de kanske vänta på en buss, utan kan promenera eller cykla till sin slutdestination.

Men om du föredrar Ropsten framför att vänta på Ropsten respekterar jag din uppfattning. Jag skulle hellre vilja komma till Lidingö utan avstigning vid Ropsten.

Nu handlade i och för sig inte detta inlägg om Ropsten eller en tunnelbanestation i Lidingö centrum utan huruvida Kommunpersonligheten gjorde en föredömlig insats eller ej i samtalen under Sverigeförhandlingen.

Min uppfattning är så inte var fallet och den sorts politiker inte ska ha väljarstöd.

Per Lilja 2018-09-08 23:06

Intressant inledande kommentar "Ropsten där man får betala biltull för att hämta sitt barn får man betala för, och där vill man inte ha sittt barn en sekund förlänge för då händer det saker. "

Ropsten är ändstation för tunnelbanan.

Där vill man inte ha sittt barn en sekund förlänge för då händer det saker.

Slutsats: Men vi tar och flyttar tunnelbanas ändstation till Lidingö C?

Really?

Göran Tegnér 2018-09-08 22:35

Svenska Akademin har sin ”kulturpersonlighet”.
Nu har Lidingö i gengäld begåvats med sin ”kommunpersonlighet”.

Henry Duhs Skriver:
”Kommunpersonligheten hade kommit till Sverigeförhandlingen med inställningen att Lidingö ändå inte ska ha någon tunnelbana, detta oavsett hur många bostäder som var motprestationen”.

Om denne personlighet inte enbart är en veritabel narcissist utan en ärlig och oförvitlig majoritetspolitiker, då är detta avslöjande häpnadsväckande!

Henry Duhs sammanfattar:
”Sammanfattningsvis har jag nu fått besked, att Lidingö tackade nej till Sverigeförhandlingen var att Lidingös förhandlare ändå inte var intresserade av någon tunnelbana till Lidingö centrum. Antalet bostäder som ska byggas har inget med saken att göra”.

Snudd på bedrägligt förfarande, luktar detta. Eftersom snacket hela tiden gått ut på att det var de beramade 8.000 lägenheterna (statens bud) som påstods vara stötestenen mot tunnelbanan till Lidingö.

Jag noterar helt lakoniskt att Lidingö stads skrivelse till Sverigeförhandlingen - daterad den 1 oktober 2015 – innehöll två alternativa trafiksystem som skulle ingå i förhandlingarna:
1) Förlängning av tunnelbanan till Lidingö centrum
2) Ny sträckning för Lidingöbanan via Lidingö centrum

Om det är så att Lidingös förhandlare i smyg och i hemlighet stryker bort ett av de officiella alternativen innan förhandlingarna ens har påbörjats ... !?

Kommentarer överflödiga!

Henry Duhs 2018-09-08 22:27

Patrik Edgren:

Ställ istället frågan till de som dagligen arbetspendlar via omstigning vid Ropsten, eller tvingas byta i Ropsten för att tvärförbindelserna inom ön är dåliga.

Därtill finns de som behöver vänta på Ropsten sena kvällar i och med att turtäten är dålig och väntetiden lång tills nästa buss eller Lidingöbanan ska avgå. Hade tunnelbanan stannat i Lidingöcentrum skulle man kunna promenera eller cykla vidare direkt.

Nej, jag ser inte att problemen skulle överstiga fördelarna.

Dessvärre har nu majoriteten sett till att vi inte får någon tunnelbana på överskådligt tid. Naturligtvis kommer tunnelbanan att byggas till Lidingö i en framtid. Frågan är bara när.

Stockholmsregionen växer. Infrastrukturen måste förbättras. Alla kan inte cykla eller åka bil årets alla dagar.

Patrik Sandström 2018-09-08 22:12

Detta samtal bekräftar det vi anat ända sen Lidingö lämnade Sverigeförhandlingarna. Det fanns ingen genuin vilja att lyckas och därför misslyckades man. Att på detta sätt inte se till hela Lidingös bästa, utan enbart till sin egen ståndpunkt, visar på ett omoget styre.

Förhoppningsvis har tillräckligt många Lidingöbor insett detta vid valurnorna i morgon.

Patrik Sandström
Gruppledare Miljöpartiet Lidingö

Patrik A Edgren 2018-09-08 22:00

Henry Duhs. Ser du inga problem med T-bana till ön? En mycket stor kostnad t ex samt att väldigt många Lidingöbor hellst vill slippa den?

Anna Barkvall 2018-09-08 21:51

Tunnelbana absolut ja. Varje dag måste jag använda bilen för att få mina barn till träning och skola då bussarna går med uruselt schema. Min yngsta som nu slutat fritids måste ta 2 bussar hem med 30 min trafik som inte matchar såklart. Ropsten där man får betala biltull för att hämta sitt barn får man betala för, och där vill man inte ha sittt barn en sekund förlänge för då händer det saker.
Så gör i hela friden plocka i sär sakerna. Tunnelbana är bra för miljön och våra barn. Sätt inte ihop det med bostäder för denna kommun borde kunna kasta in några spänn för att göra det möjligt att bli en grön och säker ö.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google